Logo UAB
2020/2021

Internship

Codi: 42290 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OT 0 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Merce Coll Alfonso
Correu electrònic:
Merce.Coll@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

L'alumnat haurà d'haver completat el mòduls més rellevants en l'àrea del seu interès.

Objectius

L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar pràctica en l’organització i desenvolupament de processos educacionals o professionals. Es prepara a l’alumnat per als requeriments dels entorns professionals a través de l’experiència pràctica en el món real en un camp específic.

L’alumnat formarà part d’un context acadèmic o professional que els permetrà aplicar els coneixements adquirits en el màster d’una manera pràctica. Un cop acabades les pràctiques estaran familiaritzats tant amb les exigències com amb les oportunitats que tindran en l’àrea professional que han escollit.

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Resoldre problemes en entorns acadèmics i/o professionals multiculturals vinculats amb l'estudi de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, i la literatura i la cultura en aquesta llengua.
 • Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris, professionals i/o acadèmics.
 • Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 2. Aplicar qüestions teòriques i metodològiques a la pràctica laboral quotidiana.
 3. Buscar, interpretar i sintetitzar fonts d'informació.
 4. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 5. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 6. Dissenyar experiments i mètodes de recollida de dades rellevants per a l'ensenyament de llengües.
 7. Resoldre problemes d'índole pràctica relacionats amb l'acompliment d'una activitat laboral.
 8. Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris, professionals i/o acadèmics.
 9. Usar les tecnologies de la informació i la comunicació dins del lloc de treball
 10. Usar les tecnologies de la informació i la comunicació per a la creació de material propi i la seva presentació en públic
 11. Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.

Continguts

L’alumnat podrà escollir la orientació de les seves pràctiques externes. Això vol dir que pot proposar un centre o companyia sempre que la coordinació del mòdul ho aprovi. L’alumnat ha de completar els mòduls més rellevants a l’àrea de contingut que els interessi.

Un cop acabades les pràctiques l’alumnat estarà familiaritzat tant amb les exigències com amb les oportunitats que tindrà en l’àrea professional que ha escollit.

Metodologia

La coordinació de les Pràctiques externes aconsellará i guiará l’alumnat. Es duran a terme tutories per l’assesorament inicial d’elecció de plaça i el seguiment del desenvolupament i progrés de les pràctiques.

L’alumnat serà també tutoritzat dins de l’entitat on dugui a terme les pràctiques. L’alumnat podrá observar i participar en les activitats de l’entitat col·laboradora amb l’ajut del tutor/a.

Finalment l’alumnat presentarà un informe escrit amb tota la informació rellevant sobre l’entitat i les activitats dutes a terme. A tal efecte, l’alumnat en portarà un diari. L’informe ha d’incloure una reflexió crítica de l’experiència pràctica i del que s’hi hagi après.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions informatives 5 0,2 2, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Pràctiques per a l'entitat col·laborada 125 5 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Tipus: Autònomes      
Elaboració de l'informe final 20 0,8 1, 3, 4, 10

Avaluació

L’informe del tutor extern constituirà el 50 % de la nota final. Es basarà en el rendiment i actuació de l’alumnat dins de l’entitat.

L’alumnat entregarà el seu informe final un cop acabades les practiques i valdrà el 50% restant de la nota final.

Aquesta assignatura no té re-.avaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe del tutor extern 50% 0 0 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Informe final de l'estudiant 50% 0 0 1, 3, 4, 5, 10

Bibliografia

N/A