Logo UAB
2020/2021

Litigació Penal

Codi: 42473 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313312 Advocacia OB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Baucells Lladós
Correu electrònic:
Joan.Baucells@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Joan Baucells Lladós
Míriam Cugat Mauri
Juan Carlos Gavara de Cara
Fermín Morales Prats
María Jesús García Morales
Jose Riba Ciurana

Equip docent extern a la UAB

Abel Andrade Ortiz
Blanca Ruiz-Zorrilla Cruzate
Elena Contreras
Enric Bertolín Ponsa
Gonzalo Quintero Olivares
Jordi Puigvert Terra
Josep Maria Torras Coll
José Luis Ramírez Ortiz
Marc Pérez Bou
Mercedes de la Peña Oliete
Oriol Rusca Nadal
Pilar López Fondón
Yolanda Rueda Soriano

Prerequisits

 

Per al seguiment d'aquest mòdul no s'exigeix cap requisit especial, a banda del general per a l’accés al màster, consistent en la possessió de la llicenciatura o grau de Dret. Per tant, es dona per suposat que l'alumne compta amb els coneixements bàsics en Dret penal i processal penal prèviament adquirits durant els estudis de llicenciatura o grau.

 

 

Objectius

L'objectiu del Mòdul és donar a conèixer a l'alumne els principals medis i vies penals de defensa dels interessos dels seus patrocinats. Per a l'assoliment d'aquest objectiu, les sessions es dirigiran a: a) revisar les principals institucions del dret penal i processal des del punt de vista de la pràctica de l’advocacia; b) familiaritzar l'alumne amb el contingut i funció dels principals instruments jurídics de defensa legal al si procés penal (querella, recursos, escrits d'oposició als recursos, etc.); c) iniciar-lo en la seva aplicació pràctica (redacció dels escrits, aplicació pràctica dels conceptes de la part general i especial del dret penal en la fonamentació jurídica dels escrits).

Competències

 • Conèixer les tècniques dirigides a investigar i establir els fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Desenvolupar destreses i habilitats per escollir l'estratègia correcta a l’hora de defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • Tenir i desenvolupar habilitats que facin possible aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a què s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir les tècniques d'avaluació dels fets en el tipus penal corresponent. Manejar jurisprudència.
 2. Conèixer els diferents escrits de petició que es poden generar a la seu d'instrucció.
 3. Conèixer les tècniques d'interrogatori.
 4. Conèixer les tècniques de la defensa del client en seu policial i davant del jutjat d'instrucció.
 5. Localitzar, analitzar i valorar la legislació, la jurisprudència i la doctrina científica aplicables al cas.
 6. Proposar diligències d'investigació i prova en l'acte del judici oral.
 7. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 8. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 9. Redactar escrits d'acusació i de defensa en la fase intermèdia del procés penal.
 10. Redactar i conèixer els diferents recursos davant de les resolucions judicials del jutge d'instrucció després de la sentència.
 11. Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

Continguts

 1. LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN EL PROCÉS PENAL

María Jesús García Morales

Professora Titular de Dret Constitucional

1. Estructura i rellevança práctica de l'art. 24 CE.

2. El dret a la tutela judicial

3. Les garanties del procés.

 

2. QÜESTIONS FONAMENTALS DE LA PART GENERAL DEL DRET PENAL

Fermín Morales Prats

Catedràtic de Dret penal, Advocat.

1. Tipus d'infraccions penals: delictes greus, menys greus i lleus.

2. Causes d'exenció de la responsabilitat criminal.  

3. Condcions de punibilitat i perseguibilitat (delictes públics, semi públics i privats)

4. Circumstàncies modificatives.

5. El sistema de penes i mesures de seguretat.

6. Responsabilitat penal de les persones jurídiques: fonament, penes i responsabilitat civil derivada del delicte.

 

3. INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL PENAL: JURISDICCIÓ, COMPETENCIA, PARTS I ESTATUT DE LA VÍCTIMA.

Oriol Rusca Nadal

Advocat

1. Tipos de procediment.

2. Processos penals especials.

3. Juriisdicció i competència de l'ordre jurisdiccional penal

4. Les parts en el procés penal: Capacitat, legitimació, representació i defensa. 

 

4. LA INCOACIÓ I INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT

 Marc Pérez Bou

Advocat

1. L'inici del procediment penal. Les formes d'incoacció.

2. La instrucció: nocions generals i diligències concretes d'investigació.

 

5. LES MESURES CAUTELARS EN EL PROCÉS PENAL

Yolanda Rueda Soriano

Magistrada, Audiència Provincial de Barcelona
										
											
										
											1. Nocions generals.
										
											
										
											2. Mesures cautelars personals.
										
											
										
											3. Mesures cautelars reals.
										
											

6. GARANTIES CONSTITUCIONALS EN FASE D'INSTRUCCIÓ Juan Carlos Gavara de Cara Catedràtic de Dret constitucional 1. El dret a el secret de les comunicacions i la intervenció de les comunicacions. 2. El dret a la inviolabilitat de domicili i la diligència d'entrada i registre domiciliari. 3. El dret a la la intimitat personal i a la integritat física i les intervencions i inspeccions corporals. 7. LA FASE INTERMÈDIA José Luis Ramírez Ortiz Magistrat, Audiència Provincial de Barcelona 1. Nocions generals sobre la fase intermèdia. 2. La fase intermèdia en el procediment ordinari. 3. La fase intermèdia en el procediment abreujat. 8. JUDICI ORAL(I): ARTICLES DE PREVI PRONUNCIAMENT, QÜESTIONS PRÈVIES I INICI DEL JUDICI ORAL Enric Bertolín Ponsa Advocat 1. Articles de previ pronunciament i qüestions prèvies. 2. Inici de l'judici oral. 9. JUDICI ORALl (II): PRÀCTICA I VALORACIÓ DE LA PROVA Pilar López Fondón Fiscal, Audiència Provincial de Barcelona 1. Proposició de la prova. 2. Pràctica de la prova. 3. La valoració de la prova. 4. La irracionalitat en la valoració probatòria com a condició d'anul·lació d'una sentència absolutòria. 10. JUDICI ORAL (III): CONCLUSIONS DEFINITIVES I SENTÈNCIA Jordi Puigvert Terra Advocat 1. Nocions generals i estructura de l'judici oral. 2. Conclusions definitives, informes orals i dret a l'última paraula. 3. La sentència.

 

11. RESOLUCIONS PROCESSALS I RECURSOS
 
Josep Maria Torras Coll
 
Magistrat, Audiència Provincial de Barcelona
 
1. Classes de resolucions processals, amb especial esment a la sentència (forma i efectes).
 
2. Classes de recursos, amb especial menció a l'apel·lació contra les sentències absolutòries, i els requisits de el nou recurs d'apel·lació-anul·lació.
 
 
12. EL RECURS DE CASSACIÓ
 
Mercedes de la Penya Oliete
 
 
Fiscal, Audiència Provincial de Barcelona
 
 
1. Definició, origen i evolució de el recurs de cassació, amb especial menció a el nou recurs de cassació per a unificació de doctrina.
 
 
2. Requisits: resolucions objecte de recurs en cassació, motius i legitimació.
 
 
3. Tramitació i sentència.
 
 
 
13. NUL·LITAT D'ACTUACIONS I RECURS D'AMPARAMENT
 
Abel Andrade Ortiz
 
Fiscal. Coordinador de l'Area contenciós administrativa de Barcelona.
 
1. La garantia dels drets fonamentals en la jurisdicció ordinària.
 
2. L'incident de nul·litat d'actuacions.
 
3. Concepte, finalitat i objecte de el recurs d'empara.
 
 
14. EXECUCIÓ DE PENES I ALTERNATIVES
 
Blanca Ruiz-Zorrilla i Cruzate
 
Advocada
 
1. Execució de penes. Regles bàsiques.
 
2. Alternatives a l'execució de les penes privatives de llibertat.
 
3. Supòsits especials de suspensió de l'execució de la pena.
 
4. Suspensió de la resta de l'execució de la pena i llibertat condicional.
 
5. Substitució de pena per expulsió en cas d'estranger.
 
 
15. ELS JUDICIS RÀPIDS
 
Jordi Puigvert Terra
 
Advocat
 
1. Àmbit d'aplicació, competència funcional i objectiva en els judicis ràpids.
 
 
2. Les actuacions de la Policia Judicial, diligències urgents davant el jutjat de guàrdia, i preparació de l'judici oral.
 
3. Judici oral, sentència i recursos.
 
 
16. EL JUDICI DE DELICTES LLEUS
 
Jordi Puigvert Terra
 
Advocat
 
1. Àmbit d'aplicació, competència funcional i objectiva en el judici de delictes lleus
 
2. Tipus de procediment.
 
3. Sentència i recursos.
 
17. EL PROCEDIMENT DAVANT EL JURAT
										
											
										
											Elena Contreras
										
											
										
											Fiscal de la Fiscalia de l'Audiència Provincial de Barcelona
										
											
										
											1. El Tribunal.
										
											
										
											2. El procediment.
										
											
										
											3. La Sentència del magistrat president.
										
											
										
											4. Recursos.
										
											
										
											 
										
											
										
											18. LA RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DE DELICTE, COMÍS I COSTES
										
											
										
											Gonzalo Quintero Olivares
										
											
										
											Advocat
										
											
										
											1. Introducció.
										
											
										
											2. La responsabilitat civil derivada de delicte: contingut, obligats, exercici de l'acció civil, assegurament cautelar de la responsabilitat.
										
											
										
											3. El comís: concepte, fonament, naturalesa, funció, regulació, classes.
										
											
										
											 
										
											
										
											19. RESPONSABILITAT I PROCÉS PENAL DE MENORS
										
											
										
											Josep Riba Ciurana
										
											
										
											Advocat, Professor associat UAB
										
											
										
											1. Introducció: la llei de responsabilitat penal del menor.
										
											
										
											2. Aspectes substantius: bases de la responsabilitat penal i sistema de mesures.
										
											
										
											3. Aspectes processals: funcions de la Fiscalia de Menors, intervinents, detenció de el menor, procediment, i règim de recursos.
										
											
										
											4. Procediment.

 

 

 

Metodologia

El mètode docent és de caràcter teòric-pràctic. Per a preparar cadascuna de les sessions, els alumnes hauran de llegir el capítol corresponent del manual de referència i el material que se'ls proporcioni previament a través del campus virtual.

A la primera part de la classe, s'aclariran i discutiran amb el professor els aspectes principals dels temes objecte d'estudi i, a la segona part, es resoldran casos o es realitzaran exercicis de redacció dels principals escrits de la pràctica forense.

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 38 1,52 1, 2, 3, 4, 5, 7
Resolució de casos pràctics a l'aula 19 0,76 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Entrega i correcció d'escrits i casos 12 0,48 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Lectura de materials. 106 4,24 1, 5, 7, 9, 11
Preparació de l'exàmen 32 1,28 1, 5, 7, 11

Avaluació

- 50% (5 punts) Examen test model oficial (25 preguntes amb 2 de reserva, 4 respostes alternatives, només una correcta, i descompte de 0,33 les incorrectes). S'ha d'obtenir un mínim de 3 punts sobre 10 en el test per a poder superar l'assignatura. En cas de suspendre, cap la reavaluació.

- 50% (5 punts) Avaluació continuada:

a) Tres activitats pràctiques avaluables: redacció d’escrits, resolució de casos pràctics, etc..., que  figuraran al calendari a principi de curs (fins a 2 punts).

b) Diversos qüestionaris breus: preguntes breus, test, etc. realitzats al final de la majoria de les sessions de forma aleatòria (fins a 3 punts)

Els alumnes poden deixar de respondre fins a un màxim de 2 d’aquests qüestionaris al mòdul de litigació penal. En cas de realitzar tots els qüestionaris, no es computaran els dos que obtinguin menor puntuació.

Les absències que es produeixin en aquestes activitats, siguin justificades o no, no poden ser recuperades. Aquesta regla només es pot excepcionar en casos molt puntuals (per exemple, absències prolongades per motius de salut o similars). 

Reavaluació: només test 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Resolució de casos pràctics i redacció d'escrits processals 50% 16 0,64 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Test 50% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 10

Bibliografia

Bibliografia bàsica i obligatòria de referència: 

CUGAT/BAUCELLS/AGUILAR (coords.), Manual de Litigación penal. Materiales para la prueba de acceso a la profesión de abogado, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

 

Bibliografìa complementaria:

GIMENO SENDRA, V., Derecho procesal penal, 2015, Castillo de luna.

QUINTERO OLIVARES, G. (dir.), Compendio de la Parte especial del Derecho penal. Adaptada al programa de ingreso en las carreras judicial y fiscal, Aranzadi, 2016.

QUINTERO OLIVARES, G./MORALES PRATS, F., Parte general del Derecho penal. Adaptada al programa de ingreso en las carreras judicial y fiscal, Aranzadi, 2015.

RAMOS MÉNDEZ, F., Enjuiciamiento criminal: undécima lectura constitucional, Atelier, 2014. 

 

Links d'interès:

www.boe.es

www.fiscal.es

www.poderjudicial.es