Logo UAB
2020/2021

Treball de Final de Grau

Codi: 105821 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503878 Estudis Socioculturals de Gènere OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Meri Torras Francés
Correu electrònic:
Meri.Torras@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Han d’haver-se superat dues terceres parts del pla d’estudis, és a dir 120 crèdits, per matricular-se en el TFG. El treball es realitza durant el segon semestre del 3er any. L’alumnat que es matriculi en el TFG per segona vegada o tingui alguna circumstància personal degudament justificada podrà realitzar el TFG durant el primer semestre del 3er any, amb l’autorització prèvia de la Comissió de Docència.

Objectius

L’objectiu únic de l’assignatura és l’elaboració i la presentació d’un treball acadèmic que permeti avaluar de manera global i sintètica el nivell de consecució de les competències específiques i transversals del grau per part de l’alumnat.

En aquest treball s’hi inclouen dues activitats formatives:

1er) La realització d’un assaig on es desenvolupi un tema d’investigació concret dins del marc de les matèries incloses en el Pla d’Estudis del grau. Excepcionalment, s’acceptaran altres formats de presentació, però en tot cas caldrà d’acompanyar-los d’una presentació escrita.

2on) La defensa pública del treball davant d’un tribunal constituït específicament amb aquesta finalitat.

Competències

 • Demostrar capacitat per al treball autònom, l'autoanàlisi i l'autocrítica.
 • Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
 • Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
 • Incorporar la perspectiva no androcèntrica en els treballs duts a terme.
 • Interpretar les desigualtats que afecten el gènere en relació amb la sexualitat, la classe, el grup ètnic i el territori a partir dels conceptes i enfocaments de l'anàlisi sociocultural.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els conceptes i metodologies adquirits per desconstruir les relacions i representacions de gènere en diferents àmbits socioculturals.
 2. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda en la xarxa.
 3. Defensar oralment els resultats d'un treball davant un tribunal expert. 
 4. Definir amb precisió les hipòtesis i els objectius d'un projecte en l'àmbit dels estudis socioculturals de gènere.
 5. Distingir els efectes de les variables sexe i gènere en les anàlisis empíriques.
 6. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 7. Explicar la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (classe, raça, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.).
 8. Expressar-se utilitzant les convencions pròpies d'un treball acadèmic. 
 9. Fer un ús inclusiu del llenguatge.
 10. Fer valoracions i correccions del treball propi.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.

Continguts

El contingut del treball pot ser una síntesi bibliogràfica o una investigació aplicada (avaluació de plans d’igualtat, avaluació de projectes d’intervenció, anàlisi de propostes formatives, etc.), així com un text en format acadèmic. En qualsevol cas, el Treball de Fi de Grau haurà de realitzar-se de forma individual i autònoma per cada alumne sota supervisió tutoritzada que li serà assignada d’entre el professorat del grau, organitzat a través de comissions que faciliten i garanteixen l’enfocament interdisciplinar.

Metodologia

No hi ha activitats docents a l’aula.

La metodologia d’ensenyament es basa en:

Activitats guiades: 4h (tutories de grup, sessions informatives...)

Activitats supervisades: 10h (tutories individuals)

Activitats autònomes: 135h

L’alumnat que fa una estada Erasmus durant el tercer curs pot fer el TFG a distància, llevat de la presentació oral, que ha de ser presencial.

L’assignatura disposarà d’un calendari general per a l’assignació de tema/Comissió/tutorx, el seguiment, l’avaluació, que serà publicat a principis de curs a l’aula MOODLE. S’oferirà la possibilitat de treballar amb metodologia Aps (Aprenentatge Servei).

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. La professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories en grup i sessions informatives 4 0,16 1, 4, 5, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals 10 0,4 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Escriptura del Treball de Fi de Grau 135 5,4 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

A l’avaluació del Treball de Fi de Grau se seguirà el procediment establert al “”Protocol de l ’assignatura “Treball Final de Grau” (https://www.uab.cat/doc/Protocol-TFG) de manera que es realitzarà una mitjana ponderada entre:

 • l’assaig escrit (70%), avaluat per la persona a càrrec de la tutorització al llarg del procés (a través de diverses evidències) i per una segona persona de la comissió, que jutjarà també la presentació oral;
 • la defensa pública del treball (30% de la nota final).

 

El Treball de Fi de Grau no te recuperació, segons consta al Protocol de l’assignatura “Treball de Final de Grau”, de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Una Comissió específica atorgarà, si procedeix, les Matrícules d’Honor pertinents.

El TFG cal que sigui original i inèdit. En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa pública del TFG 30% 1 0,04 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12
Procés d'elaboració i escriptura 70% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

La bibliografia específica s'entregarà per a cada Comissió del TFG assignada.