Logo UAB
2020/2021

Treball de Fi de Màster

Codi: 42663 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313666 Unió Europea-Xina: Cultura i Economia OB 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Xianghong Qu Lu
Correu electrònic:
Xianghong.Qu@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

José Manuel Brañas Espiñeira
Jordi Rosell Foxa
Lourdes Viladomiu Canela
Minkang Zhou Gu
Joaquín Beltrán Antolín
Amelia Saiz Lopez
Didac Cubeiro Rodriguez
Federico Guerrero Cabrera
Gemma Francés Tudel
Lluc Lopez Vidal

Equip docent extern a la UAB

Joan Ripoll
Josep Mª Coll Morell
Miguel Rodrigo
Natalia Fernandez

Prerequisits

Els estudiants que prenguin aquesta matèria han d'haver completat amb èxit els estudis dels programes dels mòduls anteriors (Mòduls I a IV) d'aquest màster.

Objectius

L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és proporcionar als estudiants:

 

•      Coneixements que aportin una base que els permeti ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 

•      Capacitat crítica i analítica. 

•      Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en contextos nous, més amplis o multidisciplinaris, relacionats amb la seva àrea d'estudi. 

•      Capacitat d'integrar coneixements i d'enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, podent ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 

•     Capacitat de comunicar els resultats, els coneixements i les conclusions de l'estudi davant públics especialitzats com no especialitzats.

Competències

 • Aplicar diferents models teòrics a l'anàlisi de discursos complexos (polítics, socials, econòmics, empresarials i culturals) des d'una perspectiva intercontinental i intercultural.
 • Assessorar interculturalment en situacions d'implantació empresarial espanyola / europea total i / o parcial a la Xina i viceversa. 
 • Dissenyar i elaborar propostes i plans de promoció i desenvolupament de les relacions institucionals, econòmiques i culturals entre la Unió Europea i la Xina.
 • Dissenyar un projecte d'implantació empresarial, econòmica i / o cultural de manera autònoma, i executar-afrontant els problemes que sorgeixin durant el procés d'execució.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Realitzar aportacions creatives i originals en àmbits diferents, demostrant una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques d'altres.
 • Treballar en equip en entorns interdisciplinaris i multiculturals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar els coneixements adquirits a les característiques concretes de cada cas d'implantació.
 2. Analitzar les característiques dels diferents models de relacions socials de les dues regions.
 3. Aplicar eficientment la metodologia adequada en relació amb els objectius de la recerca.
 4. Aplicar professionalment els coneixements adquirits per a la resolució de problemes relacionats amb la posada en pràctica dels projectes concrets en cada cas.
 5. Comprendre l'entorn d'evolució de les relacions socials, empresarials i comercials entre les dues regions.
 6. Dissenyar i planificar accions de polítiques culturals, empresarials i comercials per a la resolució de problemes plantejats en les relacions entre la Unió Europea i la Xina.
 7. Dur a terme treballs de camp en els quals s'apliquin tècniques de recerca.
 8. Elaborar, redactar i defensar en públic el Treball de Final de Màster.
 9. Fer aportacions creatives i originals en àmbits diferents, demostrant una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques d'altres.
 10. Formular les preguntes de recerca i les hipòtesis que cal verificar per establir l'estratègia de la recerca.
 11. Identificar les fonts bibliogràfiques i documentals necessàries per a donar suport al desenvolupament del projecte.
 12. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 14. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 15. Treballar en equip en entorns interdisciplinaris i multiculturals.
 16. Valorar el pes del desenvolupament econòmic xinès a l'escenari mundial i el seu impacte en les relacions socials, governamentals, empresarials i comercials entre les dues regions al segle XXI.

Continguts

 

Fases en l'elaboració del TFM:

 

 • Elecció i delimitació del tema

 

-      Els TFM han de centrar-se en un tema concret

 

-      Per a anar delimitant l'objecte del treball convé identificar els diferents aspectes i facetes del tema d'interès.

 

•      Mètode d'enfocament (Un alumne pot començar interessant-se per un projecte de suposada implantació empresarial a la Xina en general i acabar fent un treball en el qual analitzi algun aspecte concret de la legislació vigent per a aquest tipus d'implantació de projecte a la Xina en general o en una zona determinada del país.)

 

EXEMPLE

Implantació empresarial a la Xina -> Legislació i política aplicable -> És viable i resultarà rendible el projecte en una regió concreta de la Xina?

 

 • Cerca de fonts i bibliografia: llegir els estudis anteriors que pugui haver-hi

 

-    Per a obtenir informació sobre un tema, el primer pas sol ser el d'una revisió bibliogràfica a la biblioteca/biblioteca virtual, a través del catàleg informàtic. Això ens permet: 

 

•   Anar delimitant  i desenvolupant el tema del TFM.

•   Obtenir informacions sobre les formes en què ha estat estudiat amb anterioritat un tema en concret: conceptes utilitzats, explicacions proporcionades, enfocaments teòrics i mètodes d'anàlisis aplicades, etc.

•   Trobar dades i arguments interessants per a donar suport a les afirmacions que realitzem en el nostre treball.

 

-    Convé consultar en primera instància una bibliografia més general i més recent i després anar delimitant segons interessi.

 

•   La tècnica de "tirar del fil": començar amb un parell de bones referències sobre un tema, preferiblement recents, i consultar posteriorment els autors i les obres anteriors que han estat citats en elles. 

 

-    No s'espera dels TFM una contribució teòrica fonamental i revolucionària.

 

-    Sí que s'espera, en canvi, que demostrin un coneixement dels estudis anteriors del tema triat.

 

-    Tampoc és imprescindible que en el TFM s'incloguin anàlisis originals (basats en treball de camp propis o en l'explotació de dades secundàries), però es valorarà si n'hi hagués.

 

 • Disseny del protocol d'estudi: ordenar les idees

 

-    Redacció de la introducció: inclourà un resum de la revisió bibliogràfica, així com la concreció dels objectius i hipòtesis específiques del treball. També es descriurà breument l'estructura del treball per a aconseguir aquests objectius.

 

-    Definir la metodologia d'estudi: sempre hi ha més d'un mètode  possible, depenent del tema que es tracti i fins a de les preferències de l'autor. Cal valorar els avantatges i desavantatges de cada opció i decidir com es durà a terme el treball de recerca.

 

-    L'estructura d'un treball es reflecteix en els epígrafs i sub-epígrafs en els quals s'ordena l'exposició. Per a anar avançant en la seva elaboració convé realitzar diversos esquemes en els quals es vagi decidint quins són els aspectes més rellevants del tema en qüestió, que es convertiran en epígrafs. Dins de cada epígraf poden distingir-se al seu torn diferents qüestions que constitueixen els sub-epígrafs o seccions. Per a guiar al lector és recomanable numerar les diferents parts de l'estructura.

 

-    L'estructura d'un treball pot sofrir modificacions diverses a mesura que s'avanci en la seva execució. Però és imprescindible partir d'una estructura inicial.

 

-    Redacció de les conclusions del treball, en les quals es recapitulen les principals troballes o punts fonamentals de la recerca.  També es poden afegir algunes reflexions al fil dels punts més rellevants que puguin constituir motiu per a futures recerques.

 

EXEMPLE 2

Per què és necessari plantejar-se la implantació empresarial a la Xina?

 

1.  Introducció: Importància del mercat xinès en l'escenari econòmic mundial.

En aquesta secció es planteja la qüestió que ens interessa explicar: descripció, evolució, anàlisi de les explicacions proposades per la bibliografia amb una perspectiva crítica.

 

2.  Anàlisi de la viabilitat jurídica i empresarial del projecte d'implantació empresarial a la Xina.

En aquesta secció s'estudia el sistema jurídic existent, que condiciona la viabilitat del projecte i el mercat potencial per al producte que es desitja introduir.

 

3.  Estudi de casos concrets de productes ja implantats dins del mateix sector o similar.

Treball de camp: enquestes, qüestionaris i anàlisis dels seus resultats.

 

4.  Suggeriments concrets i perspectives per a la implantació empresarial amb èxit a la Xina.

Exposició dels passos necessaris per a aconseguir l'objectiu desitjat amb criteris útils per a aquest tipus d'implantació empresarial.

 

5.  Conclusions: Donar una resposta a la pregunta és viable el projecte?.

Si la resposta és afirmativa, el projecte ha de ser executable de manera coherent i sostenible.

 

Si la resposta és negativa, és necessari aportar indicacions i consells per a fer viable el projecte.

 

EXEMPLE 3:

 

1. Plantejament d'una pregunta, justificació de la seva rellevància

2. Revisió bibliogràfica del tema

3. Presentació d'un argument teòric i hipòtesi

4. Selecció de casos i metodologia

5. Anàlisi

6. Presentació dels resultats

 

 • Redacció dels esborranys i de la versió final

 

-    Cal redactar diversos esborranys abans d'arribar a la versió final. En aquest procés s'ajusta l'estructura del treball i es va millorant la redacció del text.

 

•   Desenvolupar una idea per paràgraf. A vegades hi ha un paràgraf introductori en el qual es planteja una idea fonamental i els següents serveixen per a desenvolupar-la.  

•   No excedir de deu a vint línies en un mateix paràgraf. No és admissible un treball en el qual cada pàgina sigui un continu; però tampoc és acceptable un treball amb successius paràgrafs de dues línies estilo "llista de la compra" o telegrama.

•   Definir els termes emprats, especialment els que tinguindiverses accepcions.

•   No articular un TFM exclusivament entorn d'un debat conceptual

•   Sustentar les nostres afirmacions amb dades i/o arguments.

•   Referenciar i comentar l’informació continguda en les taules, figures i gràfics. Les taules emprades per a resumir els  resultats d'una anàlisi no poden substituir el text del mateix anàlisi. 

•   Situar les taules, figures i gràfics contextuals o addicionals en un apèndix o en un annex al treball

•   Recórrer a un diccionari o a llibres de referència en cas de tenir dubtes en la redacció en castellà.

•   Utilitzar un estil el més neutre, impersonal i clar possible en la redacció del text, evitant registres personals o poètics.

•   Identificar i reconèixer les fonts quan:

 • es citin exactament passatges de l'obra d'un altre autor (utilitzant cometes);
 • es resumeixin passatges de l'obra d'un altre autor;
 • s'utilitzin dades o informacions contingudes en altres obres;
 • s'utilitzin idees o continguts desenvolupats anteriorment per altres autors.

•   Usar notes a peu de pàgina per a realitzar comentaris o introduir informacions addicionals que no es considerin indispensables, o que sobrecarregarien en excés el text principal.

 

 • Lliurament de la versió final del treball

 

•          La portada

•          El resum

•          Les referències bibliogràfiques

•          Els annexos (si n'hi ha)

 

 • Defensa oral del treball

 

• Exposició de la informació més important del treball

 • Títol, àrea temàtica i autoria
 • Introducció i objectius
 • Mètode
 • Resultats
 • Conclusions

Metodologia

 • Lectura d'articles/llibres/informes d'interès
 • Tutories presencials i virtuals
 • Sortides de treball de camp
 • Complir els aspectes formals i instruccions que la coordinació facilita a l'alumnat al començament de les classes.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Lectura, revisió bibliografia, cerca d'informació, seminari de metodologia de recerca 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16
Tipus: Supervisades      
Exercicis de lectures i resolució de dubtes, tutoria presencial i virtual. 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16
Tipus: Autònomes      
Preparació, elaboració i redacció del TFM 62,5 2,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Avaluació

En l'avaluació es valoren el temps i l'esforç dedicats a les diferents fases de l'elaboració del treball, a saber:

(1) Revisió bibliogràfica

(2) Definició del tema del treball

(3) Estructuració del treball

(4) Obtenció i anàlisi de dades, si escau.

(5) Redacció dels esborranys 

(6) Presentació de la versió final

(7) Defensa oral del treball

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Preparació individual, lectura i defensa pública del TFM 100% 12,5 0,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

 

-       Cervera, Ángel y Miguel Salas 1998, Cómo se hace un trabajo escrito, Madrid: Laberinto

-       Clanchy, John y Brigid Ballard 2000, Cómo se hace un trabajo académico. Guía práctica para estudiantes universitarios, Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

-       Hanké, Bob 2009, Intelligent Research Design, Oxford: Oxford University Press

-       Montolío, Estrella (ed.) 2000, Manual práctico de escritura académica, Barcelona: Ariel

-       http://www9.georgetown.edu/faculty/kingch/Teaching_and_Learning.htm

-       http://www.plagiarism.org/