Logo UAB
2020/2021

Introducció al Dret Turístic

Codi: 104953 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Josep Bru Sánchez
Correu electrònic:
Josep.Bru@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Jordi Moguel Fernández

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

 
1. Obtenir un coneixement bàsic de l'ordenament jurídic espanyol, específicament en relació amb el Dret Privat.
2. Entendre com els aspectes legals afecten les decisions de negocis en diferents àrees.
3. Conèixer l'impacte del Dret Internacional i de la Unió Europea en les activitats empresarials.
4. Familiaritzar-se amb la recerca legal i els recursos legals.
5. Trobar la llei aplicable als fets donats i interpretar-los. 
6. Ser capaç de raonar i argumentar davant problemes legals.
 

Competències

 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Identificar el marc legal que regula les activitats turístiques i les entitats que les desenvolupen.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar la gestió a la normativa legal aplicable al sector turístic.
 2. Aplicar els elements del dret civil, mercantil i laboral que hi ha al sector turístic.
 3. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 4. Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 5. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 6. Identificar els principis jurídics bàsics del sector turístic.
 7. Identificar les diferents normes que en matèria laboral puguin afectar l'ordenació dels recursos humans.
 8. Identificar les obligacions contractuals aplicables al sector turístic.
 9. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 10. Treball en grup.

Continguts

1. SISTEMA JURÍDIC ESPANYOL

1.1 El concepte de Dret i les seves branques. Dret Civil i Mercantil. L'expressió "Dret mercantil

1.2 Fonts del Dret en el Codi Civil. Peculiaritats en el Codi de Comerç

1.3 Constitució Espanyola. Legislació estatal i autonòmica. Els tractats internacionals

1.4 Fonts del Dret de la Unió Europea: Dret primari i secundari. Reglaments, directives i decisions

1.5 Aplicació de les normes jurídiques

1.6 Eficàcia general de les normes jurídiques2. El CONTRACTE

2.1 Definició i elements

2.2 Classes de contractes

2.3 Fases d'un contracte

2.4 Eficàcia i ineficàcia del contracte

2.5 Modificació i cessió del contracte

2.6 Incompliment de contracte i vies d'impugnació

2.7 Rescissió del contracte

2.8 Contractes d'adhesió. Condicions generals de contractació. Clàusules contractuals abusives

2.9 Contractes del sector turístic

2.10 Contractes electrònics3. DRET LABORAL 

3.1. Objecte i funcions del Dret del Treball

3.2. Fuentes del Dret del Treball

3.3. Principis d'aplicació del Dret del Treball

3.4. Dret Internacional i de la Unió Europea

3.5. Aspectes transnacionals del Dret del Treball

3.6. Concepte, característiques i funcions del contracte de treball

3.7. Tipus de contractes de treball

Metodologia

L’assignatura funciona en base a tres metodologies d’ensenyament‐aprenentatge: 
 
a) Metodologia de la part teòrica de l’assignatura:
 
Explicacions presencials de tipus classe‐magistral pel que fa als diferents temes del programa. Les classes comptaran sovint amb suport audiovisual (visionat d’algun vídeo de suport a la teoria, presentacions en power point, etc.).
 
b) Metodologia de la part pràctica de l’assignatura:
 
Realització i exposició a classe d’exercicis i de casos pràctics (individuals i en equip) relacionats amb les explicacions teòriques. També els alumnes prepararan, individualment i/o en equip, treballs relacionats amb determinats apartats de l’assignatura per a ser exposats posteriorment a classe, de tal manera que s’obliga a l’alumne a ser subjecte actiu en la recerca d’informació docent, involucrant‐lo activament, amb la finalitat de assolir un autoaprenentatge sotmès a tutoria en el moment de l’exposició dels treballs a classe. Tots els treballs i exercicis s’hauran de lliurar en un document en paper o format digital per a la seva avaluació.
 
c) Metodologia de la part no presencial de l’assignatura (Campus Virtual):
 
La plataforma del Campus Virtual s’emprarà com a complement d’informació i mitjà de comunicació alternatiu a l’aula entre alumnes i professor. Al Campus Virtual hi haurà la fitxa de l’assignatura, el material complementari a la teoria en format digital, els exercicis i casos, enllaços a pàgines web, etc.

 Empreneduria i innovació

 Durant la impartició de les classes s'introduiran elementspropis del coaching amb la finalitat de potenciar competències transversals relacionades amb l'escolta activa, l'assertivitat, la intel·ligència emocional i el descobriment dels recursos que cadascun posseeix per a poder afrontar facis fallida que ens impedeixen arribar a l'objectiu proposat.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 50 2 1, 2, 6, 7, 8
Ressolució de casos pràctics 44 1,76 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Activitats supervisades 16 0,64 3, 4, 5, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Treball de curs 30 1,2 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura consta del següent sistema:

 

a)      Avaluació continuada

Aquest tipus d’avaluació constarà de dues grans parts. La primera estarà lligada a un o diversos exàmens que tindran en conjunt un pes del 50 % de la nota final de l’assignatura. D’altra banda, la segona part consistirà en la realització d’un treball de curs que tindrà un valor total equivalent al 50 % restant de la nota final, tenint en compte que aquest exercici pràctic constarà, almenys, de dues activitats diferenciades –tot i que vinculades amb la mateixa temàtica del treball únic– com poden ser l’elaboració d’un assaig, l’exposició oral del treball, la resolució de casos a l’aula, entre d’altres.

Per tal de poder superar l’avaluació continuada, i evitar l’avaluació final, és necessari, a més d’aconseguir un cinc de mitjana entre les dues parts, obtenir un mínim de 4 en cadascun dels exàmens realitzats pels alumnes. En qualsevol cas, si es realitzessin diversos exàmens, la matèria dels que estiguessin aprovats no seria avaluada a l’examen únic de l’avaluació final.

D’altra banda, qui aprovi l’avaluació continuada no podrà presentar-se a l’avaluació final per a millorar la nota.

 b)     Avaluació final

Aquesta avaluació comportarà la realització d'un examen al final del semestre equivalent al 50 % de la nota final de l’assignatura. Aquesta prova inclourà tota la matèria exposada en les classes magistrals durant el semestre, amb l’excepció d’aquells punts del temarique haginestat avaluats en algun –o alguns– dels exàmens parcials aprovats de l’avaluació continuada.

El 50 % restant de la nota provindrà del treball de curs esmentat a l’apartat anterior sobre l’avaluació continuada, exercici pràctic que no es podrà recuperar si se suspèn. No obstant això últim, en el cas que durant l’avaluació continuada es programessin dos o més exàmens parcials, l’alumne haurà de realitzar una activitat de recuperació si suspèn el treball de curs. Aquest nou treball s’hauria de presentar el mateix dia de la data fixada per a l'examen final del semestre.

c)      Reavaluació

 La reavalució implica la realització d’un examen únic equivalent al 50 % de la nota final de l’assignatura, tenint en compte que aquesta prova inclourà tot el temari i no s’aplicarà el benefici de la reducció de la matèria per haver aprovat algun dels exàmens parcials de l’avaluació continuada.

D’altra banda, l’altre 50 % de la nota final provindrà del treball de curs esmentat a l’apartat sobre l’avaluació continuada, treball que no es podrà tornar recuperar en cap cas.

Nota final: per aquelles persones que hagin de repetir l’assignatura, no podran fer servir els treballs lliurats en aquest curs en períodes posteriors.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluacions continues 50% 7 0,28 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Exposició oral del treball de curs 20% 3 0,12 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Treball de curs 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

 • BARBA DE VEGA, J. y CALZADA CONDE, M.ª A., Introducción al Derecho Privado del Turismo, Cizur Menor, Aranzadi, 2015
 • FRANCH FLUXÁ, J. (Dir.), Manual de contratación turística, Barcelona, Atelier, 2015
 • GARCÍA ORTEGA, J. & RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M., Curso básico de Derecho del Trabajo (Para titulaciones no jurídicas), Valencia, Tirant lo Blanch, 2017.