Logo UAB
2020/2021

Dret i Règim Jurídic dels Documents

Codi: 42108 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4312208 Arxivística i Gestió de Documents OB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Marta Franch Saguer
Correu electrònic:
Marta.Franch@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent

Montserrat Iglesias Lucía

Prerequisits

No hi ha pre-requisits per cursar aquest mòdul

Objectius

La línea formativa d’Introducció al Dret:

És una aproximació els conceptes jurídics del Dret Públic. En ella s’intenta que l’estudiant es familiaritzi i incorpori als seus coneixements totes aquells conceptes i procediments essencials de funcionament del sector públic.               

El resultat que hem d’aconseguir el llarg del curs és que tingui un recurs per entendre els principis de funcionament del sector públic i les finalitats que la justifiquen.

Molt especialment cal que  tingui coneixement el procediment administratiu per tal de que  pugui conèixer el contingut de l'expedient administratiu.  

La línea formativa Dret i règim jurídic dels documents:

Pretén il·lustrar als alumnes sobre els fonaments i bases de l’ordenament jurídic, per a poder aprofundir en el règim jurídic aplicable als arxius i documentació, tant pública com privada, així com el règim de responsabilitat.

Competències

 • Actualitzar i reciclar coneixements a través de la formació continuada.
 • Demostrar que coneix les bases del dret i el règim jurídic dels documents en organitzacions públiques i privades.
 • Raonar críticament i demostrar compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat ia la multiculturalitat.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar en equips de forma interdisciplinària.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actualitzar i reciclar coneixements a través de la formació continuada.
 2. Aplicar el règim jurídic que afecta els documents.
 3. Descriure els conceptes i les normes del dret administratiu.
 4. Explicar la normativa sobre arxius i documentació.
 5. Identificar el procediment administratiu de l'Administració pública.
 6. Raonar críticament i demostrar compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat ia la multiculturalitat.
 7. Reconèixer i identificar les responsabilitats sobre la documentació.
 8. Reconèixer l'estructura i l'organització de l'Administració pública.
 9. Reconèixer la legislació sobre propietat intel·lectual.
 10. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 11. Treballar en equips de forma interdisciplinària.

Continguts

Línia formativa: Introducció al Dret:
 
1. Concepte del Dret Administratiu
 
2.1 Origen
 
2.2 Principis generals
 
2.Sector Públic
 
2.1 Classes
 
2.2 Estructura i òrgans
 
2.3 El concepte d'òrgan, elements i classes. La competència. Desconcentració. Delegació, encàrrec de gestió, substitució, suplència i advocació. Règim aplicable als òrgans col·legiats
 
2.4 El ciutadà i els seus drets
 
2.5 Funcionament electrònic dels sector públic
 
 3. Els actes administratius
 
3.1 Elements, requisits i característiques
 
3.2 La notificació, i la publicació dels actes administratius
 
3.3 Obligació de resoldre. Els actes presumptes: estimatoris i desestimatoris
 
3.4 Nul·litat i anul·labilitat dels actes administratius: causes i conseqüències
 
3.5 Límits a la invalidesa
 
 
4. El procediment administratiu general i especial
 
4.1 General i especial
 
4.2 Principis
 
4.3 Fases: iniciació, ordenació, instrucció i finalització
 
Declaració responsable i comunicació prèvia
 
4.4 Execució
 
4.5 Revisió dels actes administratius
 
5. Recursos administratius i contenciós-administratiu
 
5.1 Recursos administratius:
 
5.1.1.Potestatiu de reposició
 
5.1.2 Alçada
 
5.1.3 Extraordinari de revisió
 
5.2 Recurs contenciós-administratiu
 

Línia formativa: Dret i règim jurídic del document
 
 
Bloc 1:
 
La intervenció pública en el règim dels documents
 
 
 
Bloc 2:
 
La intervenció privada en el règim dels documents
 
 
 
Bloc 3:
 
Responsabilitats jurídiques

Metodologia

La metodologia  suposarà una explicació teòrica per part de la professora. Aquesta explicació portarà sempre a la concreció en supòsits pràctics.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
L1 Classes pràctiques a classe 28 1,12 3, 5, 8, 10
L1 Docència a classe 45 1,8 3, 5, 8, 10
L2. Docència a l'aula 42 1,68 2, 4, 7, 9
Tipus: Supervisades      
L2. Tutories 10 0,4 1, 2, 7, 9
Tipus: Autònomes      
L1 L2. Estudi i elaboració d'activitats pràctiques 80 3,2 2, 6, 7, 9, 10, 11

Avaluació

 L1 Introducció al dret

L’avaluació comportarà tres tipus de prova diferent i totes elles avaluables:

· Treballs a classe i assistència ( 3)

· Casos pràctics (2 o 3)

· Examen final

La nota que com a màxim es pot obtenir a la recuperació de la L1 és d'un 5. 

 

L''alumnathaurà d'obtenir un 5 com a mínim en la mitjana de les dues línees de formació, per poder aprovar el mòdul.

 

L2. Dret i Règim Jurídic dels Documents:

Al llarg del curs es realitzaran 3 proves teòriques que tindran un pes d'un 20% cadascuna sobre la nota final de la línea formativa. Així com diferents proves pràctiques que en el seu conjunt comportaran el 40% de la nota final de la línea formativa. És necessari obtenir com a mínim un 3,5 sobre 10 de la mitjana de les proves teòriques per poder sumar-li la nota obtinguda a les pràctiques.

La nota que com a màxim es pot obtenir a la recuperació de la L2 és d'un 5. 

 

L'alumnat haurà d'obtenir un 5 com a mínim en la mitjana de les dues línees de formació, per poder aprovar el mòdul.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
L1 practiques classe 10 6 0,24 1, 3, 8, 10, 11
L1 Pràctiques individauls 20 15 0,6 3, 5, 8, 10
L1 examen 35 1,5 0,06 3, 5, 8, 10
L1 examen 2 35 1,5 0,06 3, 5, 8, 10
L2. 1ª Prova teòrica 20 2 0,08 2, 4, 7, 9
L2. 2ª Prova teòrica 20 2 0,08 2, 4, 7, 9
L2. 3ª Prova teòrica 20 2 0,08 2, 4, 7, 9
L2. Proves pràctiques 40 15 0,6 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11

Bibliografia

L1:

Santamaría Pastor, Juan Principios de Derecho Administrativo General. Tomo I y II  2018

Gamero. E y Fernández, S “ Manuel Básico de Derecho Administrativo”. Ed. Tecnos, 2018.

http://virtual.eapc.cat/pluginfile.php/133339/mod_resource/content/1/inici.html http://virtual.eapc.cat/

 

 

 

 L2:

ALVAREZ ALVAREZ, José Luís (1989). Estudios sobre el Patrimonio Histórico Español y la Ley de 25 de junio de 1985. Madrid : Civitas.

BARRIUSO (2007) BARRIUSO RUIZ, C (2007). Administración Electrónica. Madrid : Dykinson.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.) (2007). Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual : Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Madrid : Tecnos.

CERRILLO, Agustí i PONCE, Juli, Coord., Transparència, accés a la informació pública i bon govern a Catalunya (Comentaris a la Llei 19/2014), Editorial UOC i Escola d’Administració Pública de Catalunya, 2015

COTINO, Lorenzo i VALERO, Julián (coord) 2010). Administración electrónica. València : Tirant lo Blanc.

DAVARA, Miguel Ángel (2008). Manual de derecho informático. Cizur Menor : Aranzadi.

DUPLÁ del MORAL, Ana (2001 vol. LI , núm. 1). “La utilización de Servicios privados en los archivos de las administraciones públicas”, Boletín ANABAD

FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano (1997). El derecho de acceso a los documentos administrativos. Madrid : Marcial Pons.

FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano (2002). “Legislación y sistemas de archivos de las administraciones públicas” a Los sistemas de archivos de las Comunidades Autónomas, Toledo : Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

GAMERO CASADO, E./ VALERO TORRIJOS, J. (Coords.) (2008) Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Cizur Menor : Aranzadi.

GUICHOT (2005) GUICHOT, Emilio (2005). Datos Personales y Administración Pública. Cizur

Menor : Aranzadi.

GUICHOT (2009) GUICHOT, Emilio (2009). Publicidad y privacidad de la información administrativa. Cizur Menor : Thomas Cívitas.

MAGÁN (2001) MAGÁN PERALES, José M. (2001) La circulación ilícita de bienes culturales. Valladolid : Lex Nova.

MATAS, Josep (2009). “Accés amb reserves: llums i ombres de la normativa d’accés a la informació pública” a Lligall, Barcelona (2009), vol. 29, p. 13-38.

MATEU ESCODA, Mercè i Joan DOMINGO BASORA (2002 núm. 19). “Anàlisi arxivística sobre l’organització i l’accés a la documentació dels alts càrrecs polítics de la Generalitat de Catalunya i en comparació d’altres països” Lligall.