Logo UAB
2020/2021

Treball de Fi de Màster

Codi: 42475 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313312 Advocacia OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carme Tort-Martorell Llabrés
Correu electrònic:
Carme.Tort-Martorell@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

Català i espanyol al 50%

Prerequisits

No existeixen.

Objectius

Elaboració d'un treball individual amb l'assistència d'un tutor, que guia, promou i facilita la discussió en grup dels diversos problemes plantejats pel cas. 

Aquest treball consisteix en el desenvolupament d'un cas pràctic transversal que contingui múltiples problemes, relacionats amb els mòduls del programa. 

Aquest curs s'ofereix als graduats en pràctiques la possibilitat d'escollir el cas mes vinculat als seus interessos que li permeti especialitzar-se en un dels quatre ordres judicials objecte també de la prova d'accès: Litigació Civil, Litigació Penal, Litigació laboral i/o Litigació Contenciòs-administrativa.

La necessitat d'exposició pública del cas, en front d'un tribunal de tres membres (format per advocats i professors universitaris), l'obliga, així mateix, a saber comunicar les seves conclusions i els seus coneixements i raonaments últims que les sustentin a públics especialitzats i no especialitzats d'un manera clara i sense ambigüitats. 

Competències

 • Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • Conèixer les tècniques dirigides a investigar i establir els fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Escollir la via jurisdiccional adequada i la llei aplicable, sia objectivament, per raó de la matèria o per raó del territori.
 2. Identificar els problemes i la legislació aplicable a la matèria davant d’un cas concret.
 3. Localitzar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina.
 4. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 6. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 7. Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 8. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

Resolució escrita i defensa oral de un cas pràctic transversal amb múltiples problemes, relacionats amb tots - o la majoria - dels mòduls del programa.

Aquest curs s'ofereix la possibilitat d'escollir el cas mes vinculat als seus interessos entre un dels quatre ordres judicials objecte també de la prova d'accès: Litigació Civil, Litigció Penal, Litigació laboral i/o Litigació Contenciòs-administrativa.

Metodologia

Aprenentatge basat en problemes. Consta de dos parts diferènciades:

1.- Memoria individual:

L'alumne ha de resoldre el cas pràctic amb el suport d'un tutor. Cada tutor te assignats 5 estudiants, als que ha de fer tres tutories de grup, comentant el cas i orientant-los sobre la forma d’abordar-lo. Hi ha control d’assistència a les tres sessions preparatòries, segons model que s’adjunta a cada tutor. El treball final de l’alumne es individual, i es també individual l’avaluació i qualificació final atorgada pel tutor. No hi han criteris formals reglats sobre format, que ha de ser l’adequat a criteri del tutor i l’extensió recomanada es de màxim 40 pàgines.

Els alumnes trien el seu tutor on line, utilitzant un aplicatiu gestionat per la Gestió Acadèmica de la Facultat. La tria, entre els 19 tutors ofertats, la fa cada alumne per ordre de notes de l'expedient; tenen possibilitat de triar abans els que tenen millor nota. La relació de tutors es publica al campus virtual, aixi com les dates per procedir a la sol.licitut.

2.- Defensa oral:

Cada estudiant ha de presentar i defensar el seu treball front un Tribunal. Cada tribunal consta de tres membres: un professor de la Facultat que presideix i dos advocats. Son de 12 a 14 Tribunals, que actuen els dies de gener 2021 indicats al calendari. Cada Tribunal ha de jutjar els TFM de uns 8 alumnes.

Tots els alumnes del màster han treballat el cas amb un tutor acadèmic que ha avaluat el treball. Els membres del tribunal han d’avaluar tan sols la presentació i defensa oral del cas, però disposaran de un exemplar de la memòria escrita de cada alumne amb la qualificació del tutor. L’avaluació del tribunal será motivada.

L’estudiant disposa de 15 minuts per presentar les linies principals del seu treball i els 15minuts seguents es destinen a comentar-lo amb els membres del Tribunal.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
3 tutories 25 1 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Elaboració de la memòria 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Preparació de la defensa oral 5 0,2 1, 3, 5

Avaluació

La nota de la memòria escrita (la qualificació del tutor) te un pes del 50% a la nota final; el 50% restant correspon a la exposició i defensa oral efectuada devant del Tribunal.

Si falta un dels dos elements (memòria i/o defensa oral) la qualificació serà de “No Presentat”

L’alumne pot sol·licitar la revisió de la nota global mitjançant un escrit dirigit a la direcció del màster, presentat a la Gestió Acadèmica dintre dels deu dies següents a la presentació oral.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral 50% 0 0 4, 5, 6, 7, 8
Memòria escrita 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

No específica.

La que pugui recomanar cada tutor.