Logo UAB
2020/2021

Anàlisi dels Estats Financers

Codi: 104683 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Diego Prior Jiménez
Correu electrònic:
Diego.Prior@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Albert Martinez Lacambra

Prerequisits

Per aprofitar al màxim la matèria impartida, és aconsellable haver assolit els coneixements de les assignatures 102366. Introducció a la Comptabilitat i 102371. Comptabilitat Financera, impartides a primer i segon curs del grau d'ADE a Facultat d'Economia i Empresa de la UAB. Aquestes assignatures proveeixen els coneixements comptables necessaris per seguir amb fluïdesa els continguts d'Anàlisi

dels Estats Financers.

 

Objectius

Context:

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS per als graus d'Administració i Direcció d'Empreses i Economia impartides a la UAB, i s'ofereix al segon semestre de tercer curs.

Aquesta assignatura complementa els coneixements de les assignatures d'Introducció a la Comptabilitat i de Comptabilitat Financera, en que l'alumne aprèn el mètode i els principis comptables i quins son i com es formulen els Comptes Anuals.

Objectius:

Donar eines i instruments per a interpretar els principals estats financers de les organitzacions: Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i Estat de Fluxos d'Efectiu.

Es pretén avaluar els estats financers a partir de l'ensenyança d'eines i tècniques d'anàlisi, per tal de poder emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'organització en el passat (solvència i rendibilitat), que ajudi a entendre la seva evolució futura i que permeti una adequada presa de decisions als usuaris externs.

Per aconseguir aquest objectiu, a partir d'un coneixement teòric dels estats comptables i les tècniques d'anàlisi, l'assignatura es centrarà en pràctiques reals d'anàlisi d'estats comptables.

 

Competències

 • Generar i transmetre la informació comptable adequada en cada moment a les necessitats informatives dels diferents usuaris.
 • Utilitzar la informació comptable com instrument d'avaluació i diagnòstic.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els sectors empresarials a partir dels comptes anuals.
 2. Demostrar un comportament ètic en l'elaboració dels estats financers
 3. Elaborar la informació comptable de síntesi aplicant els principis i normes comptables vigents, quan es requereixi.
 4. Elaborar la informació relativa a un sistema de comptabilitat de gestió.
 5. Emetre un diagnòstic a partir de l'anàlisi econòmic i financer d'una entitat.
 6. Interpretar els indicadors econòmics d'una entitat i la seva vinculació amb la rentabilitat i productivitat d'aquesta.
 7. Interpretar els indicadors financers d'una entitat i entendre les decisions que es poden prendre a partir de la seva anàlisi.
 8. Registrar comptablement la realitat econòmica i financera de les organitzacions d'acord amb els principis, normes i convenis aplicables en cada cas.
 9. Utilitzar els instruments del procés de planificació i pressupostació financera d'una organització.

Continguts

TEMA 1. INTRODUCCIÓ. ESTATS FINANCERS BÀSICS

1. Concepte i utilitat de l’anàlisi d’estats financers.

2. Oferta d’informació empresarial.

1. Els comptes anuals.

2. Fonts de la informació empresarial.

3. El paper de la informació qualitativa. Influència del risc en les decisions.

4. Usuaris de la informació empresarial.

5. Limitacions de la informació empresarial.

6. Instruments per a l’anàlisi: percentatges, taxes de variació i ràtios.

TEMA 2. ESTATS FINANCERS (I)

1. El balanç.

1. Estructura i masses patrimonials.

2. Elements de les masses patrimonials. El problema de la valoració.

3. Instruments per a l’anàlisi del balanç: percentatges, taxes de variació i ràtios.

2. El compte de resultats. Reconeixement d’ingressos i despeses.

1. Estructura i tipus de resultats.

2. Elements del compte de resultats:

1. EBIT, EBITDA i benefici net.

2. Els marges brut, net i d’explotació.

3. Instruments per a l’anàlisi del compte de resultats: percentatges, taxes de variació i ràtios

3. Contingut i estructura de la memòria.

4. Contingut i estructura de l’informe de gestió.

5. L'informe d'auditoria.

6. El paper dels comptes consolidats

TEMA 3. ESTATS FINANCERS (II)

1. L’estat de fluxos d’efectiu.

1. Concepte i obligatorietat.

2. Classificació dels fluxos d’efectiu.

2. L'estat de canvis en el patrimoni net.

1. Concepte i obligatorietat.

2. Estat d'Ingressos i Despeses reconeguts.

3. Estat total de Canvis en el Patrimoni Net.

TEMA 4. ANÀLISI DE LA LIQUIDITAT

1. El capital corrent. Fons de maniobra d’explotaciói fons de maniobra líquid.

2. El cicle d’operacions: rotacions, períodes mitjans de maduració i el període de caixa.

1. Concepte.

2. Tipus de període de maduració.

3. Relació amb la solvència a curt termini.

3. Ràtios de liquiditat.

4. Anàlisi de la solvència a curt termini a partir de l’estat de fluxos d’efectiu.

TEMA 5. ANÀLISI DE LA SOLVÈNCIA

1. L’equilibri financer.

2. Anàlisi de la solvència a llarg termini a partir de ràtios.

1. Ràtios de garantia i autonomia financera.

2. Ràtios d’endeutament i estructura de capital.

TEMA 6. ANÀLISI DE LA RENDIBILITAT

1. La rendibilitat econòmica (ROA: return on assets).

2. La rendibilitat financera (ROE: return on equity).

3. Components de la rendibilitat de l’empresa.

4. El palanquejament financer.

TEMA 7. INDICADORS DE REFERÈNCIA DELS MERCATS I ANÀLISI SECTORIAL

1. Deute Financer Net.

2. Equity Value.

3. Enterprise Value.

4. PER

5. Anàlisi sectorial amb dades de l'European Central Bank i del Banco de España.

Metodologia

Metodologia

Classes de teoria: activitat expositiva per part del professor, guiada amb material de suport.

Classes pràctiques: anàlisi i discussió de casos reals.Resolució d'exercicis i casos pràctics per reforçar i aplicar els coneixements teòrics, sota la direcció del professor i realitzada bé individualment o en grup.

Tutories: Resolució de dubtes i seguiment dels treballs a realitzar i casos a preparar.

Treball autònom per part de l'alumne: lectures relacionades amb la matèria, estudi i preparació d'esquemes, preparació de casos i exercicis.

Proves d'avaluació i seguiment: avaluació escrita dels coneixements.

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Pràctiques 12 0,48 1, 2, 3, 5, 6, 7
Classes Teóriques 33 1,32 1, 2, 3, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 1, 2, 3, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Proves d'avaluació i seguiment 5 0,2 1, 2, 3, 5, 6, 7
Treball autònom 88 3,52 1, 2, 3, 5, 6, 7

Avaluació

Avaluació

Un alumne es considerarà "No Avaluable" a l'assignatura sempre i quan no hagi participat a cap de les proves d'avaluació. Si realitza alguna ja no es podrà considerar "No Avaluable".

Tot alumne amb una nota de menys de 3,5 punts a la prova final de coneixements es considerarà suspès. Podran presentar-se a recuperació els alumnes que, en el conjunt de les activitats d'avaluació, assoleixin un mínim de 3,5.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

“La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació

dins del període lectiu corresponent." Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB).

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixamanera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar alprocés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver

obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del

procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0". Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Control 1. Test temes 1 a 3 20 % 1 0,04 2, 3
Control 2. Temes 4 a 7 20 % 1 0,04 1, 5, 6, 7
Exercises 10 % 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7
Prova final de coneixement (s'ha d'obtenir una nota mínima de 3'5 per poder optar a l'aprovat) 50 % 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Bàsica:

Muñoz Merchante, A; Ibánez Jiménez, Eva (2017); Análisis de Estados Financieros, Ediciones Académicas EDIASA

Complementària:

Archel, P.;  Lizarraga, F., Sánchez, S., Cano, M. (2018): Estados Contables. Elaboración, análisis e interpretación,  Pirámide 6ª ed.

Garrido, P.; Iñiguez, R. (2010): Análisis de estados contables. Elaboración e interpretación de la información financiera. Ediciones Pirámide

Walker, J. (2009): Accounting in a nutshell. Edició 3rd ed. Recurs electrònic de la biblioteca de Ciències Socials.

Wild, J; Subramanyam, K.; Halsey, R. (2007): Análisis de estados financieros. 9ª ed. Ed. McGraw-Hill.

Enllaços Web: 

 • Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). http://www.icac.meh.es
 • Banco de España. http://www.bde.es
 • Banco Central Europeo. http://www.ecb.int
 • Bolsa de Madrid. http://www.bolsamadrid.es
 • Comisión Nacional del Mercado de Valores. http://www.cnmv.es
 • Guía Empresarial de Esade. http://www.guiame.net
 • Consell General de Cambres de Catalunya. http://www.cambrescat.es
 • Informe Anual de L'empresa Catalana. http://www.gencat.net/economia/progecon/ecocat/inform.htm
 • Registro de Economistas Auditores. http://www.rea.es
 • Registro Mercantil. http://www.registradores.org
 • Instituto Censores Jurados de Cuentas de España. http://www.icjce.es