Logo UAB
2020/2021

Protecció Internacional i Europea dels Drets de les Dones

Codi: 105787 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503878 Estudis Socioculturals de Gènere FB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Lidia Ballesta Marti
Correu electrònic:
Lidia.Ballesta@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Durant el curs es poden requerir algunes lectures en anglès

Prerequisits

Per a un bon seguiment del curs  és recomanable un adequat coneixement de les bases de l’assignatura de  Dret antidiscriminatori

Objectius

 • Conèixer els conceptes jurídics fonamentals amb relació als drets de les dones i de les persones LGBTI en l'àmbit internacional.
 • Comprendre l'estructura jurídica dels drets de les dones i de les persones LGBTI en l'àmbit internacional i europeu
 • Conèixer els organismes internacionals i institucions europees que desenvolupen polítiques de gènere i de protecció dels drets de les dones i de les persones LGBTI i l'evolució d'aquestes  polítiques a Europa. 
 • Comprendre els instruments de protecció internacional i europea dels drets de les dones i de les persones LGBTI 
 • Conèixer la pràctica dels tribunals internacionals i organismes de control internacionals en matèria de gènere.
 • Comprendre i obtenir una visió crítica de les accions i polítiques de gènere i el desenvolupament dels drets de les dones i de les persones LGBTI en l'esfera internacional així com els avenços i retrocessos que s'han produït en aquest àmbit.

Competències

 • Expressar-se correctament i de manera no sexista ni homofòbica tant oralment com per escrit.
 • Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
 • Identificar els conceptes jurídics bàsics, la legislació i la jurisprudència relacionats amb els drets dels col·lectius afectats per desigualtats de gènere.
 • Proposar accions correctives de les violències que desencadenen els tipus i graus de discriminació per raó de sexe, gènere i orientació sexual.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Dominar els conceptes bàsics de la legislació internacional sobre drets de les dones i dret antidiscriminatori.
 2. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 3. Fer un ús inclusiu del llenguatge.
 4. Identificar els problemes vinculats a la igualtat entre homes i dones en la legislació i en la jurisprudència.
 5. Identificar i proposar actuacions sobre les discriminacions directes, indirectes o múltiples per raó de sexe, gènere i orientació sexual. 
 6. Proposar solucions jurídiques als problemes de discriminació de les dones i del col·lectiu LGTBI.
 7. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 8. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 9. Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.

Continguts

BLOC I: Els drets de les dones en l'àmbit internacional

Tema 1. El sistema de protecció internacional dels Drets Humans com a punt de partida

Tema 2: Evolució i instruments de protecció dels drets de les dones en el dret internacional

Tema 3 La pràctica dels organismes de control internacionals en matèria de gènere.

 

BLOC II : Els drets de les dones i polítiques de gènere a Europa

Tema 4.- Introducció als diferents sistemes regionals de protecció dels drets de la dona a Europa.

Tema 5.- Instruments de protecció i accions del Consell d'Europa;

Tema 6.- Els drets de les dones a la Unió Europea. 

Tema 7.- Accions i polítiques de gènere a la Unió Europea

 

BLOC III : Els drets de les persones LGBTI en l'àmbit internacional. 

Tema 8.- Evolució dels drets LGTBI al món. 

Tema 9.- Desenvolupament dels drets LGBTI a  Europa

 

Metodologia

El procés d'aprenentatge té com a base el treball de l'alumnat a partir del estudi, lectura de textos, recerca de documentació i preparació de treballs. Al professorat li correspon el plantejament teòric i dels problemes així com una adient guia per tal de proporcionar els instruments necessaris per la correcta comprensió dels problemes jurídics que es poden plantejar i les eines que poden ser emprades per resoldre'ls.

Es concretarà en diferents activitats a realitzar a l'aula o virtualment: classes magistrals, presentacions orals i debats, resolució de casos pràctics, comentaris de jurisprudència, etc. 

Aquestes activitats seran objecte de concreció en un cronograma que es penjarà a l'aula Moodle abans d'iniciar el curs.

La metodologia docent i l’avaluació poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 26,5 1,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Clàsses teòriques 26 1,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Tipus: Supervisades      
Projecte Final 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi 32 1,28 1, 4, 5, 7, 8
Lectures 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Preparació de treballs 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Recerca 10 0,4

Avaluació

L'avaluació consta de les següents activitats:

 • una activitat pràctica del Bloc I (10%)
 • una activitat pràctica dels Bloc II i III (10%)
 • un examen del Bloc I (20%)
 • un examen final del Bloc II i III (30%) 
 • un projecte final que es durà a terme al llarg del curs (30%)

 Per superar l’assignatura s’haurà d’obtenir una nota final, resultat de totes les activitats d'avaluació, que sigui superior a 5/10, i a més cal obtenir una nota mínima de 3/10  a cada una de les activitats.

A l'inici del curs la professora o professor informarà del contingut i característiques de les activitats i  de la seva programació. (Moodle)

En el moment de realització de cada activitat avaluable, el professor o professora informarà a l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions. 

Tindran accés al procés de recuperació  els i les estudiants que no superin l'assignatura en el seu conjunt i que hagin obtingut un mínim de 3/10 en cada una de les activitats .

La recuperació consistirà en un examen teòric i/o pràctic de cada un dels blocs a recuperar. El projecte final podrà recuperar-se presentant un nou treball.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en elsactes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Bloc I 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
Examen Bloc II i III 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
Projecte Final 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pràctica Bloc I 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
Pràctica Blocs II i III 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Bibliografia