Logo UAB
2020/2021

Litigació Laboral

Codi: 42472 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313312 Advocacia OB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
David Gutierrez Colominas
Correu electrònic:
David.Gutierrez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Jaume González Calvet
Marc Antras Puchal
Enrique Garcia
Manuel Luis Martin

Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar aquesta matèria

Objectius

L’objectiu del mòdul és facilitar que l’alumnat del Máster adquireixi uns sòlids coneixements de tot allò relatiu a l’ordre jurisdiccional social des d’una perspectiva de coneixement pràctic de com funciona aquesta jurisdicció a la realitat quotidiana. A tal efecte, la elaboració de documents, la assistència a judicis, i el debat i discussió amb els professionals del dret social són peces bàsiques del procés d’aprenentatge pràctic d’aquest mòdul. 
El contingut inclou l’explicació del procés laboral ordinari, de diversos processos especials d’acord amb la seva importància (en especial el d’acomiadament) i dels recursos que poden interposar-se contra les decisions d’instància (en especial del recurs de súplica). Tot això, s’insisteix, des de l’apropament directe a la realitat del procés laboral.

Competències

 • Conèixer les tècniques dirigides a investigar i establir els fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Desenvolupar destreses i habilitats per escollir l'estratègia correcta a l’hora de defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • Tenir i desenvolupar habilitats que facin possible aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a què s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos.

Resultats d'aprenentatge

 1. Dominar les tècniques d'interrogació processal.
 2. Dominar les tècniques de recerca i proposició de prova.
 3. Fer negociacions dirigides a evitar el procés.
 4. Fer negociacions dirigides a finalitzar el procés ja iniciat.
 5. Planificar i dirigir l'estratègia adequada per defensar els interessos jurídics del client.
 6. Plasmar aquesta estratègia en escrits i al·legacions orals al llarg del procés.
 7. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 8. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 9. Redactar escrits de conciliació i paperetes de demanda.
 10. Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

Continguts

 1. La competència de l’ordre jurisdiccional social
 2. Principis informadors del procés laboral, les parts i els actes processals
 3. El procés ordinari (I): actes preparatoris i diligències preliminars, anticipació i assegurament de la prova i mesures cautelars
 4. El procés ordinari (II): demanda
 5. El procés ordinari (III): judici, prova i sentència
 6. Els processos relatius a la relació individual de treball: sancions, vacances, classificació professional, mobilitat geogràfica, modificació substancial de les condicions de treball i drets de conciliació
 7. Els processos d’acomiadament i altres causes d’extinció de la relació laboral: acomiadament disciplinari, acomiadament objectiu, acomiadament col·lectiu per causes empresarials o força major i reclamació a l’Estat de salaris de tramitació
 8. Els processos de dimensió col·lectiva: conflicte col·lectiu, impugnació de convenis, impugnacions en matèria electoral i impugnació d’estatuts sindicals i d’associacions empresarials
 9. El procés de tutela de drets fonamentals i llibertats públiques
 10.  Els processos en matèria de Seguritat Social
 11.  Procés d’ofici
 12.  Les mesures d’impugnació a la jurisdicció social
 13.  L’execució de sentències a la jurisdicció social

Metodologia

La metodologia docent s’articula a partir de l’exposició teòrica de continguts per part del professorat prenent com a referència la norma positiva, motiu pel qual és imprescindible que tot l’alumnat disposi  d’una recopilació de normes laborals degudament actualitzat, en format paper o electrònic.

Puntualment es facilitarà documentació de suport addicional a través de l’aula Moodle de l’assignatura i es realitzaran activitats de caràcter pràctic (anàlisis de sentències, redacció d’escrits, resolució de qüestionaris, etc.), algunes de les quals seran objecte d’avaluació.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 40 1,6
Consulta de jurisprudència i documentació jurídica diversa 65 2,6
Estudi de la matèria 78 3,12
Resolució de supòsits pràctics i qüestionaris a l'aula 20 0,8

Avaluació

L'avaluació s’articula a partir de dos elements:

 1. Activitats d’avaluació continuada (50 % de la nota final)

El Màster en Advocacia de la UAB és un ensenyament de tipus presencial on es valora especialment l’assistència activa i participació dels/les alumnes, motiu pel qual una de les peces essencials del sistema d’avaluació són les activitats d’avaluació continuada, que es duran a terme a l’aula. Al 50 % de les sessions lectives es realitzarà alguna activitat d’aquest tipus.

 El format de les activitats d’avaluació continuada serà divers però tindran un caràcter marcadament pràctic (redacció d’escrits, resolució de problemes reals, etc.). El número concret i el valor de les activitats que es duran a terme s'explicarà el primer dia de classe i es recollirà per escrit en un document publicat a l'aula Moodle de l'assignatura. 

Els/les alumnes que no es trobin a l’aula en el moment en què es realitzin les activitats d’avaluació continuada i, per tant, no les puguin realitzar, no podran recuperar aquestes activitats en altres dates ni a través d’activitats alternatives. Aquesta regla regeix amb independència de si les absències son justificades o injustificades, essent per tant irrellevant que l’alumne aporti documentació que acrediti el motiu de la seva absència.

 En els casos on es realitzi l’examen final de reavaluació (vegeu el punt següent) la nota obtinguda a través de les activitats d’avaluació continuada es conservarà sense cap tipus de variació ni opció de millora.

 

2. Examen final (50 % de la nota final)

 L’examenfinal ordinari es durà a terme en la data que fixi la Coordinació de la titulació i consisteix en una prova tipus test de 25 preguntes, amb quatre opcions de resposta. Les preguntes correctes sumen 1 punt, les incorrectes penalitzen 0,33 punts i les no contestades 0 punts.

Cal obtenir com a mínim una qualificació de 3 punts sobre 10 a l’examen final per a poder sumar la qualificació corresponent a les activitats d’avaluació continuada i superar l’assignatura. L’assignatura es considerarà superada si la suma de la nota obtinguda a les activitats d’avaluació continuada i la que s’ha aconseguit a l’examen final iguala o supera els 5 punts sobre 10.

 Els/les alumnes que no superin l’assignatura a través de l’examen final ordinari però hagin obtingut com a mínim 3 punts sobre 10 en aquest examen, tindran dret a un examen final de reavaluació, que tindrà les mateixes característiques que l’ordinari i es realitzarà en la data que fixi la Coordinació de la titulació.

També podran realitzar l'examen final de reavaluació els/els alumnes que hagin superat l'assignatura a través de l'examen final ordinari i vulguin millorar la seva qualificació. En aquesta hipòtesi la nota assignada serà la darrera obtinguda, és a dir, la corresponent a l'examen final de reavaluació.

El sistema d'avaluació pot ser modificat en qualsevol moment per qualsevol rao o circumstància que així ho requreixi, i especialment en situacions d'emergència sanitària que impedeixin portar a terme la docència presencial amb normalitat. Davant d'aquest escenari, la coordinació del mòdul  i del Màster publicaràn al Campus Virtual els nous criteris d'avaluació i com es desenvoluparan les activitats d'avaluació i l'exàmen final, indicant les condicions d'execució (mitjà, temps per pregunta, temps total, caràcter seqüencial a la navegació de l'exàmen, etc) amb suficient antelació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats pràctiques 50 per 100 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Examen teòric 50 per 100 2 0,08 7, 10

Bibliografia

1. Per les qüestions de Dret del Treball i de la Seguretat Social:

MARTÍN VALVERDE, A. i d'altres: Derecho del Trabajo, Tecnos, Madrid (darrera edició)

2. Per les qüestions de Dret Processal Laboral:

MONTOYA MELGAR, A. i d'altres: Curso de Procedimento Laboral, Tecnos, Madrid (darerra edició)