Logo UAB
2020/2021

Literatura Catalana a l’Aula

Codi: 105852 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Lluís Cabré Ollé
Correu electrònic:
Lluis.Cabre@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

El curs ofereix orientacions per a la docència de la literatura catalana a l’ensenyament secundari. Proporciona informació sobre la programació i els continguts actuals, en particular per als cursos de Batxillerat i les proves d’accés a la universitat, i formació molt pràctica sobre recursos i instruments docents.

En acabar el curs els estudiants hauran de mostrar un domini raonable del comentari de text i capacitat per dissenyar classes amb recursos en xarxa i activitats pedagògiques adequades.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar conceptes, recursos i mètodes de l'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte les seves fonts, la periodització de la història literària occidental i el context social.
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits específics de la literatura i de la lingüística.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Identificar les principals tendències, els autors més significatius i les obres més representatives de la literatura catalana.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar adequadament i reflexivament els principis prescriptius de la llengua catalana estàndard oral i escrita.
 2. Aplicar els coneixements adquirits sobre història literària a la interpretació d'obres concretes.
 3. Argumentar de manera raonada i coherent la interpretació d'obres literàries catalanes de totes les èpoques.
 4. Dominar l'expressió oral i escrita en llengua catalana.
 5. Elaborar comentaris de textos catalans que els relacionin amb les tradicions literàries en les quals s'inscriuen.
 6. Elaborar projectes de lectura tenint en compte la funció social de l'ensenyament de la literatura.
 7. Elaborar propostes de lectura d'obres literàries catalanes medievals, modernes i contemporànies, que les relacionin amb el seu context històric i cultural.
 8. Elaborar propostes de lectura i interpretació de textos literaris adequades a estudiants de secundària.
 9. Elaborar textos didàctics sobre les principals tendències, els autors més significatius i les obres més representatives de la literatura catalana.
 10. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 11. Planificar, organitzar i fer treballs en equip.
 12. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
 13. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 14. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 15. Utilitzar recursos tecnològics (digitals i audiovisuals) per a l'adquisició del coneixement i les seves aplicacions en llengua i literatura.

Continguts

1. Marc normatiu i programes (ESO, Batxillerat, PAU).

2. El comentari: literatura i llengua al Batxillerat. Pautes i exemples.

3. Presentació d’una obra. Control de lectura i preparació de les PAU.

4. Lectures del curs de literatura (modalitat). Tria i cànon. Models. Recursos (en xarxa i audiovisuals) i activitats.

5. Projecte docent.

Metodologia

Aquest és un curs fornamentalment pràctic. Les classes magistrals es limiten a l'explicació del sistema docent de l'escola secundària. Hi dominen, doncs, les activitats a l'aula (pràctica de presentació oral, debat, pràctica de comentari) i l'aprenentatge per mitjà del taller participatiu, tot plegat amb la intenció que els alumnes presentin el seu projecte docent a les darreres setmanes del curs, per escrit (en equip) i oralment (de manera individual), amb els recursos en xarxa escaients.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 10 0,4 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15
Pràctiques d'aula 17,5 0,7 2, 3, 4, 9, 10, 12, 15
Tipus: Supervisades      
Aula invertida 7,5 0,3 2, 3, 4, 7, 8, 10, 15
Pràctica de presentació oral 7,5 0,3 1, 3, 4, 8, 13
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treball en equip 32,5 1,3 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15

Avaluació

L'avaluació és continuada. Per aprovar l'assignatura caldrà treure una nota mínima de 5.

El sistema d'avaluació s'organitza en 3 mòduls, cadascun dels quals tindrà assignat un pes específic en la qualificació final: (a) mòdul de lliurament de treballs, en què s'avaluaran un o més treballs escrits amb un pes global del 20%; (b) mòdul d'anàlisis i discussions de textos a l'aula, amb un pes global del 20%; (c) mòdul de projecte docent, que inclourà una presentació oral individual (40%) i la presentació per escrit del projecte en equip (20%).

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà l'alumnat (via Moodle) del procediment i la data de revisió de les qualificacions.

La recuperació consistirà en la presentació del projecte docent revisat si no ha estat aprovat. Podran optar-hi els estudiants que hagin estat avaluats de 2/3 de la qualificació total i tinguin una qualificació final entre 3,5 i 4,9. La qualificació màxima de la recuperació és 5.

Serà considerat No Avaluable l'expedient de qui només hagi portat a terme menys del 30% de les activitats avaluatives.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruirSi es produeixendiverses irregularitats en els actes,la qualificació final d’aquest assignatura serà zero.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikisi/o discussions d’exercicis a través de Teams etc., assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen oral: presentació d'un projecte docent 40% 10 0,4 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15
Exercici de comentari escrit 20% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
Participació 20% 20 0,8 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12
Projecte en equip per escrit 20% 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15

Bibliografia

Tots els materials del curs es troben al Campus Virtual.

Els estudiants hauran de llegir o consultar les obres següents:

Joan Maragall, Visions i cants

Joan Puig i Ferrater, Aigües encantades

Prudenci Bertrana, Josafat

Mercè Rodoreda, Aloma

Pere Calders, Invasió subtil i altres contes

Joan Vinyoli, Vent d'aram

 

Convé consultar col·leccions adreçades a l'ensenyament de secundària: e.g. El Garbell (Edicions 62), Tria de clàssics (Teide), Biblioteca Hermes, Educaula62 (Edicions 62).