Logo UAB
2020/2021

Introducció a l’Economia Turística

Codi: 104950 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ferran Armada Ramírez
Correu electrònic:
Ferran.Armada@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

No existeixen

Objectius

Aquesta assignatura introdueix els conceptes de la teoria econòmica als alumnes del Grau en Turisme. Es tracta d’una assignatura de caràcter fonamental on els alumnes s’inicien en els conceptes bàsics que després hauran d’utilitzar a la resta d’assignatures de contingut econòmic. En concret l’assignatura descriu els elements essencials de la microeconomia des d’una perspectiva teòrica, analítica i pràctica. L’enfocament de l’assignatura és molt pràctic i es pretén que els continguts teòrics s’apliquin en forma d’exercicis, anàlisi de gràfics, així com d’altres activitats complementàries.
El desenvolupament d’aquesta assignatura conté els següents objectius formatius: 
1. Demostrar que coneixen i comprenen els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees. Identificant els fonaments bàsics de la teoria econòmica des de la perspectiva microeconòmica. 
2. Identificar i avaluar els elements del sistema turístic i la seva interacció amb l’entorn i el seu impacte. L’anàlisi de l’oferta i la demanda turística, el consumidor, l’empresa, el mercat, etc. Per últim, els impactes que l’activitat turística genera en el conjunt de l’economia, com poden ser les externalitats. 
3. Avaluar la dimensió econòmica del turisme en diferents àmbits territorials i analitzar la interacció entre elles. Comprendre el comportament del mercat i la lògica de la “mà invisible” que el regula tant des d’una perspectiva estàtica com dinàmica. Aprofundir en els diferents conceptes però d’una manera gradual segons la presència d’assignatures concretes al llarg del Grau.

Competències

 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Identificar i avaluar els elements del sistema turístic i la seva interacció amb l'entorn, així com el seu impacte.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Treball en grup.
 • Valorar la dimensió econòmica del turisme a diferents escales i analitzar la interrelació entre elles.

Resultats d'aprenentatge

 1. Descriure la demanda i l’oferta turístiques, els cicles i el creixement econòmic, així com les relacions econòmiques internacionals del sector.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Determinar l'impacte econòmic generat pel turisme.
 4. Identificar la base teòrica i conceptual de l'anàlisi econòmica turística, tant des del vessant microeconòmic com des del macroeconòmic.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 7. Relacionar la dimensió econòmica del turisme a través de l'anàlisi de la demanda i l'oferta turístiques i dels mercats i els cicles econòmics, entre altres elements.
 8. Treball en grup.

Continguts

TEMA I: INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA 
1.1. Escassetat i elecció: l’economia com a ciència 
1.2. La Frontera de Possibilitats de Producció 
1.3. Cost d’oportunitat i aplicacions
TEMA II: L’OFERTA I LA DEMANDA TURÍSTICA
2.1. El flux circular de la renda 
2.2. Sistemes econòmics: el mercat 
2.3. Anàlisi i determinants de la demanda 
2.4. Anàlisi i determinants de l’oferta 
TEMA III: EQUILIBRI DE MERCAT, ELASTICITATS I REGULACIÓ PÚBLICA 
3.1. Equilibri de mercat i variacions 
3.2. Elasticitats de la demanda i l’oferta 
3.3. Regulació pública: preus màxims, mínims, impostos i subvencions 
TEMA IV: LA TEORIA DEL CONSUMIDOR 
4.1. La racionalitat del consumidor 
4.2. Restricció pressupostària 
4.3. Preferències i maximització de la utilitat 
4.4. Efecte substitució i efecte renda en l’elecció òptima 
TEMA V: LA TEORIA DE L’EMPRESA: PRODUCCIÓ I COSTOS 
5.1. La funció de producció a curt termini 
5.2. La funció de costos a curt termini 
5.3. La producció a llarg termini i els rendiments a escala
 5.4. Els costos a llarg termini 
5.5. Maximització de beneficis de l’empresa 
TEMA VI: ANÀLISI DE MERCATS ESPECÍFICS: COMPETÈNCIA PERFECTA I MONOPOLI. 
6.1 Introducció: diferents possibilitats de mercat 
6.2 Condicions i maximització de beneficis amb competència perfecta.
6.3 L’equilibri competitiu a curt termini i a llarg termini 
6.4 El monopoli 
6.5 Introducció a la teoria de jocs per situacions d’oligopoli

Metodologia

L’assignatura funciona en base a tres metodologies d’ensenyament-aprenentatge:
a) Metodologia de la part teòrica de l’assignatura: Mitjançant classe magistral s’exposen els continguts dels temes de l’assignatura incloses al programa. Aquesta part es complementa amb exercicis de demostració fets a la pissarra. 
b) Metodologia de la part pràctica de l’assignatura: Realització d’exercicis a classe, tant de manera individual com en grup, i exposició a classe de la resolució dels mateixos. També està previst fer exercicis de repàs fora de l’horari de classe.
c) Metodologia de la part no presencial de l’assignatura (Campus Virtual): La plataforma del Campus Virtual s’emprarà com a complement d’informació i mitjà de comunicació alternatiu a l’aula entre alumnes i professor. Al Campus Virtual hi haurà la fitxa de l’assignatura, els exercicis i material complementari de l’assignatura. A més s’elaborarà un treball no presencial sobre diferents temàtiques que relacionen l’economia amb el sector turístic. El treball elaborat per equips caldrà entregar-se en un document en paper per a la seva avaluació. També s’inclourà la preparació d’alguns textos d’economia aplicada a l’activitat turística que s’inclouran al procés d’avaluació.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teòriques 35 1,4 1, 3, 4, 5, 7
Estudi 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 7
Resolució casos pràcics 12 0,48 1, 2, 3, 4, 7
Tipus: Supervisades      
Treball en grup 26 1,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tutories 22 0,88 2, 5
Tipus: Autònomes      
Estudi de casos 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Avaluació

L’avaluació continuada d’aquesta assignatura consta dels següents blocs: 
a) La realització i exposició-discussió d’exercicis individuals, presencials i “on-line” al llarg del curs, lliurats el mateix dia de classe o dins del termini fixat, que valdrà un 10 % de la nota final. 
b) La realització d’un treball no presencial, en equip, sobre la relació de l’economia i el turisme. Lliurar en la data establerta. Aquesta part valdrà un 20 % de la nota final. 
c) La realització de dues proves individuals sobre el material teòric, els exercicis pràctics i sobre els temes preparats d’economia aplicada, a la part no presencial, que valdrà un 70 % de la nota final. Cal una nota mitjana de les dues proves d’un mínim de 4 punts per fer mitjana amb els blocs a i b amb la condició que la nota mínima de qualsevol parcial ha de ser d’almenys 3 punts. 
Per aprovar l’avaluació continuada cal una nota mitjana dels tres blocs (a,b,c) de 5 punts. 
En cas de no passar l’avaluació continuada caldrà fer l’examen final de l’assignatura de tot el temari i aprovar amb una nota igual o superior a 5 punts.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 1 35% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 7
Examen 2 35% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 7
Exercicis Individuals 10% 5 0,2 1, 3, 4, 5, 6, 7
Pràctiques en equip 20% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

MANKIW, N. (2015): “Principios de economia”, Ed. Thomson 
BEGG, D. (2012): “Economía”. Ed. McGraw-Hill  MOCHON, F. (2004): Economía y Turismo. Ed. McGraw-Hill  
CASTEJÓN, M. Y PÉREZ, E. (2009): Introducción a la economía para turismo. Ed. Prentice Hall
FRANK, ROBERT H. (2004): Microeconomía y conducta. Ed. McGraw-Hill  
TRIBE, J. (2013). The Economics of Recreation, Leisure and Tourism. Oxford, Ed. Elsevier (4th Edition)
REECE, W. (2009). The Economics of Tourism. Pearson
 
Bibliografia complementària: 
BARBÉ, LLUÍS (1993). Curs d'introducció a l'economia (2a ed). Bellaterra: Publicacions de la UAB. 
BLAIR, ROGER D., (1983): Microeconomía con aplicaciones a la empresa. Ed. McGraw-Hill.
FAYOS SOLÀ, E., (1991) “Competitividad y calidad en la nueva era del turismo”, Estudios Turísticos, nº 123, p. 5-10 
FERNÁNDEZ FUSTER, R., (1989) Introducción a la teoría y técnica del turismo, Alianza Universidad Textos  
HEILBRONER, ROBERT L, THUROW, LESTER C (1993). Introducció a l'economia (3ª ed). Barcelona: Empúries. 
MARTÍNEZ ALIER, JOAN (1984). L'Ecologisme i l'economia: història d'unes relacions amagades. Barcelona: Ed. 62.
O.M.T. (1998) Introducción al turismo, Madrid.  
PYNDICK, ROBERT S. AND DANIEL L. RUBINFELD, (1998): Microeconomía, Ed. McGraw-Hill. 
ROBINSON, JOAN; EATWELL, JOHN (1973). An introduction to modern economics. London: McGraw-Hill. 
STIGLITZ, JOSEPH E. (1998): Microeconomía, Ed.Barcelona Ariel. 
VARIAN, HAL R. (1994): Microeconomía intermedia un enfoque moderno. Ed.Antoni Bosch.