Logo UAB
2020/2021

Economia de la Unió Europea i de la Xina

Codi: 42661 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4313666 Unió Europea-Xina: Cultura i Economia OB 0 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Rosell Foxa
Correu electrònic:
Jordi.Rosell@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Lourdes Viladomiu Canela
Didac Cubeiro Rodriguez
Gemma Francés Tudel

Equip docent extern a la UAB

Josep Manel Brañas

Prerequisits

Coneixament bàsics d'economia

Objectius

Introduir als estudiants a diferents aspectes de l’economia de Xina i de la Unió Europea.

Pel que fa a Xina, qüestions com les reformes en l'economia xinesa després de la mort de Mao, el comerç interior i exterior xinès, la presencia als mercats mundials i les perspectives de futur  de l'economia xinesa.

També s’oferirà una visió de les relacions econòmiques entre la  Unió Europea i Xina i dels acords bilaterals que les regeixen

Pel que fa a la Unió Europea,  s'ofereix un relat de l'evolució dels principals trets de l'economia europea després de la Segona Guerra Mundial presentant especial atenció al procés d'integració econòmica regional (Comunitat Econòmica Europea, Unió Europea i  Unió Econòmica i Monetària Europea). També es presenten els trets bàsics de l'economia espanyola prestant especial atenció als elements estructurals i emfatitzant la situació econòmica actual.

Així mateix, s'introduirà l'estudiant a la gestió del turisme a la Unió Europea per al mercat xinès i viceversa explicant la importància que això té en l'economia.

Competències

 • Analitzar l'impacte de la interrelació entre el desenvolupament de l'economia emergent de la Xina i el model de desenvolupament econòmic de la UE.
 • Analitzar les característiques econòmiques, socials i culturals de la Unió Europea i la Xina actuals i ser capaç d'interpretar els canvis que han experimentat.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Realitzar aportacions creatives i originals en àmbits diferents, demostrant una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques d'altres.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar en equip en entorns interdisciplinaris i multiculturals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Distingir els impactes del desenvolupament econòmic de la Xina en l'àmbit econòmic de la Unió Europea.
 2. Fer aportacions creatives i originals en àmbits diferents, demostrant una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques d'altres.
 3. Identificar les característiques diferenciadores entre els processos econòmics de la Unió Europea i de la Xina.
 4. Interpretar els canvis en les estructures econòmiques que han experimentat aquestes dues regions en la primera dècada del segle XXI i els principals corrents de models econòmics que es desenvoluparan la propera dècada.
 5. Interpretar els models de desenvolupament econòmic de les dues regions.
 6. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 7. Reconèixer els trets més rellevants de la situació econòmica actual de les dues regions.
 8. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 9. Treballar en equip en entorns interdisciplinaris i multiculturals.
 10. Valorar el paper del desenvolupament econòmic xinès en les relacions econòmiques a nivell internacional al segle XXI.

Continguts

Relacions econòmiques entre la UE i la Xina

 • Economia i Relacions Socials
 • Relacions econòmiques UE - Xina. Acords bilaterals que les regeixen
 • Les interrelacions internacionals entre les variables econòmiques 
 • Possibles aspectes a investigar sobre Comerç Exterior i Inversions entre Espanya-UE-Xina.

 

Gestió del Turisme de la Unió Europea

 • Elements bàsics de la gestió turística [definició del turisme OMT, elements que formen l'estructura turística, oferta i demanda turística, recursos turístics,]
 • Anàlisi de la situació del turisme internacional. Impactes del turisme econòmics, socials i mediambientals
 • Política turística i gestió turística de les destinacions.

Economia de la Xina

 • El creixement econòmic a Àsia Oriental durant l'últim mig segle. per què creixen les economies?
 • Les reformes en l'economia xinesa després de la mort de Mao.
 • El comerç interior i exterior xinès.
 • Segona fase de reformes en l'economia xinesa interior
 • La globalització. Xina i els mercats mundials.
 • El futur de l'economia xinesa.

Economia de la UE

 • Europa a la II Guerra Mundial (1939-1945)
 • El període de reconstrucció (1945-1951): guerra freda, Pla Marshall,...
 • El període de creixement excepcional 1951-1973
 • La integració europea: de la CECA a la CEE
 • La crisi econòmica dels setanta (1973-1985)
 • La recuperació econòmica, 1986-2008             
 • Europa i el final de la guerra freda
 • La Unió Europea: ampliació i aprofundiment             
 • La crisi econòmica a Europa: 2008-

 

Economia de España

 • Les característiques bàsiques de l'economia espanyola i els indicadors macroeconòmics.
 • Les etapes de l'economia espanyola .
 • La integració a la UE i el seu impacte en l'economia espanyola: el desarmament aranzelari i el TEC, els fons estructurals, la PAC, etc.
 • L'euro i el boom econòmic
 • El caràcter diferencial de la crisi a Espanya (2008-14)

Metodologia

 • Classes magistrals / expositives
 • Classes de resolució de casos
 • Debats
 • Seminaris
 • Presentació / exposició oral de treballs
 • Lectura d'articles/llibres/informes d'interès
 • Tutories presencials i on-line
 • Realització de treballs individuals
 • Possibles visites a entitats o empreses

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris i classes magistrals presencials. Debats i exposicions 75 3 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Exercicis de lectures, correcció d'exercicis i resolució de dubtes, tutoria presencial i online 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Lectura i treball d'articles, llibres i textos, preparació d'activitats, i de la comprensió lectora i l'adquisició. Cerca d'informacions. 125 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Aquest mòdul no té segona convocatòria, però es dóna segona oportunitat si la nota final és entre 4.0 a 4,9 segons la normativa de la UAB.

 

La qualificació serà un NO AVALUABLE quan l'alumne no s'ha presentat al 75% de les activitats avaluables.

 

Segons la normativa aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i de Titulacions de la FTI, i ratificada per la Junta de Facultat el 9 de juny de 2010, només es podrà recuperar l'assignatura en els següents casos:

 

- Quan, de manera justificada, l'alumne no s'hagi presentat al 25 - 30% de les activitats avaluables;

- Quan la nota final, incloent la nota per la competència clau de l'assignatura, prèvia a l'acta sigui entre el 4,0 i un 4,9.

 

En tots dos casos l'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses.

 

S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses per còpia o plagi.

 

En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota.

 

En cas que es produeixin diverses irregularitats en les activitats d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0. S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses per còpia o plagi. Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet. La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per tant, constitueixen una falta que serà sancionada amb la nota "zero". En el cas de còpia entre dos alumnes, si noés possible saber qui ha copiat a qui, s'aplicarà la sanció als dos alumnes.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 40% 12,5 0,5 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Lliurament d'informes / treballs en grup. 25% 50 2 2, 9
Lliurament d'informes / treballs individuals. 25% 50 2 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Presentacions orals individuals a classe 10% 37,5 1,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

 • Brunet, F, Curso de Integración Europea, Alianza Editorial, 2014
 • Debroux P., Tselichtchev I., (2009), Asia’s Turning Point. An Introduction to Asia’s Dynamic Economies at the Dawn of the New Century,  Wiley, Singapore
 • Fontaine, P. "Doce lecciones sobre Europa", Comisión Europea, 2011, disponible a https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/20691fde-ea17-4c58-bb7a-6aeb23024a84
 • Garcia Delgado, J.L  Lecciones de Economía Española, Editorial: Civitas.2013
 • Gill, Indermit & Kharas, Homi (2006)  An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth, Washington DC, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank and The Institute of Policy Studies (Pàgina del Banc Mundial)
 • La UE en cifras, disponible a https://europa.eu/european-union/about-eu/figures_es
 • Naugton, B. (2007) The chinese economy. Transitions and Growth. MIT, Cambridge, USA
 • Stiglitz, Joseph E. (2003). "Globalization, Technology, and Asian Development." Asian Development Review, 20:2, pp. 1-18. (Disponible en internet, página personal d'Stiglitz en la Universidad de Columbia)
 • Webs de la UE sobre relacions econòmiques, estadístiques i acords internacionals.