Logo UAB
2020/2021

Simulació Jurídica

Codi: 105067 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500786 Dret OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Jose Rodriguez Puerta
Correu electrònic:
MariaJose.Rodriguez.Puerta@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Es imprescindible llegir anglés doncs una part important de la documentació serà en aquesta llengua.

Equip docent

Claudia Cristina Jiménez Cortés
Carles Górriz López

Prerequisits

Coneixement d'angles i voluntat de exercitar l'oratoria

Objectius

El curs s'estructura en format debat i per això té com a objectius principals:

1) Millorar la capacitat argumentativa i l'oralitat de l'alumnat

2) Incidir en la capacitat d'anàlisi de problemes jurídics rellevants en situacions complexes, des d'una perspectiva interdisciplinària

3) Fomentar el treball en equip

4) Millorar la redacció i presentació de textos i arguments jurídics

5) Aprendre a identificar les possibles estratègies jurídiques rellevants en un cas concret

 

Competències

 • Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
 • Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
 • Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 • Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 • Identificar els conflictes d'interessos subjacents en litigis i casos reals.
 • Planificar i organitzar: gestió del temps, dels recursos, etc.
 • Presentar en públic la problemàtica que comporta un determinat litigi, les normes jurídiques aplicables i les solucions més coherents.
 • Reconèixer i resoldre problemes.
 • Redactar textos jurídics (contractes, dictàmens, sentències, interlocutòries, providències, testaments, legislacions, etc.).
 • Ser capaç de liderar un conjunt de persones, utilitzant els mètodes més apropiats per guiar individus o grups per a aconseguir un objectiu.
 • Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.
 • Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Argumentar els problemes de l’aplicació de les normes jurídiques a les peculiaritats dels casos simulats.
 2. Compilar les normes jurídiques aplicables.
 3. Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 4. Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 5. Identificar i classificar els diferents documents i escrits processals dels diversos àmbits processals.
 6. Planificar i organitzar: gestió del temps, dels recursos, etc.
 7. Planificar una estratègia processal adaptada als conflictes d’interessos subjacents a l’estudi de cas.
 8. Provar públicament les solucions proposades per a un determinat litigi.
 9. Reconèixer i resoldre problemes.
 10. Redactar textos jurídics específics pels casos simulats.
 11. Ser capaç de liderar un conjunt de persones, utilitzant els mètodes més apropiats per guiar individus o grups per a aconseguir un objectiu.
 12. Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.
 13. Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
 14. Utilitzar el llenguatge jurídicoprocessal.

Continguts

Bloc 1: Parte General

a) Introducció al curs de simulació judicial

b) Conceptes i elements bàsics de la litigació a: Dret mercantil internacional / Dret internacional públic-DH / Dret penal internacional)

Bloc 2: Anàlisi del cas

a) Anàlisi dels fets del cas (Dret mercantil internacional / Dret internacional públic-DH / Dret penal internacional)

b) Anàlisi dels problemes jurídics plantejats en el cas (Dret mercantil internacional / Dret internacional públic-DH / Dret penal internacional)

Bloc 3: Estratègies de litigació

a) Preparació de la litigació segons els rols: aspectes processals

b) Preparació de la litigació segons els rols: aspectes de fons

Bloc 4: Judici i avaluació

a) Presentació dels memorials escrits

b) Celebració dels judicis

c) Posada en comú dels resultats

 

Metodologia

Els estudiants es dividiran en 3 grups aproximadament de 10/12 persones. Cada grup treballarà el semestre complet en un dels següents àmbits:

a) Dret públic internacional (drets humans). ANGLÈS

b) Dret penal internacional (CPI) CASTELLÀ/ANGLÈS

c) Dret mercantil internacional. CASTELLÀ/ANGLÈS

Malgrat treballar casos diferents, els tres grups utilitzaran la mateixa metodologia. L'assignatura requereix "proactividad" dels estudiants, que treballaran els continguts de manera autònoma amb l'objectiu de preparar una estratègia per a defensar una posició oral i escrita.

El treball que haurà de realitzar-se per a l'adequat aprenentatge dels continguts tractats en aquesta signatura requereix de la realització de dos tipus d'activitats.

1.- Activitats dirigides. Les activitats que es realitzessin a l'aula són les següents:

Classes magistrals impartides per el/la professor/a, en les quals s'examinaran els continguts teòrics bàsics dels 3 àmbits objecte d'estudi.
Una vegada presentats els continguts fonamentals es presentaran els casos i es realitzarà una guia per al seu estudi i s'analitzaran i defensaran oralment.


2.- Activitats autònomes

Aquestes activitats complementen les anteriors i persegueixen que l'alumnat treballi de manera individual i en grup els continguts de l'assignatura. Aquestes activitats són de dos tipus:

Treball en grup de tres tipus:

 1. Cerca d'informació i anàlisi dels temes fonamentals del cas.
 2. Cerca informació i anàlisi de les estratègies d'acusació i defensa

Treball individual dels temes,lectures de materials i preparació de presentacions orals.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tallers 30 1,2 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Teòriques 9 0,36 2, 3, 5, 14
Tipus: Autònomes      
Cerca, anàlisi i estudi 106 4,24 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14

Avaluació

L'assistència a les sessions de classe és obligatòria, almenys en un 80%. 

L'avaluació dels tres grups que examinen els casos proposats es realitzarà de la següent manera:

1º.     Es valorarà el treball en grup sobre el tema del cas que correspongui examinar en cadascun dels judicis o casos (la nota podrà ser individual per cada membre) (20%).

2º.     Es valorarà l'escrit de defensa/acusació que es confeccionarà en grup a partir dels materials treballats de forma col·laborativa amb la resta de grups del cas (30%)

3º.     Es valorarà l'exposició oral que realitzin cada grup (amb nota individual per a cada membre) del rol que els correspongui ocupar (50%).

La participació en els tallers de treball i preparació del judici servirà per a arrodonir la nota fins a un 5%.

La re-evaluació consistirá en realitzar un examen oral sobre el cas.

Un alumne que copiï o intenti copiar a un examen tindrà un 0 en l'assignatura. Un alumne que presenti una pràctica en el que hi hagi plagi obtindrà un 0 i rebrà una advertència. En cas de reiteració de la conducta, l'alumne suspendrà l'assignatura.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral 50% 5 0,2 3, 6, 8, 9, 11, 14
Escrits en grup acusació/defensa 30% 0 0 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14
Treball en grup temes específics 20% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14

Bibliografia

Dret Mercantil Internacional

Carr, Indira y Stone, Peter: International Trade Law, 6th ed., Routledge, 2017

Fernández de la Gándara, Luis y Calvo Caravaca, Alfonso Luis: Derecho mercantil internacional. Estudios sobre Derecho comunitario y del comercio internacional, 2ª ed., Tecnos, 1995.

Fernández Rozas, José Carlos: Arenas García, Rafael y De Miguel Asensio, Pedro Alberto: Derecho de los negocios internacionales, 5.ª ed., Iustel, 2016.

Forner i Delaygua, Joaquim Joan; Parra Rodríguez, Carmen y Garriga Suau, Georgina: Materiales de Derecho del comercio internacional, Tirant lo Blanch, 2006.

Palao Moreno, Guillermo; Espinosa Calabuig, Rosario; Fernández Masiá, Enrique y Esplugues Mota, Carlos (Dir.): Derecho del comercio internacional, Tirant lo Blanch, 2003.

Dret Internacional Públic

Brownlie, Ian: Principles of Public Internaitonal Law, 8th ed.,Oxford Univ. Press, 2012

Crawford, James: Brownlie's Principles of Public International Law, 8th ed.,Oxford Univ. Press, 2012

OACNUDH y UIP: Derechos Humanos. Manual para parlamentarios, Nº 26, ONU, 2016, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians_SP.pdf

Pizarro Sotomayor, Andrés y Méndez Powel, Fernando: Manual de derecho internacional de los derechos humanos. Aspectos sustantivos, Universal books, 2006, http://www.corteidh.or.cr/tablas/22950.pdf

 Dret Penal internacional

Ambos, Kai; Malarino, Ezequiel, Elsner, Gisela: Sistema interamericano de protrección de los derechos humanos y derecho penal internacional, Konrad Adenauer Stiftung, 2010

Ambos, Kai: Derecho y proceso penal internacional, ed. Fontana, México, 2008

Garrocho Salcedo, Ana M.: La responsabilidad del superior por omisión en derecho penal internacional, Aranzadi, 2016 

Gerhard Werle, Florian Jessberger:Tratado de derecho penal internacional, (on line), 3º ed., Tirant lo Blanch, 2017