Logo UAB
2020/2021

Theory and Practice of Literary Criticism: Adultery and Marriage in Nineteenth-Century Fiction

Codi: 42303 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OT 0 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Andrew Monnickendam Findlay
Correu electrònic:
Andrew.Monnickendam@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

Aquesta és una assignatura obligatòria per a l'itinerari de Literatura i Cultura del Màster Oficial d'Estudis Anglesos Avançats de la UAB. Per tant, els estudiants admesos pel màster hauran complert els requisits inicials.

 

Objectius

Aquesta assignatura pretén il·lustrar com s'aplica la teoria literària a la novel·la del segle XIX i, concretament, com es relaciona la teoria amb la noció controvertida d'adulteri i matrimoni, qüestions que preocupaven molt a la societat victoriana.

L’assignatura també vol proporcionar una visió més completa de la novel·la del segle XIX, per dos motius principals. Primer, perquè s’interessa per les institucions modernes de la vida en les quals la teoria també s’ha interessat profundament, com la vida romàntica, el matrimoni, la família o l’estat nació. En segon lloc, la novel·la del segle XIX representa una de les anomenades "edats daurades" de la literatura anglesa, i és també el gènere que totes les teories han sentit la necessitat d'analitzar en profunditat (com ho fan amb el C19 com a període històric), degut al paper fonamental d’aquest gènere i d’aquest segle en la comprensió de la literatura contemporània.

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar textos crítics sobre literatura Anglesa del segle XIX, extraient conclusions rellevants i realitzant una síntesi dels seus continguts
 2. Analitzar i interpretar textos narratius del segle XIX aplicant tècniques avançades de crítica literària
 3. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 4. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 5. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 6. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 7. Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a la crítica literària en llengua anglesa
 8. Llegir i analitzar el discurs literari i cultural de l'amor romàntic en llengua anglesa
 9. Realitzar presentacions orals en anglès sobre temes i textos relacionats amb la recerca avançada de la Literatura Anglesa i amb la crítica literària en aquesta llengua
 10. Redactar textos argumentant una idea en relació a un text crític literari en anglès, aplicant fonts secundàries a l'argumentació crítica
 11. Reflexionar sobre la crítica literària i cultural en llengua anglesa, mitjançant la lectura, el debat i l'anàlisi dels textos.

Continguts

Metodologia

1 crèdit ECTS = 25 hores lectives> 9 crèdits = 225 hores.

L’enfocament és bàsicament pràctic; se centra en com els enfocaments com el formalisme, el marxisme, el feminisme, el psicoanàlisi (per nomenar només uns quants àmbits de la teoria) han estudiat i discutit la ficció, i com, en conseqüència, es reforcen les interpretacions tant de la ficció com del material crític.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Vegeu la descripció a continuació 39 1,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11
Tipus: Supervisades      
Vegeu la descripció a continuació 27,75 1,11 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11
Tipus: Autònomes      
Vegeu la descripció a continuació 86,25 3,45 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Avaluació

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

Requeriments generals:

1. Llegir a fons, de manera metòdica i crítica.

2. Tenir un bon coneixement pràctic dels principals àmbits de la teoria literària i la seva aplicació pràctica a la crítica literària.

3. Per a les obres estudiades, comprendre la recepció d’aquestes novel·les des de la data de publicació fins als nostres dies.

4. Mostrar coneixements suficients del context social i històric pertinent.

5. Conèixer la vida i les obres dels autors més enllà del text estudiat a l’assignatura.

 

Activitats específiques d'avaluació:

 1. “Essay” (50% de la nota final global). Els estudiants hauran d'escriure un treball acadèmic (al final del curs) seguint les pautes generals de recerca a nivell postgrau. 
 2. Treballs (25% de la nota final global).
 3. Participació a classe, i una presentación, (25% de la nota final global). La presentació es farà en format de conferència davant de la classe. Els temes s'acordaran durant les classes, però normalment estaran relacionats amb l'àmbit general de la cultura victoriana no directament estudiada durant l'assignatura. Les presentacions NO es poden fer sobre els autors estudiats, ni les seves obres, ja que això s'estudia durant del curs. 
 4. La participació activa és molt recomanable. 

 

 

Recuperació:

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:

- L’alumnat s’haurà d’haver presentat a un mínim de dos terços dels ítems d’avaluació.
- L’alumnat haurà d’haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5.
- L’alumnat haurà d’haver aprovat el 75% de l’avaluació de l’assignatura.
- La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 5,0.

No avaluable

L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 50% de les activitats d’avaluació. 

Plagi

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
"Essay" 50% 36 1,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Participació a classe i presentació 25% 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Treballs 25% 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Bibliografia

(Per als textos primaris, vegeu "Continguts")

No és pràctic proporcionar una bibliografia curta que cobreixi totes les principals àrees i controvèrsies. En comptes d’això, presentem una llista de deu obres clàssiques imprescindibles per entendre la novel·la i el context victorians. Es troben a la Biblioteca d'Humanitats de la UAB.

 • Altick, Richard. Victorian People and Ideas.
 • Flint, Kate. The Woman Reader 1837-1914.
 • Gaskell, Elizabeth. The Life of Charlotte Brontë.
 • Gilbert, Sandra and Gubar, Susan. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination.
 • Kaplan, Fred. Sacred Tears: Sentimentality in Victorian Literature.
 • David Lodge, Language of Fiction: Essays in Criticism and Verbal Analysis of the English Novel.
 • Moretti, Franco. The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture.
 • Parrinder, Patrick. Nation and Novel: The English Novel from its Origins to the Present Day
 • Praz, Mario, The Hero in Eclipse in Victorian Fiction.
 • Rivkin, Julie and Ryan, Michael. Literary Theory: An Anthology.
 • Strachey, Lytton. Eminent Victorians
 • Thompson, F.M.L., The Rise of Respectable Society: A Social History of Victorian Britain: 1830-1900.
 • Williams, Raymond. The English Novel from Dickens to Lawrence.

Un punt de partida molt útil és la sèrie Cambridge Companion, disponible en línia. De particular rellevància són els següents:

 • The Cambridge Companion to Charles Dickens
 • The Cambridge Companion to George Eliot
 • The Cambridge Companion to Victorian Culture
 • The Cambridge Companion to the Victorian Novel, Second Edition
 • The Cambridge Companion to Victorian Women's Writing