Logo UAB
2020/2021

Pràcticum III

Codi: 104693 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carlos Botia Villarreal
Correu electrònic:
Carlos.Botia@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

La llengua del curs passarà del castellà al castalà i viceversa si en el curs es matriculen estudiants de les dues llengues

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius

 • Introduir els aspectes generals de seguretat integral ( PDSI )aplicats a la coordinació empresarial en obres, actes Públics  y actes corporatius.

 • Conèixer la normativa especifica que afecta a la protecció civil, la protecció conta incendis, la prevenció del riscos, la coordinació empresarial, la seguretat i salut en obra, llei de protecció de dades, normatives de seguretat laboral estatal, internacional OHSAS i decrets que regulen esdeveniments corporatius-musicals , en definitiva tot  allò  que controla la confluència de empreses i persones en un mateix àmbit de treball

 • Aprofundir en els criteris tècnics i metodologies de la identificació, anàlisi i avaluació de riscos específics de l’àmbit d’activitats industrials i de pública concurrència.

 • Elaborar un projecte del Pla Director de seguretat integral d’una activitat en aplicació de la normativa vigent a Catalunya i de la normativa sectorial específica a Espanya.

 • Adquirir coneixements bàsics de la gestió de la seguretat  en  àmbits específics.

 • Introduir els alumnes en las metodologies d’anàlisis del càlcul del risc i la gestió integral d’aquest.

Competències

 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 • Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 2. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 3. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 4. Dissenyar un projecte aplicat a la seguretat i a la prevenció integral en una organització.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenció i la seguretat.
 8. Seleccionar els recursos mínims per a la gestió eficient de riscos.
 9. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 10. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 11. Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Continguts

Aquesta assignatura conta amb un Manual específic per la mateixa, que conta amb vuit unitats didàctiques, cada una cobrirà un espai temporal de 2 setmanes. Cada Unitat didàctica contarà, a part del propi temari inclòs en el Manual amb una lectura obligatòria per mòdul, mes altres lectures de caràcter voluntari y activitats tipus documental.

 

Temari, Contingut, Introducció a la assignatura.           

 

Anàlisis de l’espai i contextualització del risc.

 • Valorar la possibilitat de realitzar el esdeveniment en aquest  lloc.
 • Comprovar el territori i els seus accessos.
 • Analitzar el tipus de esdeveniment  i  els seus detractors.
 • Analitzar el entorn ( barris, Veïns, grups radicals, fòrums, etc..)
 • Vulnerabilitat de l’espai i del entorn.
 • Riscos presents en el espai.
 • Riscos que es generen en l’ espai per l’ esdeveniment
 • Anàlisis d’ accessos al espai i viabilitat de us.

Unitat Didàctica 2

Anàlisis de l’espai mapa de riscos.

 • Valorar la afectació dels riscos antròpics.
 • Valorar la afectació dels riscos tecnològics.
 • Desenvolupar mesures preventives d’acord  als riscos
 • Riscos detectats i considerats de afectació.

Unitat Didàctica 3       

 • Identificació  valoració de riscos del espai.
 • Identificar riscos per zones i/o Activitats
 • Escollir un mètode de valoració dels riscos
 • Valorar el risc per zona i/o activitat
 • Proposar  mesures preventives de cada  zona  i/o activitat
 •  Això  serà aplicable  a  tot els tipus de riscos identificats , Antròpics, Tecnològics,Laborals,  mobilitat,  etc.
 • Epidèmies i Pandèmies

Unitat Didàctica 4       

 • Identificació i valoració de  Necessitats de Mobilitat
 • Identificar accessos al espai
 • Identificar Líneas de bus al espai
 • Identificar Líneas i accessos metro al espai
 • Identificar zones de pàrquing < 500m al espai
 • Identificar Pàrquing < 500m a l’espai
 • Possibilitat de negociar  ampliació d’ horaris de transport
 • Valorar la petició  d’ ocupació via pública  per càrrega/descarrega y aparcament VIP
 • Valoració accessibilitat equips de emergències

PEC1

Unitat Didàctica 5       

 • Identificació i valoració de  Necessitats
 •  administratives amb autoritats locals i autonòmiques
 • Esbrinar les necessitats de compliment normatiu per el esdeveniment
 • Localització de plànols en PDF o AutoCAD  a escala de la zona o area.
 • Obtenir copia Projecte llicència d’ activitat extraordinària.
 • Si es un edifici o local obtenir copia del pla d’ emergències.
 • Si no existeix pla d’ emergències valorar per fer  memòria seguretat o PAU
 • Comprovar o confeccionar la llista de responsables i tel. mòbils.
 • Esbrinar si hi ha projecte  Ing. Contacte del Coordinador de PRL
 • Si no hi ha projecte ing. Dissenyar el plade prevenció de PRL del esdeveniment
 • Crear el fitxer de  coordinació PRL per les dades d’ empreses
 • Valoració de personal de seguretat uniformada
 • Valoració de personal de  control de accessos
 • Valoració de personal de auxiliar de seguretat
 • Valoració de personal sanitari

Unitat didàctica 6       

 • Obtenir documents
 • Projecte llicència activitat
 • Obtenir pla d’emergències
 • Realitzar  memòria de Seguridad
 • Realitzar  aplicació de  lopd
 • Realitzar  Pla de Coordinació de  riscos laborals
 • Obtenir els riscos del lloc de treball si és un edifici o instal·lació.
 • En base a les dades obtingudes del esdeveniment realitzar la nostra pròpia avaluació de riscos.
 • En base a cada una de las activitats identificades en el esdeveniment :
 • Identificar riscos i valorar riscos.
 • Desenvolupar mesures preventives d’acord  als riscos presents per activitat.

 

Unitat didàctica 7       

 • Protecció i seguretat  Coordinació de  recursos
 • Identificar la qualitat de les dades.
 • Valorar quines dades hem de  tenir dels treballadors per a la coordinació
 • Valoració de personal de seguretat uniformada
 • Valoració de personal de  control de accessos
 • Valoració de personal de auxiliar de seguretat
 • Valoració de personal sanitari

PEC2

Metodologia

Tenint en compte que la modalitat de la classe ,  el tarjet de complir els objectius d'aprenentatge descrits en la present guia desenvoluparem una metodologia que combina el estudi individual a partir del manual, les sessions formatives i les lectures que es plantejaran en cada tema, a de més de alguns documentals.

Els dubtes que els alumnes vagin tenint seran aclarits mitjançant correus dirigits al professor de la assignatura. També treballarem amb casos pràctics relatius a controvèrsies respecte el PSDI, on analitzarem les lliçons apreses i les seves implicacions per el sistema de gestió PSDI.

Cal destacar que degut al model els estudiants tindran que preparar el material de forma autònoma (document,lectures,vídeos,etc),i els espais i sessions presencials es dedicaran a profunditzar sobre els temes tractats així com possibles dubtes.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Dirigida, seran aquelles activitats que l'alumne realitza tutoritzat pel professor com són exercicis i lliçons de temari 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Supervisada, seran aquelles activitats en què l'alumne realitza proves puntuables PEC1(en equip) i PEC2 (individual), més examen final 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Atonomes, seran aquelles activitats que l'alumne realitza de forma autònoma des de casa amb els mitjans i/o materials de l'assignatura. 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Per poder presentar-se a la prova final de la assignatura es té que haver presentat els treballs que el professor proposa tant individuals com col·lectius. PEC1 y PEC2.

Tant la metodologia docent com l’avaluació prevista en aquesta guia podrà ser modificada en funció de l’evolució de possibles pandèmies o circumstàncies que impedeixin el desenvolupament presencial de l’assignatura

REAVALUACIÓ

Si els  treballs/exercicis no són realitzats, de la avaluació contínua passem a la REAVALUACIÓ.

Segons l’article 112 ter. 2 de la Normativa acadèmica de la UAB, per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

No Avaluable

Es considerarà un alumne com NO AVALUABLE si no supera la nota de 5 i per tant caldrà que es presenti a la reavaluació.

Alumnes repetidors

Els alumnes repetidors realitzaran les mateixes tipologies de proves que la resta d’alumnes. Tant les teòric -pràctiques com el lliurament d’exercicis. D'acord amb l'article 117.2 de la Normativa acadèmica de la UAB, l'avaluació dels alumnes repetidors pot consistir en una sola prova de síntesi. L'alumnat repetidor que es vulgui acollir a aquesta possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs

Plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Pec-1 en grup 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Pec-2 en solitari 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

 

CTE – Codi Tècnic de la Edificació

http://www.codigotecnico.org/web/

 REBT

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/18099

 RSCIEI

www.boe.es/boe/dias/2004/12/17/pdfs/A41194-41255.pdf

 RIPCI

www.boe.es/boe/dias/1993/12/14/pdfs/A35159-35168.pdf

 RD 862/2009

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-9043

 AENOR

http://www.aenor.es/aenor/certificacion/seguridad/seguridad_ohsas.asp#.V40ejDX77K0

 DECRET 30/2015

www.diba.cat/...Decret+30_2015.../

 DECRET 112/2010

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=540841&language=ca_ES&action=fitxa

 REAL DECRETO 171/2004

www.conectapyme.com/gabinete/publicaciones/manual_RD_171-2004.pdf

 LLEI  30/1995

www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/.../PDFs/leydeprevencionderiesgoslaborales.pdf

 REAL DECRETO 604/2006

www.insht.es/.../realdecreto6042006de19demayoporelquesemodificanelrea.pdf

 REAL DECRETO 486/1997

www.unimat.es/upload/20071212162650.rd_486-1997.pdf

 

REAL DECRETO 1627/1997

www.unimat.es/upload/20071212162715.rd_1627-1997.pdf

Reglamento UE 2016/679 del parlamemto Europeo  y del consejo  GDPR

BIBLIOGRAFIA LIBRE POR INTERNET

Sánchez O..1ª Publicación Protocolo, Comunicación y Seguridad en Eventos: posibles amenazas (2016)  madrid . Editorial Icono14

Sánchez O..2ª Publicación Protocolo, Comunicación y Seguridad en Eventos:Situaciones Criticas (2017)  madrid . Editorial Icono14 

Sanchez. O,3ª Publicación Protocolo, Comunicación y Seguridad en Eventos: observatorio científico de eventos : Analisis de la comunicacion en seguridad (2018)  madrid . Editorial Icono14 

Sanchez. O,4ª Publicación Protocolo, Comunicación y Seguridad en Eventos: observatorio científico de eventos : Observatorio cientifico de eventos (2019)  madrid . Editorial Icono14