Logo UAB
2020/2021

Deontologia Professional, Torn d'Ofici i Gestió del Despatx

Codi: 42469 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313312 Advocacia OB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Lucia Ortiz Amaro
Correu electrònic:
Lucia.Ortiz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

Català 50%

Equip docent

Angel Baena Aguilar

Equip docent extern a la UAB

CARLOTA PALET VENDRELL
EULÀLIA BARROS NAVINES (Coordinadora)
IRENE GÓMEZ CALDERÓ
JOSEP FARNES COSTAJUSSÀ.

Prerequisits

Ser alumne del Master

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és eminentment pràctic i es dirigeix a proporcionar a l'advocat els coneixements necessaris per exercir la seva professió, centrats principalment en l'àmbit del sistema de justícia gratuïta i torn d'ofici, deontologia professional, la tributació específica de l'advocat i el càlcul d'honoraris professionals. 
 
El contingut és essencialment el següent:
a) el sistema de justícia gratuïta i torn d'ofici, amb especial èmfasi en els principis que els regulen, l'assistència jurídica al detingut i el servei d'orientació jurídica. 
b) Els coneixements i actituds que permeten el desenvolupament professional amb subjecció a les normes deontològiques i estatutàries. 
c) Tributació pròpia de l'advocat i les diverses formes de funcionament professional, bé com a persona física ben baix qualsevol forma societària.
d) Càlcul d'honoraris professionals i normativa de la taxació de costes processals.

Competències

 • Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent-hi el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.
 • Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, amb les altres parts i amb el tribunal o autoritat pública, i entre advocats.
 • Conèixer l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal, i saber aplicar aquests coneixements a la pràctica.
 • Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius disponibles per a l'exercici de la professió d'advocat en les diferents modalitats organitzatives.
 • Saber desenvolupar destreses que permetin millorar l'eficiència en la feina com a advocat i potenciar el funcionament global de l'equip o la institució mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i la utilització de tècniques i eines aplicades.
 • Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 • Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per resoldre’ls; establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
 • Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els coneixements de dret processal i substantiu apresos al cas concret.
 2. Conèixer la normativa deontològica.
 3. Conèixer la normativa reguladora de l'assistència jurídica gratuïta.
 4. Conèixer la responsabilitat civil derivada de l'exercici professional de l'advocacia.
 5. Conèixer les diferents formes d'organització per a l'exercici de la professió d'advocat i saber aplicar aquest coneixement.
 6. Conèixer les funcions derivades del torn d'ofici.
 7. Conèixer les normes deontològiques i el procediment disciplinari.
 8. Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius disponibles per a l'exercici de la professió d'advocat en les diferents modalitats organitzatives.
 9. Saber desenvolupar destreses que permetin millorar l'eficiència en la feina com a advocat i potenciar el funcionament global de l'equip o la institució mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i la utilització de tècniques i eines aplicades.
 10. Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 11. Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.

Continguts

Continguts 
 

Ponència inaugural. Els Col·legis professionals d'advocats; l'organització col·legial; L'Estatut General de l'Advocacia espanyola.

Tema 1.

Les formes d'exercici de la professió individual i col·lectiva; relació laboral especial; règim de provisió social dels advocats; incompatibilitats en l'exercici de la professió d'advocat. JOSEP FARNES COSTAJUSSÀ.

Tema 2.

Assistència jurídica gratuïta; torn d'ofici. EULALIA BARROS NAVINES

Tema 3.

La responsabilitat de l'advocat en l'exercici de la seva professió; civil, penal i l’assegurança de responsabilitat civil; la cobertura de la responsabilitat civil professional. LUCIA ORTIZ AMARO.

Tema 4

Principis essencials de la professió d'advocat; drets i deures dels advocats.

Obligacions de l'advocat davant:

a)      la Llei de protecció de dades. LUCIA ORTIZ AMARO.

b)      La Llei de blanqueig de capitals. CARLOTA PALET VENDRELL 

Tema 5.

Els honoraris; determinació i procediment de reclamació i impugnació; els efectes econòmics del procés; costes i taxes judicials; suposats de meritació de taxes; criteris per a la imposició en els diferents ordres jurisdiccionals; la taxació de costes. IRENE GÓMEZ CALDERÓN

Tema 6.

 La comptabilitat i fiscalitat de l'advocat. ÁNGEL BAENA AGUILAR

Metodologia

Metodologia docent 
 
◊ Classes expositives
◊ Classes de resolució de casos
◊ Proves d'avaluació 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats autònomes 58 2,32 8, 10, 11
Classe teòrica 37,5 1,5 2, 3, 4, 5, 6, 7
Classes pràctiques 37,5 1,5 1, 9, 10, 11

Avaluació

L'avaluació s’articula a partir de dos elements:

 

1. Activitats d’avaluació continuada (50 % de la nota final)

El format d’aquestes activitats el defineix cada assignatura. En aquesta assignatura es realitzaran les següents activitats:

 -          Fins a 3 punts les activitats programades. Es realitzaran un total de 3 (1 punt per activitat).

 -          Fins a 2 punts els qüestionaris a classe (poden ser tipus test, preguntes breus, etc). Es realitzaran un total de 6 (0,5 punts per cada qüestionari. Computaran les 4 millors notes). NO ES COMUNIQUEN PREVIAMENT

 

Les absències que es produeixin en aquestes activitats, no poden ser recuperades en un altre moment excepte justificació per causes de força major. Per tant, aquesta regla només es pot excepcionar en casos molt puntuals (per exemple, absències perllongades per motius de salut o similars)

 

2. Examen final (50 % de la nota final) 

 • Test de 40 preguntes, segons el patró de la prova d'accés del Ministeri de Justícia (4 opcions de resposta, penalitzant errors. Tres preguntes incorrectes, resten una resposta correcte)
 • Només es valora a partir d'una nota mínima de 4 (sobre 10). Qui tingui una nota inferior, suspèn el mòdul.

Possibilitat de reavaluació: qui hagi obtingut una nota d'examen inferior a 4, pot tornar-se a presentar per recuperar-lo. Aquesta recuperació afecta només a la nota de l'examen, no a la qualificació de l'avaluació contínua, que es manté.

Possibilitat de pujar nota de l’examen: l’alumne/a que vulgui millorar la seva nota de L’EXAMEN pots presentar-se a reavaluació. La nota que s’obtingui a la reavaluació serà la seva nota d’examen, sigui o no superior a la que va obtenir en el primer examen.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova objectiva 50% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Resolució de casos pràctics i proves d'avaluació continuada 50% 15 0,6 1, 9, 10, 11

Bibliografia

Veure informació en l'aula moodle