Logo UAB
2020/2021

Construcció Psicosocial de les Identitats i Diversitats

Codi: 105789 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503878 Estudis Socioculturals de Gènere FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Pujol Tarrés
Correu electrònic:
Joan.Pujol@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar aquesta assignatura. 

Objectius

Aquesta assignatura ofereix coneixements bàsics relacionats amb els objectius següents:

 • Comprendre els factors psicosocials (personals i interaccionals, històrics i culturals) que intervenen en la configuració de la identitat de gènere, l’expressió de gènere i l’orientació sexual.
 • Entendre com les relacions de poder influeixen en la constitució interseccional de les categories socials dominants.
 • Analitzar els processos de subjecció i subjectivació involucrats en la construcció interseccional de les identitats.
 • Analitzar els processos de constitució performativa de les identitats en contextos concrets d’interacció.
 • Desenvolupar una perspectiva crítica cap als efectes d’opressió del sistema sexe-gènere normatiu.

Competències

 • Emetre judicis sobre aspectes rellevants relacionats amb el gènere en funció de dades significatives sobre la configuració psicològica de l'ésser humà, així com els que procedeixen de l'entorn físic i social.
 • Incorporar la perspectiva no androcèntrica en els treballs duts a terme.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar cooperativament i dinamitzar equips multidisciplinaris i diversos, assumint i respectant el rol i la diversitat de les persones que els integren.

Resultats d'aprenentatge

 1. Distingir els efectes de les variables sexe i gènere en les anàlisis empíriques.
 2. Documentar processos psicosocials mitjançant la cerca d'exemples en la vida quotidiana.
 3. Identificar, en l'àmbit de la salut, la importància de la identitat, els rols i les creences socioculturals de gènere.
 4. Posar en pràctica habilitats per treballar en equip: compromís amb l'equip, hàbit de col·laboració, capacitat per promoure la resolució de problemes.
 5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 6. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Continguts

En l'assignatura es treballaran els següents continguts:

 • Construcció psicosocial d’identitats individuals i col·lectives.

 • Construcció de la identitat de gènere a la infància.

 • Construcció psicosocial de la identitat al llarg del cicle vital.
 • Anàlisi de la construcció d’identitats en espais de convivència interseccional.
 • Relacions de poder i categorització social.
 • Processos de subjecció i subjectivació i d’agència.
 • Diversitat de gènere i sexo-afectiva.

Metodologia

A partir de l'orientació i informació de les classes expositives es desenvoluparan treballs en grup que impliquen (1) la recerca de documentació; (2) la lectura i anàlisis de material; (3) anàlisi de casos pràctics; (4) Exposicions orals. La realització dels treballs serà tutoritzada i es presentarà el treball al conjunt de la classe.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes expositives 45 1,8 1, 2, 3, 6
Tipus: Supervisades      
Anàlisi de casos pràctics 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6
Presentacions orals 5 0,2 2, 3, 4, 5, 6
Tutories 5 0,2 2, 3, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs 30 1,2 2, 4, 5, 6
Lectures i anàlisi de material 30 1,2 1, 3, 6
Recerca de documentació 15 0,6 1, 2, 3, 6

Avaluació

 • Per superar l'assignatura cal obtenir una mitjana ponderada de les activitats d'avaluació igual o superior a 5. Si l'Ev1 (Examen) té valor inferior a 4 (en una escala de 0 a 10), la seva nota serà de 0.
 • Es considerarà «No avaluable» quan una persona lliuri menys de dos Ev2 (treballs).
 • L'estudiantat «Evaluable» pot optar a recuperar evidències quan hagi obtingut una nota final inferior a 5 punts i major o igual a 3 punts. A la prova es podran recuperar les evidències de rendiment insuficient en un format anàleg al presentat durant el procés d'avaluació continuada. La nota total màxima que es pot aconseguir en la recuperació és un 5.
 • Si es detecta plagi o còpia en algun lliurament, la nota serà de 0 i s'informarà la coordinació d'estudis per tal que prengui les mesures pertinents.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. La professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ev1: Examen 30% 0 0 1, 2, 3, 6
Ev2: Treballs 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ev3: Exposició Oral 10% 0 0 2, 3, 4, 5, 6
Ev4: Participació a Classe 10% 0 0 1, 5

Bibliografia

Bibliografia Bàsica:

 • Bosson, Jennifer Katherine, Joseph Alan Vandello, y Camille E. Buckner. 2018. The Psychology of Sex and Gender. 1a edició. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
 • Else-Quest, Nicole M., y Janet Shibley Hyde. 2018. The Psychology of Women and Gender. 9a edició. Los Angeles: SAGE Publications, Inc.
 • Spade, Joan Z., y Catherine G. Valentine. 2016. The Kaleidoscope of Gender: Prisms, Patterns, and Possibilities. 5a edició. Los Angeles: SAGE Publications, Inc.

Bibliografia Complementària:

 • Calvo García, Guadalupe. 2013. “La construcción de la identidades sexuales en la adolescencia. Cuatro estudios de caso de mediadoras y mediadores del programa educativo Forma Joven.” Doctoral Thesis, Universidad de Cádiz, Cádiz.
 • Duarte López, Ilusión. 2014. “Marcadores de género en la infancia.” Educación y Ciencia 17:105–21.
 • Egaña Rojas, Lucía. 2016. “Trincheras de carne. Una visión localizada de las prácticas postpornográficas en Barcelona.” Ph.D. Thesis, Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Gandarias Goikoetxea, Itziar. 2016. “Hasta que todas seamos libres: Encuentros, tensiones y retos en la construcción de articulaciones entre colectivos de mujeres migradas y feministas en Euskal Herria.” Ph.D. Thesis, Universitat Autònoma de Barcelona.
 • García Fernández, Nagore. 2017. “Difracciones amorosas: deseo, poder y resistencia en las narrativas de mujeres feministas.” Ph.D. Thesis, Universitat Autònoma de Barcelona.
 • García-Santesmases Fernández, Andrea. 2017. “Cuerpos (im)pertinentes: Un análisis queer-crip de las posibilidades de subversión desde la diversidad funcional.” Ph.D. Thesis, Universitat de Barcelona.
 • Gartzia, Leire, Aitor Aritzeta, Nekane Balluerka, and Esther Barberá. 2012. “Inteligencia emocional y género: más allá de las diferencias sexuales.” Anales de Psicología 28(2).
 • Marchante Hueso, Ana. 2016. “Transbutch. Luchas fronterizas de género entre el arte y la política.” Ph.D. Thesis, Universitat de Barcelona.
 • Monforte, Javier, and Joan Úbeda-Colomer. 2019. “‘Como una chica’: un estudio provocativo sobre estereotipos de género en educación física.” Retos (36):74–79.
 • Pérez i Quintana, Anna. 2013. “La influència dels estereotips de gènere en l’emprenedoria: una aplicació en el context de Catalunya.” Ph.D. Thesis, Universitat de Barcelona.
 • Reverter-Bañón, Sonia. 2016. “Reflexión crítica frente al neurosexismo.” Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica 72(273):959–79.
 • Voria, María Andrea. 2014. “Géneros contingentes. Luchas por el reconocimiento en contextos de crisis social.” Ph.D. Thesis, Universitat Autònoma de Barcelona.