Logo UAB
2020/2021

Tècniques Quantitatives Aplicades al Turisme

Codi: 104951 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Mariona Vilà Bonilla
Correu electrònic:
Mariona.Vila@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Cap

Objectius

Al final del curs, els estudiants seran capaços de:
• Utilitzar correctament el vocabulari de les estadístiques.
• Identificar quins tipus de variables són adequades per a l'anàlisi quantitativa del turisme.
• Recollir, analitzar i representar informació quantitativa i qualitativa en el sector turístic i hoteler.
• Analitzar dades, poblacions i mostres, així com l'associació de variables per avaluar la dimensió econòmica del turisme.
• Conèixer els principals conceptes i paràmetres de les estadístiques descriptives i establir criteris per presentar dades a nivell analític i gràfic.
• Identificar variables relacionades amb el turisme caracteritzades per aleatorietat i analitzar-les mitjançant tècniques probabilístiques bàsiques.
• Implementar inferència estadística utilitzant proves i estimacions d’hipòtesis.
• Realitzar l'anàlisi de sèries temporals i la previsió de variables clau del turisme.
• Establir els avantatges i desavantatges de diferents mètodes estadístics per a un determinat tipus d’observacions.
• Identificar fonts clau de dades quantitatives en turisme i hospitalitat (p. Ex. Publicacions, enquestes, etc.) i saber utilitzar-les.

Competències

 • Adaptar-se als canvis tecnològics que vagin sorgint.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.
 • Valorar la dimensió econòmica del turisme a diferents escales i analitzar la interrelació entre elles.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se als canvis tecnològics que vagin sorgint.
 2. Analitzar dades, poblacions i mostres, taules i representacions gràfiques, així com l’associació entre variables, per valorar la dimensió econòmica del turisme.
 3. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 4. Identificar situacions referents al sector turístic caracteritzades per l'aleatorietat i analitzar-les mitjançant les eines probabilístiques bàsiques.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Recollir, representar i analitzar informació quantitativa i qualitatiu referent al sector turístic.
 7. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 8. Treball en grup.

Continguts

TEMA 1. INTRODUCCIÓ A LES ESTADÍSTIQUES

Conceptes bàsics en estadística. Organització i presentació de dades: taules i distribució de freqüències i representacions gràfiques.

TEMA 2. MESURES DE LA TENDÈNCIA CENTRAL

Conceptes de mitjana, mediana, moda, percentils, Relació entre mesures. Procediments i aplicacions.

TEMA 3. MESURES DE DISPERSIÓ

Interval, rang intercuartil, desviació, variància, desviació estàndard i coeficient de variació.

TEMA 4. DISTRIBUCIÓ DE FREQÜÈNCIA

Distribució teòrica de freqüències d’una variable. Mesures de concentració i desigualtats: asimetria i curtosi. Distribucions normals.

TEMA 5. SERIE DE DOS VARIABLES

Definició i representació gràfica. Tendència central. Dispersió estadística. Covariància.

TEMA 6. DEPENDÈNCIA ESTADÍSTICA. CORRELACIÓ

Correlació: concepte, procediment i aplicació. Coeficient de correlació de Pearson. Ajust de regressions lineals entre dues variables. Enfocament de mínims quadrats.

TEMA 7. SERIE DE TEMPS

Definició i representació gràfica. Components de sèries temporals. Variació estacional. Índexs de temporada. Ajust de temporada.

TEMA 8. ANÀLISI DESCRIPTIVA DE LES SÈRIES DE TEMPS

Números d'índex. Números d'índex complexos amb i sense pesos. Índexs Paasche, Laspeyres i Fisher. Enllaç i canvis de períodes base. Desflació de sèries econòmiques.

 

Metodologia

El curs té tres mètodes d’ensenyament i aprenentatge:
a) Sessions de teoria
Durant les classes teòriques, els conceptes s'explicaran de manera teòrica i s'exemplificaran amb aplicacions pràctiques. Algunes sessions requeriran la participació dels estudiants per resoldre problemes.
b) Sessions pràctiques
Durant aquestes sessions, es revisaran els temes tractats a les sessions de teoria mitjançant exercicis, projectes en grup i proves individuals que es duran a terme al llarg del curs. Es presentaran estudis de casos relacionats amb el turisme i s'analitzaran variables específiques d’aquesta indústria. Els estudiants rebran orientació de l’instructor en la realització d’un projecte d’ús de coneixements estadístics i informàtics. El programari especialitzat s’utilitzarà al màxim durant les sessions.
c) Autoaprenentatge
El Campus Virtual s’utilitzarà com a complement i com a mitjà alternatiu de comunicació entre els estudiants i el seu instructor. Tots els materials rellevants del curs, exemples i exercicis s'adjuntaran aquí en línia.
Cada estudiant hauria de gestionar el seu temps per estudiar i resoldre els problemes proposats, a més de treballar en un projecte de recerca que utilitzi dades estadístiques del sector turístic que es presentaran al final del curs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Resolució de casos 15 0,6 4, 5, 6, 7, 8
Sessions teòriques 43 1,72 2, 4
Tipus: Supervisades      
Tutoria 20 0,8 2, 4, 6
Tipus: Autònomes      
Estudi autònom 23 0,92 2, 3, 4, 6, 7
Recerca 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6, 8
Resoldre problemes i exercicis 26 1,04 2, 3, 4, 6, 7, 8

Avaluació

Els estudiants poden triar entre una avaluació continuada i l'accés directe a l'examen final (una avaluació final única).

 

Avaluació contínua

a) Exercicis individuals i de grup desenvolupats al llarg del trimestre. Això representa el 20% de la nota final.

b) Treball en grup amb una presentació pública a l'aula que valdrà el 20% de la nota final.

c) Dues proves individuals basades en la teoria i exercicis, que valdran el 60% de la nota final.

Per obtenir la nota final, s'ha d'assolir una mitjana d'almenys 4 de cada 10 en cada part avaluada.

Avaluació final única

Els estudiants seran examinats sobre tots els temes impartits a classe i el resultat d’aquest examen comptarà amb un 100% de la nota final.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen parcial 1 30% 2 0,08 2, 3, 4, 6, 7
Examen parcial 2 30% 2 0,08 2, 3, 4, 6, 7
Exercicis individuals i en grup 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Projecte final i presentació 20% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Bibliografia

Buglear, J. (2010). Stats means business- Statistics with Excel for business, hospitality & tourism (2nd ed.). New York: Elsevier.

Davis, G., & Pecar, B. (2009). Business Statistics using Excel (2nd ed.). Oxford University Press.

Good, P. I., & Hardin, J. W. (2012). Common errors in statistics (and how to avoid them). [Hoboken, N.J.] : John Wiley.

Newbold, P., Carlson, W. L., & Thorne, B. (2013). Statistics for business and economics. Harlow, Essex : Pearson Education.

Ross, S. M. (2010). Introductory statistics. Amsterdam [etc.]: Elsevier : Academic Press.

Rugg, G. (2007). Using statistics: a gentle introduction. Maidenhead : McGraw-Hill.

UNWTO (2010) International Recommendations for Tourism Statistic2008, Statistics and Tourism Satellite Account, World Tourism Organization, New York. [Disponible online]

UNWTO (2015) Methodological Notes to the Tourism Statistics Database 2015, World Tourism Organization, Madrid. [Disponible online]