Logo UAB
2020/2021

Pràcticum IV

Codi: 104694 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
José Eduardo Pérez Pérez
Correu electrònic:
JoseEduardo.Perez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Simón Ramos Manjarín

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits

Objectius

Els objectius formatius que es pretén assolir a l’assignatura son els següents:

 • Introduir l’alumne en els aspectes generals de seguretat integral aplicats a les infraestructures logístiques i de transport, prenent com a exemple el transport per ferrocarril.
 • Donar a conèixer a l’alumne la normativa relativa a la protecció civil, la protecció contra incendis i l’autoprotecció.
 • Donar a conèixer a l’alumne criteris tècnics i metodologies per a la identificació, anàlisi i avaluació de riscos d’emergència.
 • Elaboració per part de l’alumne d’un projecte del Pla d’Autoprotecció d’una infraestructures logístiques i de transport en aplicació de la normativa vigent a l’estat Español i les comunitats autònomes.
 • Adquirir coneixements en la utilització d’AUTOCAD per a poder manipular un plànol de l’arquitectura d’una infraestructura logística i de transport i crear el plànols requerits per la normativa.
 • Adquirir coneixements bàsics de la seguretat en la circulació en el transport ferroviari.
 • Introduir els alumnes en els aspectes de seguretat patrimonial i seguretat ciutadana a les infraestructures logístiques i de transport.

Competències

 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 • Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 2. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 3. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 4. Dissenyar un projecte aplicat a la seguretat i a la prevenció integral en una organització.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenció i la seguretat.
 8. Seleccionar els recursos mínims per a la gestió eficient de riscos.
 9. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 10. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 11. Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Continguts

Continguts de les sesions teòriques

 • Visió global de l’assignatura
 • Introducció al marc legal: Normativa de referència
 • Estructura del Projecte. Estructura del pla d’autoprotecció. Comparativa de la legislació vigent
 • Nocions Bàsiques del model ferroviari I: Gestor ferroviari- Operador. Centres de Gestió i Infraestructura
 • Nocions Bàsiques del model ferroviari II: Centres de Gestió dels Operadors. Conceptes bàsics AUTOCAD.
 • DOCUMENT 1: Identificació de la instal•lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. Avaluació de l’evacuació. Avaluació del confinament Plànols
 • DOCUMENT 2: Inventari i descripció dels mitjans material i mesures d’autoprotecció. Sectorització. Mitjans humans. Mesures correctores del risc. Plànols
 • DOCUMENT 3: Manual d’actuació. Objecte. Identificació de les emergències.
 • DOCUMENT 3: Equips d’emergència. Accions a realitzar durant l’emergència.
 • DOCUMENT 3: Fitxes d’actuació. Integració en plans d’àmbit superior.
 • DOCUMENT 4: Implantació, manteniment i actualització. Formació i informació. Preparació d’un simulacre. Annexes. Directoris, Models, Plànols i Fitxes. Preparació i realització d’un simulacre
 • Gestió del Temps. MS Project. Gestió de costos
 • Seguretat en la circulació. Introducció als sistemes i subsistemes ferroviaris. Subsistemes d’infraestructura. Subsistemes de comandament i control.
 • Seguretat Patrimonial: Organització dels serveis. Procediments operatius.

Continguts de les sesions pràctiques 

 • PRÀCTICA 1. Competència en AUTOCAD.
 • PRACTICA 2. Elaboració del Document 1
 • PRACTICA 3. Elaboració del Document 2
 • PRACTICA 4. Elaboració del Document 3/4.
 • PRÀCTICA 5. Desenvolupament de les habilitats comunicatives

Metodologia

Las actividades autónomas corresponderán tanto al estudio personal, como a la resolución de los ejercicios planteados por el professr, como  la elaboración del proyecto en base a los contenidos de la asignatura. Cada alumno deberá de buscar documentación en relación conel proyecto. Los alumnos ejercitarán sus habilidades de comunicación y el conocimiento del propio proyecto por medio de la exposición y defendiendo de forma breve y resumida del proyecto elaborado al resto de compañeros de clase y al tribunal de profesores.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Discussions temàtiques als forums 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi Autonom 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Els paràmetres de valoració de cadascun dels aspectes considerats a l’avaluació son els següents: 

1. Examen Teòric Individual 

L’alumne haurà de superar un examen  teòric per tal d’avaluar el coneixement individual dels principis basics i dels continguts de l’assignatura, i es realitzarà sobre els continguts explicats a classe fins al moment de la prova. 

L’examen constarà de dues parts: 

PART 1: Test de 10 preguntes amb una resposta correcta de 4 respostes possibles.

Els criteris per a la valoració de les respostes serà el següent:

1 resposta correcta 1 punt

1 resposta incorrecta - 0,25

Les preguntes sense resposta es valoraran amb un 0.

Els resultats globals del test correspondran a la suma de la valoració de cada pregunta. En cas de valoracions globals del test negatives es qualificaran amb un 0. 

PART 2: 5 preguntes de resposta escrita.

Cada resposta es qualificarà en un valor comprès entre 0,0 i 2,0 en funció de que els continguts responguin a la pregunta plantejada i del grau d’excel·lència de la resposta.

Els resultats globals del test correspondran a la suma de la valoració de cada pregunta. En cas de valoracions globals del test negatives es qualificaran amb un 0. 

La qualificació global de l’examen es realitzarà per la mitjana aritmètica de les dues parts i serà un valor sobre un màxim de 10 punts. 

2. Exercicis individuals de practiques 

L’alumne haurà de lliurar per mitjà de tasques a l’aula moodel els exercicis pràctics que els professors plantegin i es realitzaran 2 lliuraments parcials del projecte abans del lliurament final. 

La valoració global delconjunt d’exercicis individuals i dels lliuraments parcials del projecte es realitzarà sobre un valor màxim de 10,0 i mínim de 0,0.

Caldrà que l’alumne faci entrega, respectant els terminis fixats, de tots els exercicis i lliuraments parcials de projecte plantejats per tal de poder optar a aconseguir la qualificació mínima de 5 punts.

Per altra banda, es valorarà la qualitat en la elaboració dels exercicis (contingut complet i adequat a la tasca proposada en els termes establers) 

La qualificació global dels exercicis individuals serà un valor sobre un màxim de 10 punts. 

3. Valoració individual del treball pel tutor 

Els tutors de l’assignatura, valoraran individualment el treball global de cada alumne tenint en compte els següents aspectes:

Participació a classe.

Interès i consultes per a la millora continua.

Evolució del contingut del projecte presentat.

Actitud respectuosa respecte al desenvolupament de la classe.

Aportacions al l’objectiu de l’assignatura, mes enllà dels estrictament plantejats.

La qualificació de la valoració individual del treball per part del tutor serà un valor sobre un màxim de 10,0 punts. 

4. Avaluació del projecte presentat 

Els alumnes hauran de presentar en grups de 4 persones com a màxim, un projecte de seguretat i prevenció en infraestructures logístiques i de transport segons els paràmetres establerts a l’assignatura.

Els paràmetres que determinen el contingut del projecte son:

 • Es presentarà un projecte indicant la vinculació amb la prevenció i seguretat i l’enfocament especial que atorga l’àmbit de les xarxes ferroviàries de transport als coneixements adquirits fins al moment en el grau.
 • El projecte versarà sobre la elaboració i implantació d’un Pla d’Autoprotecció en una infraestructura logística i de transport prenent com a model, desenvolupat a classe, l’àmbit ferroviari, i mes concretament un dels següents casos: Una estació subterrània de transport de viatgers, un Centre Logistic de Transport de Mercaderies per Ferrocarril o un Tunel Ferroviari
 • El projecte contemplarà la planificació dels temps i els recursos necessaris per a la seva elaboració i implantació.
 • El lliurament del projecte es farà en 2 arxius. El document del projecte es lliurarà en un únic arxiu (preferentment pdf) i per altra banda es lliurarà l’annex de plànols en un arxiu Auto CAD. 

La qualificació del projecte  presentat serà un valor mínim de 0,0 sobre un màxim de 10,0 punts, tenint en compte que: 

Només es podrà arribar a qualificacions de 5,0 punts si:

 • El contingut del Projecte es complet (no hi falten apartats, o aquests responen al contingut que indiquen)
 • S’adjunten els plànols en arxiu AutoCAD i la resta del document en arxiu Word o PDF. 

Per a valorar el projecte presentat es tindrà en compte:

L’ortografia i l’expressió formal escrita.

La claredat dels continguts i la netedat de la presentació.

L’existència completa de tots els continguts demanats a l’assignatura.

L’adequació dels continguts a les metodologies i procediments de treball utilitzats a l’assignatura.

L’adequació dels continguts del projecte al cas abordat per l’alumne.

L’aportació de noves visions o enfocs no tractats a classe però adients per al cas treballat i les prestacions que requereix. 

5. Avaluació de la exposició i defensa del projecte 

Els alumnes hauran d’efectuar l’exercici per grups d’exposar i defensar el projecte realitzat davant els professors i la resta de companys en una exposició breu, utilitzant tots els mitjans audiovisuals i de comunicació que considerin oportuns. 

La qualificació de l’exposició i la defensa del projecte es farà sobre una valoració mínima de 0 punts i màxima de 10 punts. 

Es valoraran els següents aspectes de manera conjunta a tot el grup:

 • Mitjans audiovisuals utilitzats
 • Continguts exposats representatius i significatius de tot el projecte

De manera individual s’avaluarà:

 • El control sobre el temps d’exposició
 • Les habilitats comunicatives (claredat en les explicacions, domini dels continguts exposats, recolzament en els mitjans audiovisuals...) 

AVALUACIÓ GLOBAL  DE L’ ASSIGNATURA 

L’avaluació global de l’assignatura es farà per mitjà de la suma ponderada dels diferents aspectes avaluats en funció dels percentatges indicats a l’inici del punt VIII i serà un valor entre 0,0 i 10,0 punts valorats segons s’indica:

Desde Fins Qualitativa
NA   No avaluable
0,0 4,9 Suspès
5,0 6,9 Aprovat
7,0 8,9 Notable
9,0 10,0 Excel·lent
9,0 10,0 Matrícula d'Honor

 

El càlcul respondrà doncs a la següent formula segons la numeració indicada al principi del punt: 

NOTA DE L’ASSIGNATURA= (1. X 0.20)+ (2. X 0.10)+ (3. X 0.10)+ (4. X 0.40)+ (5. X 0.20) 

SERÁ IMPRESCINDIBLE HAVER SUPERAT L'EXAMEN TEORIC PER TAL DE PODER APLICAR EL CALCUL D'AVALUACIÓ DE L'ASSIGNATURA. EN CAS QUE NO SIGUI AIXÍ ES PODRÁ REEVALUAR OBTENINT COM A MÁXIM LA QUALIFICACIO DE 5 D'AQUESTA PROVA.

REAVALUACIÓ DE L’ ASSIGNATURA 

Segons l’article 112 ter. 2 de la Normativa acadèmica de la UAB, per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjuntd'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

En cas de no superar l'examen teòric de l'assignatura, aquest es podrà reevaluar obtenint una nota de 5 com a maxim per aquesta prova.

A mes de l'examen, si alguna de les altres proves d'avaluacio no son realitzades o no es supera la cualificacio de 5, es passaria de l’avaluació continua a l’avaluació final. Es a dir, el 100% de la nota serà la de les proves d’avaluació final de Juliol, la superació d’aquestes proves finals comporten una nota de 5 com a màxim a l’expedient. 

L’alumne que no hagi superat l’assignatura en primera instància tindrà dret a reavaluar aquells aspectes millorables del sistema d’avaluació per tal de superar l’assignatura. 

Els aspectes millorables que podran ser reevaluats son: 

1. Examen Teòric individual

4. Valoració individual del treball pel tutor

5. Avaluació del projecte presentat

6. Avaluació de la exposició i defensa del projecte 

El sistema d’avaluació seguirà els mateixos principis indicats amb anterioritat  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de la exposició oral 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Avaluació del projecte presentat 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Examen teoric individual 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Exercicis pràctics 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Valoració individuall del treball 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

 Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació.

http://www.codigotecnico.org/

 Decret 30/2015 DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6824/1409116.pdf 

 RD 393/2007 Norma Bàsica d’Autoprotecció

www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12841-12850.pdf

 Llei 17/2015 de Protecció Civil

http://www.proteccioncivil.org/es/DGPCE/legisla/le_021985.htm 

 Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-14409

 Reial Decret 842/2002 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió REBT (Ministerio de Industria Energía y Turismo)

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-18099 

 Reial Decret 2267/2004 Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials RSCIEI (Ministerio de Industria Energía y Turismo)

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-21216 

 Reial Decret 513/2017 Reglament d’Instal·lacións de Protecció Contra Incèndis RIPCI (Ministeriode Economia, Industria y Competitividad)

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6606 

PROTECCIÓ CIVIL.

 Web de Protecció Civil del Departament d’Interior del Generalitat de Catalunya.

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/ 

 Mapa de Protecció Civil del Departament d’Interior del Generalitat de Catalunya.

http://pcivil.icgc.cat/pcivil/map.jsp

PLANS D’AUTOPROTECCIÓ.

 Capacitació per a la planificació de l’autoprotecció en l’àmbit de Catalunya

Material de suport. ISPC “Institut de Seguretat Publica de Catalunya”

http://ispc.gencat.cat/ca/1_linstitut /publicacions-ispc/

 Emergencias: Aplicaciones básicas para la elaboración de un manual de autoprotección 3º edición

Enrique Alejandro Contelles Díaz

Ed. Marcombo

ISBN 978 84 267 21778

 Guies per a la elaboració de Plans d’Autoprotecció

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/paus_hermes/ 

AUTOCAD

 Autocad 2017. Manual Imprescindible

Antonio Manuel Reyes Rodriguez

Ed Anaya

ISBN/EAN 978 84 41538 61 0

AMBIT DE LES INFRAESTRUCTURES LOGISTIQUES I DE TRANSPORT FERROVIARIES

 Gestió d’Infraestructures Ferroviàries. ADIF

http://www.adif.es/es_ES/index.shtml

 Operació Ferroviària GRUP Renfe

http://www.renfe.com/empresa/index.html

 Gestió i Operació Ferroviària FGC

http://www.fgc.cat/cat/index.asp

 Material ferroviari. Trens

http://www.listadotren.es/

 CIAF. Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviario. Ministerio de Fomento

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CIAF/

 Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Ministerio de Fomento

http://www.seguridadferroviaria.es/AESF/lang_castellano/

 RSSB. Rail Safety and Standards Board. (GB Rail)

http://www.rssb.co.uk/