Logo UAB
2020/2021

Química per a Materials Específics d'Interès a la Indústria i la Recerca

Codi: 42428 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313385 Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research OB 0 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Sala Roman
Correu electrònic:
Xavier.Sala@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Roser Pleixats Rovira
Jordi Hernando Campos
Maria Jose de Montserrat Esplandiu Egido
Montserrat López Mesas
Maria del Mar Puyol Bosch

Equip docent extern a la UAB

Inhar Imaz
Mónica Lira

Prerequisits

La docència, inclosos els materials didàctics lliurats als estudiants, serà en anglès. Calen per tant bones habilitats de comunicació en aquesta llengua. 

El curs suposa que l'estudiant té un coneixement sòlid de les diferents branques de la química (coneixement que normalment mostra un Graduat en Química). 

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és l'estudi de les propietats químiques de materials actualment d'interès per a la recerca o la indústria química. El curs es basarà en exemples seleccionats de materials moleculars, supramoleculars, nanoestructurats i heterogenis i en l'estudi de les seves aplicacions en diferents camps, així com les tècniques emprades per a la seva caracterització. 

Competències

 • Aplicar correctament les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.
 • Aplicar els materials i les biomolècules en camps innovadors de la indústria i investigació química.
 • Definir conceptes, principis, teories i fets especialitzats de les diferents àrees de la Química.
 • Identificar informació de la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar l'esmentada informació per plantejar i contextualitzar un tema d'investigació.
 • Innovar en els mètodes de síntesi i anàlisi química relacionats amb les diferents àrees de la Química.
 • Promoure la innovació i l'emprenedoria en la indústria i en la investigació química.
 • Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Utilitzar terminologia científica en llengua anglesa per argumentar els resultats experimentals en el context de la professió química.
 • Valorar la dimensió humana, econòmica, legal i ètica a l'exercici professional, així com les implicacions mediambientals del seu treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar biomaterials i aplicar-los.
 2. Aplicar correctament les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.
 3. Definir les propietats de materials específics.
 4. Descriure propietats d'interfases líquides i les seves aplicacions.
 5. Identificar informació de la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar l'esmentada informació per plantejar i contextualitzar un tema d'investigació.
 6. Incentivar la innovació en el camp dels materials i les seves aplicacions.
 7. Innovar en els mètodes de síntesi i anàlisi de materials específics.
 8. Interpretar propietats dels gels i identificar les seves aplicacions.
 9. Proposar aplicacions avançades dels materials supramoleculars i els nanomaterials.
 10. Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 11. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 12. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 13. Utilitzar terminologia científica en llengua anglesa per argumentar els resultats experimentals en el context de la professió química.
 14. Valorar la dimensió humana, econòmica, legal i ètica a l'exercici professional, així com les implicacions mediambientals del seu treball.

Continguts

- Dispositius i materials supramoleculars: reconeixement molecular i autoassemblatge; 
fotofísica supramolecular i fotoquímica; dispositius i màquines moleculars; materials
supramoleculars (monocapes, pel·lícules, vesícules, gels). (7 h) Jordi Hernando.
- Nanopartícules metàl·liques, punts quàntics, nanotubs, grafens, ful·lerens, cristalls 
líquids. Mª José Esplandiu (7 h).
- "Metal Organic Frameworks": des de molècules i ions metàl·lics fins a cristalls i 
superestructures; El curs estarà dedicat a la descripció estructural de les diferents
xarxes, les diferents estratègies sintètiques i les propietats relacionades amb la
porositat d'aquests materials (emmagatzematge i separació de gasos, catàlisi,
entre d'altres). Ens centrarem en alguns aspectes teòrics dels fenòmens d'adsorció
en materials porosos. Inhar Imaz (4 h).
- Sincrotró; Interacció Radiació-Matèria; Radiació de sincrotró; En un sincrotró; 
Tècniques de sincrotró: espectroscòpia, dispersió i imatge. Montserrat López-Mesas (5 h)
- Membranes: Introducció a les membranes; Avenços en Membranes. 
Montserrat López-Mesas (2 h)
- Tecnologies de materials i microfabricació per a sistemes miniaturitzats: sistemes 
d'anàlisi micrototal (μTAS) / tecnologia Lab on a Chip; Silici i vidre; Microelectrònica
micromachining; Polímers; Ceràmica de cocció a baixa temperatura (LTCC); Paper.
Maria del Mar Puyol (6 h).
- Aplicacions de nanopartícules metàl·liques en catàlisi. Roser Pleixats (3h)
- Materials per a Energia Sostenible: (a) Xavier Sala (4h), energia sostenible; 
combustibles solars; fotosíntesi artificial; divisió de l'aigua; oxidació de l'aigua;
reducció de l'aigua; Reducció de CO2.

Metodologia

Classes de Teoria
										
											
										
											El professor explicarà els continguts a l'aula amb pissarra i material multimèdia, 
que es posaran a disposició dels alumnes al "Campus Virtual" de l'entorn de Moodle.
Aquestes sessions expositives conformaran la major part de la docència teòrica
del programa. Estudi personal El treball personal de l'alumne és un aspecte molt important i gairebé indispensable
per tal que els estudiants superin l'assignatura A més de les tasques més obvies
(com ara preparar i estudiar apunts i llibres, preparar exercicis, etc.), algunes parts
del temari ben delimitades es deixaran als estudiants per treballar per ells mateixos.
En aquests casos, es posaran a disposició hores de consultes personals que ajudin a
sedimetar els coneixements adquirits pels alumnes.
 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de Teoria 38 1,52 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Treball personal i estudi 92 3,68 2, 5, 13

Avaluació

- Cada professor decideix el nombre i tipologia de les activitats d'avaluació: presentacions 
orals,exàmens escrits, lliurament d'articles discutits, petites proves ... - La nota final del mòdul serà la suma de la nota de cada professor multiplicada pel percentatge de les seves classes en respecte al total d'hores del mòdul. - Les notes dels exàmens escrits han de ser superiors a 3.5 sobre 10 per a poder promitjar
amb la resta de notes del professor i / o el mòdul. - Hi haurà un període durant el mes de gener per a la recuperació d'exàmens escrits amb
puntuacions inferiors a 5 sobre 10. Aquests seran obligatoris en cas que la nota del'alumne
sigui inferior a 3.5 sobre 10 i optatius en cas de que la nota estigui entre 3,5 i 5 sobre 10. - En el cas que un estudiant no arribi a una nota de 3.5 sobre 10 després de l'examen de
recuperació realitzat al gener, el coordinador del mòdul pot decidir promitjar aquesta nota amb la resta de notes d'aquest. Aquesta opció
es contemplarà, com a màxim, per a dos exàmens escrits de tot el Màster. - Les notes d'altres activitats d'avaluació (és a dir, presentacions orals, resums/comentaris
d'articles, etc...) seran promitjades amb la resta de la notes del professor / mòdul independentment del seu valor. Aquestes activitats es consideren
"no recuperables".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis i Evidències 30% 6 0,24 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Exàmens Escrits 50% 10 0,4 1, 3, 4, 7, 8, 9, 13
Presentacions Orals 20% 4 0,16 2, 10, 13, 14

Bibliografia

Cada professor proporcionarà als alumnes una llista de referències adequades 
(documents científics, llibres, enllaços, etc.) per a cada part del programa.