Logo UAB
2020/2021

Litigació Administrativa

Codi: 42470 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313312 Advocacia OB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Roser Martínez Quirante
Correu electrònic:
Roser.Martinez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

Català 50%

Equip docent

Roser Martínez Quirante

Prerequisits

 

No ni ha prerequisits. Tanmateix, és aconsellable fer un repàs general a la matèria de Dret Administratiu abans de l'inici de l'assignatura per aprofitar millor les sessions i evitar que es converteixin en una repetició del que es va estudiar al Grau.

 

Objectius

Aprofundir, tant des del punt de vista teòric com pràctic, en el procediment i els recursos administratius, els contractes del sector públic, la responsabilitat patrimonial, l'expropiació forçosa, les sancions administratives, etc., i especialment, la jurisdicció contenciosa administrativa.

Competències

 • Conèixer les tècniques dirigides a investigar i establir els fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Desenvolupar destreses i habilitats per escollir l'estratègia correcta a l’hora de defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • Tenir i desenvolupar habilitats que facin possible aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a què s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els elements rellevants d'un expedient administratiu.
 2. Argumentar contra la presumpció de validesa dels actes administratius.
 3. Conèixer les peculiaritats de la via administrativa prèvia al contenciós administratiu.
 4. Fixar els elements de fet de la reclamació i relacionar-la amb l'argumentació jurídica que es proposa.
 5. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 6. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 7. Redactar escrit de demanda i proposició de prova.
 8. Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

Continguts

 PROGRAMA

1. El procediment administratiu: fases, terminis i formes d'acabament.

2. Els recursos en via administrativa. Reclamació prèvia a la via civil o laboral.

3. La responsabilitat patrimonial de l'Administració. Procediments.

4. El procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora de l'Administració. Procediments especials

5. Les tècniques d'intervenció administrativa: autoritzacions, concessions, declaració responsable i comunicació prèvia.

6. L'expropiació forçosa.

7. Els contractes del sector públic.

8. Els procediments tributaris. La via econòmico-administrativa: la revisió dels actes administratius en matèria tributària.

9. Jurisdicció i competència en l'ordre contenciós-administratiu.

10. El procediment contenciós-administratiu ordinari i els procediments especials. L'actuació de l'advocat en les diferents fases del procés.

11. El desenvolupament del procés contenciós-administratiu. Capacitat, legitimació, representació i defensa de les parts. La prova. Les mesures cautelars. Tipus de resolucions processals.

12. Els recursos contra les resolucions processals. Especial referència al recurs de cassació.

13. L'execució de sentència. Extensió d'efectes de les sentències. L'execució provisional i definitiva en procesos contenciós-administratius de títols judicials. Oposició a l'execució.

14.  El règim jurídic d'estrangeria.

Metodologia

 

Les sessions seran monogràfiques respecte al temari del mòdul. Segons la temàtica tractada es realitzaran casos pràctics o qüestionaris per comprovar l'assoliment de l'alumnat del tema tractat a classe.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 27 1,08 1, 3, 4, 5, 6, 7
Tutories 45 1,8 5, 6, 8
Tipus: Supervisades      
Classes pràctiques 24 0,96 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi del material i preparació examen 80 3,2 1, 2, 3, 4, 5, 8
Preparació, redacció i presentació de diferents activitats 40 1,6 1, 3, 4, 5, 6

Avaluació

L'avaluació s’articula a partir de dos elements:
 
1. Activitats d’avaluació continuada (50 % de la nota final)
 
El Màster en Advocacia de la UAB és un ensenyament de tipus presencial on es valora especialment l’assistència activa i participació dels/les alumnes, motiu pel qual una de les peces essencials del sistema d’avaluació són les activitats d’avaluació continuada, que es duran a terme a l’aula.
El format de les activitats d’avaluació continuada es dividirà en dos blocs. El primer d'ells seran diferents proves d'avaluació continuada que es portaran a terme a classe en la finalització del mòdul corresponent. Aquest tipus de proves serà divers englobant el coneixement pràctic (redacció d’escrits, resolució de problemes reals, etc.) con teòric (qüestionaris de seguiment) i, com a regla general, les dates/hores en què es duran a terme no seran comunicades prèviament.
L'alumnat que no es trobin a l’aula en el moment en què es realitzin les activitats d’avaluació continuada i, per tant, no les puguin realitzar, no podran recuperar aquestes activitats en altres dates ni a través d’activitats alternatives. Aquesta regla regeix amb independència de si les absències son justificades o injustificades, essent per tant irrellevant que l’alumne aporti documentació que acrediti el motiu de la seva absència.
Del 100% de les proves d'AC que es facin sota aquesta modalitat només es valorarà el 80% de les millors notes obtingudes.
El valor d'aquests proves d'AC que es faran a l'aula de forma aleatòria, sense previ avís, i on només es valorarà el 80% de les millors notes obtingudes, tot i que no es podran recuperar tot i que la falta sigui justificada, serà de dos punts.
El 3 punts restants dels 5 punts d'Avaluació continua, s'avaluarà en una prova d'avaluació continuada consistent en un cas pràctic que es portarà a terme a final del mòdul.
 
En els casos on es realitzi l’examen final de reavaluació (vegeu el punt següent) la nota obtinguda a través de les activitats d’avaluació continuada es conservarà sense cap tipus de variació ni opció de millora.
 
2. Examen final (50 % de la nota final)
 
L’examen final ordinari es durà a terme en la data que fixi la Coordinació de la titulació i consisteix en una prova tipus test, amb quatre opcions de resposta. Les preguntes correctes sumen 1 punt, les incorrectes penalitzen 0,33 punts i les no contestades 0 punts.
Cal obtenir com a mínim una qualificació de 3,5 punts sobre 10 a l’examen final per a poder sumar la qualificació corresponent a les activitats d’avaluació continuada i superar l’assignatura. L’assignatura es considerarà superada si la suma de la nota obtinguda a les activitats d’avaluaciócontinuada i la que s’ha aconseguit a l’examen final iguala o supera els 5 punts sobre 10.
 
L'alumnat que no superi l’assignatura a través de l’examen final ordinari tindran dret a un examen final de reavaluació, que tindrà les mateixes característiques que l’ordinari i es realitzarà en la data que fixi la Coordinació de la titulació. En el cas d'haver assistir a reevaluació la nota màxima que constarà a efectes de mitjana serà d'un 5. 

 

La nota final es composa de les qualificacions obtingudes en l'avaluació continuada i en la prova test final (o re-evaluació).

 

3. Alumnat Erasmus

L'alumnat que marxi d'erasmus, seguirà el mateix model avaluatiu amb la única peculiaritat que a la prova final entrarà que s'hagi cursat fins el dia del examen, que serà marcat per la coordinació del mòdul.  A més hauran derealizar un cas pràctic plantejat prèviament, que es podrà presentar a través de l'aula moodle. No obstant per poder ser avaluat hauran de presentar un resum sobre una o vàries de las temàtiques que falti per cursar.  En quan a la seva nota d'AC es tindrà en compte les cursades fins al dia del examen amb les mateixes condicions que la resta de companys: No es podran recuperar aquelles que l'alumne no hagi assistit i es tindrà en compte el 80% de les millors notes obtingudes fins al moment.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova test final 50% de la nota 3 0,12 2, 3, 4, 5, 6, 8
Resolució de supòsits pràctics i qüestionaris de seguiment 50% de la nota 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

La bibliografia recomanada especialitzada es lliurarà en cadascuna de les sessions.