Logo UAB
2020/2021

Mètodes quantitatius

Codi: 41984 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4311312 Gestió, organització i economia de l'empresa / Management, Organization and Business Economics OB 0 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Alexandra Simon Villar
Correu electrònic:
Alexandra.Simon@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

 
No hi ha requisits previs específics, però algun coneixement previ general d'estadística és benvingut.

Objectius

El mòdul introdueix mètodes multivariants per a l’anàlisi quantitativa de grans bases de dades. 
També inclou mètodes per crear i millorar escales de mesura i per a l'anàlisi de dades experimentals i no experimentals.
Les dades utilitzades estaran relacionades amb qüestions econòmiques i empresarials,
fent especial èmfasi en introduir aspectes de gènere en els anàlisis.
L’ús de paquets estadístics s’accentua mitjançant exercicis i treballs aplicats.
El mòdul també conté mètodes economètrics que inclouen models de resposta, models de regressió censurats discrets,
mètodes de selecció de mostres i models de dades de panell.
A més, també aborda la programació matemàtica en el context de la investigació operativa.

Competències

  • Abordar de manera crítica les fonts documentals quantitatives rellevants per a l'anàlisi econòmica de les organitzacions.
  • Analitzar i sintetitzar grans i complexes quantitats d'informació quantitativa i qualitativa utilitzant tècniques estadístiques, economètriques i de programació matemàtica.
  • Capacitat de lideratge i decisió.
  • Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i internacionals.
  • Comprendre el pas de models teòrics relacionats amb l'empresa a la seva aplicació empírica.
  • Comprendre models quantitatius de l'empresa i interpretar els seus resultats.
  • Comunicar els resultats de la recerca utilitzant els diversos mitjans disponibles a audiències diverses.
  • Desenvolupar el compromís ètic, social i mediambiental.
  • Desenvolupar un pensament crític i constructiu enfront de treballs propis i aliens.
  • Dominar els instruments tècnics i informàtics necessaris per poder desenvolupar estudis aplicats.
  • Habilitat per motivar les anàlisis, interpretar resultats i presentar-los de forma clara i concisa en anglès.
  • Identificar les fonts d'informació rellevants i els seus continguts per a la seva posterior explotació.
  • Reconèixer els problemes associats a la comparació de diferents realitats organitzatives en les recerques amb dades internacionals.

Resultats d'aprenentatge

  1. Aprofundir en les diferències entre diferents realitats organitzatives.
  2. Capacitat de lideratge i decisió.
  3. Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i internacionals.
  4. Comunicar els resultats de la recerca utilitzant els diversos mitjans disponibles a audiències diverses.
  5. Conèixer diferents tècniques estadístiques, economètriques i de programació matemàtica.
  6. Conèixer i distingir les característiques de les diferents bases de dades empresarials.
  7. Desenvolupar el compromís ètic, social i mediambiental.
  8. Desenvolupar un pensament crític i constructiu enfront de treballs propis i aliens.
  9. Dominar els instruments tècnics i informàtics necessaris per poder desenvolupar estudis aplicats.
  10. Dominar l'anàlisi de les dades d'origen experimental i enquestes.
  11. Escollir el model teòric més adequat d'acord amb els objectius marcats per la realitat empresarial estudiada.
  12. Habilitat per motivar les anàlisis, interpretar resultats i presentar-los de forma clara i concisa en anglès.
  13. Identificar els aspectes que fan diferents els models teòrics.
  14. Identificar les fonts d'informació rellevants i els seus continguts per a la seva posterior explotació.
  15. Identificar les fonts de dades a nivell internacional.
  16. Resoldre els models de probabilitat i estadística, econometria i programació matemàtica.
  17. Seleccionar les tècniques més adequades per abordar l'anàlisi d'informació tant quantitatives com qualitatives.

Continguts

El mòdul proporciona informació fonamental per a la presa de decisions en negocis i gestió. 
En particular, el curs proporciona una introducció aplicada a l'anàlisi de dades.
L'objectiu principal és proporcionar als estudiants els coneixements bàsics
per desenvolupar l'anàlisi empírica i la comprensió dels resultats.
L’enfocament de l’assignatura serà essencialment pràctic,
essent STATA el paquet informàtic estadístic que s’utilitza al llarg del mòdul. Es tractaran els temes següents: 1. Gestió de dades, gràfics i aplicacions. 2. Estadística descriptiva. Importància. Proves d’hipòtesis. 3. Proves de normalitat. Proves paramètriques i no paramètriques per a la comparació de mitjanes. 4. Anàlisi de ccorrespondencies. 5. Mesures d'associació. 6. Correlació. 7. Regressió simple i múltiple. 8. Regressió logística. 9. Anàlisi factorial i de clústers. 10. Models d'equacions estructurals. 11. Models d’elecció discreta. 12. Models censurats i truncats. 13. Dades del panell. Podeu obtenir més informació a la pàgina web de MMOBE.

Metodologia

El mòdul presenta un enfocament pràctic; per tant, les sessions es programen a les aules d'informàtica
i es desenvolupen mitjançant l'ús de paquets estadístics (principalment STATA). En general, els professors presenten diferents tècniques (objectius i requisits relacionats amb el tipus de variables),
utilitzen els paquets estadístics i ensenyen com es poden utilitzar en relació amb les tècniques
comentades anteriorment i, finalment, desenvolupen alguns exercicis. Altres exercicis i casos s'assignen als estudiants.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, debats i presentacions 100 4 1, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 17
Tipus: Supervisades      
Formació i seguiment del treball en curs i casos 15 0,6 1, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 17
Tipus: Autònomes      
Lectura de casos relacionats i preparació pràctica, estudi i preparació de esquemes 95 3,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Avaluació

El sistema seguit al mòdul considera 3 elements per avaluar el rendiment dels estudiants:
										
											
										
											1. Participació a classe.
										
											2. Tasques.
										
											3. Prova.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 55% 10 0,4 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
Participació a classe 5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Treballs 40% 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

Afifi, A., May, S., and Clark, V.A. (2011) Practical Multivariate Analysis, 5th ed., Chapman & Hall/CRC.

Amemiya, T. (1981) Qualitative Response Models: A Survey, Journal of Economic Literature, 19: 483–536.

Cameron, A.C., and Trivedi, P.K (2009) Microeconomics using Stata, STATA Press.

Greene, W. (2003) Econometric Analysis. Fifth edition. Upper Saddler River. New Jersey, USA: Prentice – Hall.

Hair, J., Black, B., Babin, B., Anderson, R., Tatham, R. (2005) Multivariate data analysis. Sixth edition. Upper Saddler River. New Jersey, USA: Prentice – Hall.

Maddala, G. (1983) Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. Econometric Society Monographs No 3, Cambridge University Press, Cambridge, chapters 2 and 3.