Logo UAB
2020/2021

Assessoria i Redacció de Documents Jurídics

Codi: 42468 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313312 Advocacia OB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sandra Camacho Clavijo
Correu electrònic:
Sandra.Camacho@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

Català 50%

Equip docent

Sandra Camacho Clavijo
Luis Brun

Equip docent extern a la UAB

Emilio Margallo González
Lidia Pérez Sáez

Prerequisits

Per un bon seguiment del curs és necessari tenir bons coneixements de Dret civil, Dret mercantil, Dret processal i Dret tributari

Objectius

Assessoria i redacció de documents jurídics és una assignatura que s'imparteix al primer quadrimestre del Màster d'accés a l'Advocacia. Es tracta d'un mòdul que serveix perquè l'alumne adquireixi nocions bàsiques per assessorar el client, redactar documents jurídics, així com resoldre casos amb els quals l'alumne es pot trobar en l'exercici de l'Advocacia. Per això aquesta assignatura es planteja des de supòsits pràctics, amb l'objectiu d'aprofundir en conceptes jurídics ja estudiats per l'alumne.

Competències

 • Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 • Desenvolupar destreses i habilitats per escollir l'estratègia correcta a l’hora de defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • Tenir i desenvolupar habilitats que facin possible aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a què s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos.

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer els diferents mètodes de resolució alternativa de conflictes i assessorar el client sobre aquesta qüestió.
 2. Dominar les tècniques de comunicació oral i escrita en relació amb problemes i qüestions jurídics.
 3. Escollir la via jurisdiccional adequada i la llei aplicable, sia objectivament, per raó de la matèria o per raó del territori.
 4. Explicar en termes no tècnics les dimensions i les conseqüències d'un problema jurídic.
 5. Planificar i dirigir l'estratègia adequada per defensar els interessos jurídics del client.
 6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 8. Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 9. Utilitzar els mecanismes de tutela internacionals i europeus: tenir capacitat per litigar davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Tribunal Europeu de Drets Humans.
 10. Utilitzar mecanismes de cooperació jurídica internacional en els àmbits civil i penal.

Continguts

Sessió 1. L'assessorament jurídic al client
A partir d'un cas pràctic es proporcionarà una sèrie de pautes, per tal d'assessorar el client, tenint en compte l'especial relació professional advocat-client.
Sessió 2. Redacció de documents societaris (I)
Quan es planteja constituir una societat limitada s’han de tenir en compte diversos factors (objecte social, tipologia dels socis, possible entrada de nous inversors, responsabilitat jurídica de socis i administradors, tributació de l'entitat i els socis…) per poder redactar correctament els estatuts. En aquesta classe s'estudiarà la redacció de determinats documents relacionats amb la constitució d'una societat limitada.
Sessió 3. Redacció de documents societaris (II)
A la vida d’una societat mercantil es poden produir modificacions i variacions que aconsellin redactar documents que les regulin. En aquesta sessió i a partir d'un cas pràctic examinarem la redacció d'acords “parasocials” i la redacció de modificació dels estatuts d'una societat mercantil.
Sessió 4. Com es redacta un contracte?
En aquesta classe es treballarà un supòsit de fet que ens planteja un client i a partir del qual s'haurà de preparar la redacció d'un contracte que contempli les pretensions del nostre client per traslladar-li-ho a l'advocat de l'altra part.
Sessió 5. Contracte de col·laboració mercantil
L'objectiu d'aquesta sessió és estudiar, des d'un cas pràctic, la definició i les característiques essencials del contracte d'agència, del contracte de distribució, així com les seves diferències.
Sessió 6. Contracte d'arrendament
En aquesta classe estudiarem els conceptes bàsics de l'arrendament d'habitatge i del d'ús diferent del d'habitatge, a partir de dos casos pràctics.
Sessió 7. La cessió de drets d'autor
En aquesta sessió s'estudiaran els drets d'autor, tant de caràcter patrimonial, com de caràcter moral, per poder resoldre un cas pràctic de cessió de drets que es plantejarà a classe.
Sessió 8. La mediació
La mediació és un sistema alternatiu de resolució de conflictes que es caracteritza perquè són les parts les que voluntàriament acudeixen a un tercer per intentar arribar a un acord i evitar un litigi. En aquesta sessió estudiarem la mediació (concepte i procediment) a través d'un cas pràctic.
Sessió 9. Contracte de transacció
A partir d'un supòsit pràctic estudiarem què és un contracte de transacció, sobre quines matèries es pot transigir i com es redacta.
Sessio 10. Problemes de competència judicial internacional, dret aplicable i dret interregional
En una societat globalitzada és fonamental tenir en compte els problemes de competència judicial internacional que es poden generar en supòsits privats de tràfic jurídic extern, així com en situacions que són d’aplicació el dret interregional. En aquesta classe s’explicaran aquestes situacions i com donar solució a aquesta problemàtica.
Sessió 11. La fiscalitat dels contractes civils i mercantils
En aquesta classe, a partir de contractes treballats en altres sessions, examinarem la seva fiscalitat, per poder assessorar al client no només des d'un punt de vista civil o mercantil, sinó també tributariSessió 12.- La negociació
Sessió 12.El contracte d'arres

En aquesta classe, a partir d'un cas pràctic s'estudiaran els principals aspectes a tenir en compte al preparar un contracte d’arres.

Sessió 13. L'argumentació jurídica
L'argumentació jurídica és una manera de donar respostes jurídiques a determinats problemes. En aquesta sessió, a partir de casos estudiats a classe, ens aproximarem a conceptes com la interpretació, l'argumentació i el raonament jurídic.

 

 

Metodologia

El procés d'aprenentatge té com a base el treball de l'estudiant, qui aprèn treballant, essent la missió del professorat ajudar-lo en aquesta tasca subministrant-li informació i mostrant-li les fonts on es pot aconseguir. 

El desenvolupament de la docència de l'assignatura i de la formació de l'estudiant es fonamenta en les següents activitats: 1. Activitats dirigides: 1.1 Classes pràctiques: on els estudiants analitzen i resolen juntament amb el professor casos pràctics prèviament elaborats. En supòsits concrets, els casos s'elaboraran a classe. La base del treball pràctic és la comprensió i aplicació crítica de la normativa i jurisprudència relacionades amb el contingut essencial explicat a les classes teòriques. 2. Activitats supervisades: Es tracta d'activitats que els estudiants desenvoluparan en l'aula, amb la supervisió i suport del professor. Es tracta de l'elaboració d'algun supòsit pràctic en l'aula, estudi i discussió oral de textos jurídics, bé de la realització d'esquemes d'alguns epígrafs de l'assignatura, de l'elaboració d'un glossari de conceptes. El contingut concret d'aquestes activitats el determinarà el professor de cada grup. 3. Activitats autònomes: 3.1. Elaboració de documents: es tracta de documents de les activitats pràctiques que seran lliurades i analitzades a l'aula  (segons criteri del professor i activitat)
3.2. Lectura comprensiva de textos jurídics: Els textos jurídics poden ser sentències, normes articles de revista o monografies El tipus de text jurídic concret es determinarà per cada professor segons el cas pràctic proposat. Part del material jurídic a disposició de l'estudiant es lliurarà mitjançant el campus virtual.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
classes magistrals 27 1,08
classes pràctiques 10,5 0,42
lectura textos jurídics 30 1,2
Tipus: Supervisades      
elaboració i resolució dictamen i supòsit pràctic a l'aula 7,5 0,3
Tipus: Autònomes      
Cerca bibliografia i juripsrudència 10 0,4
estudi i redacció de textos jurídics 45 1,8
redacció dictàmens i textos jurídics 20 0,8

Avaluació

Aquest mòdul és eminentment pràctic, per tant per la seva valoració es tindrà molt en compte la intervenció activa de l’alumne en les classes i en les activitats que es plantegin.

Així, la qualificació final del mòdul s’obtindrà:

- 50% de l’avaluació continuada:

- 50% de l’examen final.

1.- Avaluació continuada:

Per valorar aquest paràmetre es tindrà en compte les intervencions i la implicació activa de l’alumne a classe, la resolució del supòsit pràctic que es farà durant el mòdul, així com el resultat de les proves tipus test que es realitzaran en sis de les tretze sessions de les programades en aquest mòdul.

La nota de l’avaluació continuada es distribuirà:

a)- Test (Al final de sis sessions es passarà un test de 5 preguntes del que s’hagi explicat a classe. Aquestes proves no es podran recuperar en cas d’absència a classe i suposarà un 20% de la nota de l’avaluació continuada. Els alumnes poden deixar de fer fins a un màxim de 2 d’aquests qüestionaris breus. I en el cas de realitzar tots els qüestionaris es computaran els 4 que hi hagin obtingut la millor puntuació.

b)- Resolució d’un cas pràctic (Durant el mòdul es repartirà un supòsit pràctic que haurà de ser resolt en un termini màxim de 20 dies. Aquest cas suposarà el 40% de la nota de l’avaluació continuada).

c)- Intervenció/implicació a classe (La majoria de les classes seran participatives i per tant el 40% de la nota d’avaluació continuada es calcularà a partir de les intervencions a classe).

Aquest sistema d’avaluació continuada pot estar sotmès a canvis si, finalment, les classes fossin, majoritàriament, telemàtiques. En tot cas, de produir-se aquesta eventualitat s’informarà amb temps a l’alumne de les possibles variacions.

2.- Examen final.

La prova de l’examen final consistirà en:

• Test de 25 preguntes, segons el patró de la prova d'accés del Ministeri de Justícia (4 opcions amb una sola resposta correcte que es valorarà en 0,40 punts, penalitzant la incorrecta amb -0,13 punts)

• L’examen només es valorarà a partir d'una nota mínima de 3 (sobre 10) Qui tingui una nota inferior, suspendrà el mòdul.

• Possibilitat de re-avaluació: qui hagi obtingut una nota d'examen inferior a 3, pot tornar-se a presentar per recuperar-lo. Aquesta recuperació afecta només a la nota de l'examen, no a la qualificació de l'avaluació contínua, que es manté. A la re-avaluació es poden presentar tant els alumnes que hagin suspès, com els que hagin aprovat i desitgin pujar nota; ara bé, a la nota final es tindrà en compte l'última de les dues (re-avaluació), encara que sigui la més baixa.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
+aplicació pràctica de coneixements teòrics (casos pràctiques, dictàmens..) 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Examen final 50% 0 0 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10

Bibliografia

1.- Títol:Argumentación jurídica / (autores) Alfonso García Figueroa...[et al.]; (coordinadora) Marina Gascón Abellán, Editor: Valencia : Tirant lo Blanch, cop. 2014
2.-Autor: Araqües, Miguel Ángel, Los Lenguajes del foro : lo que un abogado debe saber hablar, escribir y estar / Miguel Ángel Aragüés, Editor:Valencia : Tirant lo Blanch, 2014
3.- Autor, Calonje Concha, Títol: Técnica de la argumentación jurídica / Concha Calonje, Edició: 3ª ed. Editor: Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters Aranzadi, 2014
4.- Esteban Ferrer, María José , La voz del cliente en los despachos de abogados: ¿qué esperan las empresas de su asesoría jurídica externa? María José Esteban Ferrer, Jesús Tricás Preckler, Lucinio González Sabaté,  Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, 2010 
5.-Títol:Practicum ejercicio de la abogacía : 2015 / [edición dirigida por: Alberto Palomar Olmeda] Editor:Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi Thomson Reuters, 2014
6.-Títol:Acceso a la abogacía : 2014-2015, Edició:Actualizado a 1 de agosto de 2014.Editor:Madrid : Francis Lefebvre, 2014
7.-Jiménez Yáñez de Barber, Ricardo , Escribir bien es de justicia : técnicas de expresión escrita para juristas / Ricardo Jiménez Yáñez, Joaquín Mantecón Sancho (2012) 
Editor: Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi Thomson Reuters, cop. 2012 
9.-Llibre d'estil jurídic / Centre d'Estudis Garrigues ; coords.: Joaquim Triadú i Vila-Abadal, Ester Franquesa i BonetEditor: Cizur Menor (Navarra) : Centro de Estudios Garrigues : Thomson Reuters Aranzadi, 2010
11.- Títol:Todo : contratos para la empresa : 2014-2015, Editor:Valencia : CISS, 2015
12.-Títol:Fiscalidad de los contratos civiles y mercantiles : fundamentos y formularios /RafaelD. Natera Hidalgo (coord.); (aut.) Rafael D. Natera Hidalgo... [et al.]Editor:Bilbao : CISPRAXIS, DL. 2014
14.-Guía práctica para la empresa : formularios, modelos y contratos (2014)Editor: Valladolid : Lex Nova Thomson Reuters, 2014