Logo UAB
2020/2021

Dermatologia

Codi: 104667 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OT 5 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Lluís Ferrer Caubet
Correu electrònic:
Lluis.Ferrer@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Laura Ordeix Esteve

Prerequisits

Abans de comencar l'assignatura es recomana que l'estudiant revisi el tema de dermatologia de l'assignatura "Medicina i Cirurgia d'Animals de Companyia I" ["Abordatge al pacient dermatològic"] en el qual es descriu la realització de la història clínica, de l'examen dermatològic [descripció i identificació de les lesions], la definició del problema, el diagnostic diferencial i les princiapls proves diagnòstiques.

Objectius

Un cop finalitzat el curs, s'espera que els estudiants siguin capaços de:

 1. Recollir adequadament una història clínica i realitzar un examen dermatològic complet, utilitzant la terminologia adequada per a la definició de les lesions i signes clínics del pacient.
 2. Elaborar, d'acord amb l'història i l'examen, un diagnostic diferencial dels principals problemes dermatològics del gos i del gat.
 3. Realitzar correctament i interpretar les principals proves diagnòstiques d'ús comú en dermatologia (raspats cutànis, citologies cutànies, cultius de pell, biòpsies cutànies, examen otoscòpic).
 4. Establir un diagnòstic, d'acord amb el resultats de la història, examen físic i proves diagnòstiques i desenvolupar pla de tractament del problema dermatològic del pacient.
 5. Conéixer la presentació clinica, diagnòstic i tractament de les principals malalties dermatològiques del gos i del gat (35-40 malalties).
 6. Utilitzar crítica i correctament els llibres de text i les revistes científiques per tal d'obtenir informació útil i rellevant sobre el problema dermatològic d'un pacient.

Competències

 • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 • Aplicar el mètode científic a la pràctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidència.
 • Atendre urgències i realitzar primers auxilis en veterinària.
 • Buscar i gestionar la informació relacionada amb l'activitat professional
 • Comunicar la informació obtinguda durant l'exercici professional de manera fluïda, oralment i per escrit, amb altres col·legues, autoritats i la societat en general.
 • Demostrar que coneix els drets i deures del veterinari, fent una especial incidència en els principis ètics
 • Diagnosticar les diferents malalties animals, individuals i col·lectives, i conèixer-ne les mesures de prevenció, posant l'èmfasi en les zoonosis i en les malalties de declaració obligatòria.
 • Diagnosticar les malalties més comunes mitjançant la utilització de diferents tècniques generals i instrumentals.
 • Dur a terme de forma segura sedacions i anestèsia regional i general, i valorar i controlar el dolor.
 • Fer els tractaments medicoquirúrgics més usuals en els animals.
 • Prescriure i dispensar medicaments de forma correcta i responsable d'acord amb la legislació, i assegurar que les medicines i els residus s'emmagatzemin i s'eliminin adequadament.
 • Realitzar la història i l'exploració clínica precisa i completa dels animals.
 • Realitzar tècniques analítiques bàsiques i interpretar-ne els resultats clínics, biològics i químics, així com interpretar els resultats de les proves generades per altres laboratoris.
 • Recollir, preservar i remetre tot tipus de mostres amb l'informe corresponent.
 • Reconèixer les obligacions ètiques en l'exercici de les responsabilitats davant de la professió i de la societat.
 • Reconèixer quan és necessària l'eutanàsia i dur-la a terme de manera humanitària emprant el mètode apropiat.
 • Tenir coneixements bàsics de la professió, i en particular de l'organització i el funcionament de la pràctica professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 2. Aplicar el mètode científic a la pràctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidència.
 3. Aplicar els valors ètics que regeixen el comportament dels veterinaris en la pràctica clínica en les seves relacions amb altres veterinaris.
 4. Buscar i gestionar la informació relacionada amb l'activitat professional
 5. Calcular correctament les dosis de medicaments en les diferents espècies animals. Conèixer les limitacions d'alguns fàrmacs en funció de l'espècie o fins i tot la raça, així com les contraindicacions específiques.
 6. Comunicar la informació obtinguda durant l'exercici professional de manera fluïda, oralment i per escrit, amb altres col·legues, autoritats i la societat en general.
 7. Defensar els valors ètics que determinen la presa de decisions en procediments diagnòstics, tractaments mèdics o quirúrgics o en qualsevol procediment clínic, atenent els drets dels animals i dels seus propietaris.
 8. Definir els problemes trobats en l'examen físic o la història clínica d'un animal, i elaborar la llista de problemes, el diagnòstic diferencial i el protocol diagnòstic en totes les especialitats clíniques i per a les diferents espècies.
 9. Demostrar responsabilitat sobre la necessitat de fer les proves complementàries necessàries del pacient i saber valorar-ne el significat i integrar-lo a l'evolució del pacient hospitalitzat en les diferents espècies.
 10. Diagnosticar i tractar les principals alteracions dermatològiques que afecten petits animals, èquids i animals exòtics.
 11. Fer citologies (masses superficials, pell, oïdes, conjuntiva...), reconèixer-ne les indicacions i limitacions, fixar-les i tenyir-les, així com raonar-ne la interpretació.
 12. Fer diagnòstics diferencials i plans de diagnòstic, tenint en compte les tècniques complementàries disponibles, aplicat a totes les especialitats clíniques i per a les diferents espècies.
 13. Fer procediments quirúrgics bàsics de les diferents especialitats clíniques i presa de mostres en petits animals, èquids i animals exòtics i de zoo.
 14. Identificar les condicions en les quals l'eutanàsia és l'única opció possible, o la més adequada, en funció de l'estat general dels animals malalts i plantejar-ho de manera adequada als propietaris.
 15. Identificar les tècniques de biòpsia que es poden aplicar per a l'obtenció de mostres als diferents òrgans i teixits.
 16. Omplir la fitxa d'anamnesi i exploració en totes les especialitats clíniques.
 17. Planificar el protocol anestèsic més adequat en funció de l'espècie animal i de l'estat general del pacient, així com del tipus d'intervenció que cal fer.
 18. Realitzar l'examen bàsic complet en les diferents especialitats clíniques (dermatologia, neurologia, oftalmologia, traumatologia i ortopèdia...).
 19. Reconèixer el moment en què un cas necessita ser derivat a un especialista perquè el diagnostiqui i/o el tracti, i si el cas requereix, o no, un reconeixement urgent.
 20. Reconèixer els efectes adversos que poden presentar els diferents tractaments medicamentosos i seguir la legislació de farmacovigilància establerta.
 21. Reconèixer les alteracions que requereixen assistència urgent i saber prioritzar-les en funció de la gravetat.
 22. Reconèixer les obligacions ètiques en l'exercici de les responsabilitats davant de la professió i de la societat.
 23. Tenir coneixements bàsics de la professió, i en particular de l'organització i el funcionament de la pràctica professional.

Continguts

Programa resumit del curs:

Capitol 1. Abordatge diagnòstic al gos amb alopecia focal-multifocal. Fol.liculitis bacteriana superficial i altres piodermes superficials. Demodicosis. Dermatofitosis. Altres malalties que causen alopecia focal-multifocal.

Capitol 2. Abordatge diagnòstic al gos amb pruïja. Fisiopatologia de la pruïja. Fàrmacs anti-prurítics. Diagnòstic diferencial del gos amb pruïja. Dermatitis per sobrecreixement de Malassezia. Dermatitis piotraumàtica (“hot spots”). Sarna sarcòptica (escabiosi). Puces i al.lèrgia a la picadura de puça. Al.lèrgia alimentària. Dermatitis atòpica.

Capitol 3. Abordatge diagnòstic al gat amb pruïja. Els gats no són gossos petits. Presentacions clíniques del gat amb pruïja. Diagnòstic diferencial del gat amb pruïja. Sarna notoèdrica. Sarna otodèctica. Demodicosi felina. Cheyletielosi. Dermatofitosi. Puces i al.lèrgia a la picadura de puça. Al.lèrgia alimentària. Síndrome atòpica felina. Dermatitis eosinofílicas. Dermatitis psicogènicas.

Capitol 4. Abordatge diagnòstic al pacient amb lesions erosives-ulceratives-crostoses en unions mucocutànies i membranes mucoses (dermatosis nasals, dermatosis orals/periorals, dermatosis dels coixinets plantars). Patogènia de les malalties autoimmunes. Lupus eritematós discoid. Pèmfig foliaci. Dermatitis necrolítica superficial. Limfoma cutàni epiteliotròpic de cèl.lules T.

Capitol 5. Abordatge diagnòstic a les dermatosis desquamatives i crostoses del gos i del gat. Ictiosi. Leishmaniosi. Adenitis sebàcea. Dermatosis amb resposta al zinc. Pèmfig foliaci feli.

Capitol6. Abordatge diagnòstic al gos amb alopècia simètrica no-prurítica. Mecanisme patogènic de l'alopècia. Diagnòstic diferencial de l'alopècia simètrica en el gos. Hipotiroidisme. Malaltia de Cushing. Desequilibris d'hormones sexuals. Races alopèciques. Alopecia cíclica/recurrent canina. Alopecia de la capa de color diluït. Displasies fol.liculars. Alopècia en patró. Efluvi telogènic i anagènic. Post-clipping alopècia. Alopècia X.

Capitulo 7. Abordatge diagnòstic als nòduls i tumors cutànis. Patogènia de les lesions nodulars/tumorals. Malalties nodulars/tumorals d'origen infecciós. Malalties nodulars inflamatòries no infeccioses. Malalties neoplàsicas.

Capitol 8. Abordatge diagnostic i tractament de l'otitis externa. Examen fisic de l'oide. Abordatge diagnostic al pacient amb otitis externa. Causes primàries, secundàries i perpetuants de l'otitis externa. Tipus d'otitis externa. Otitis media.

Metodologia

El curs de “Dermatologia” fa servir diferents metodologies per asolir els objectius esmentats:

1. Discussió de casos clínics que exemplifiquen els principals problemes dermatològics, seguits de classes presencials tradicionals que presenten informació bàsica sobre les principals presentacions dermatològiques.

2. Discussió de "quizzes" diagnòstics (presentacions clíniques característiques).

3. Lectura i discussió d'articles científics rellevants, per entendre com s'obté el nou coneixement en dermatologia (clinical trials, meta-analysis, guidelines papers, reviews,..).

4. Seminaris de discussió de casos clínics addicionals i de protociols de tractament, seguint els principis de la medicina basada en la evidencia (EBM).

5. A final de cada capitol hi ha un questionari d'auto-avaluació per l'estudiant.

6. Rotacions clíniques al Servei de Dermatologia de Hospital Clínic Veterinari - UAB (2 dies).

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teoria - Discussio de casos clinics 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 23
Rotacio clinica al Servei de Dermatologia (HCV) 8 0,32 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22
Seminaris (SESP) 6 0,24 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 22
Tipus: Autònomes      
Estudi 43 1,72 1, 4, 15, 20, 21, 23

Avaluació

L'avaluacio final es la suma de:

 1. Un examen final amb preguntes d'elecció múltiple, similars a les dels questionaris d'auto-avaluació de cada capítol (50% de la nota final).
 2. La avaluació dels casos clínics presentats i discutits a classe (40% de la nota final).
 3. La participació activa en les rotacions clíniques de l'HCV i en els seminaris (10% de la nota final).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Evaluacio de l'activitat i participacio en els seminaris i en la rotacio clinica (HCV) 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22
Evaluacio dels casos clinics (es realitzara durant les classes de teoria) 40% 0 0 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 19, 20
Examen final - Preguntes d'eleccio multiple 50% 2 0,08 1, 2, 5, 8, 10, 12, 20, 23

Bibliografia

Aquests son els principals llibres de text recomanants per l'assignatura:

1. Miller WH, Griffin CE, Campbell K. Müller & Kirk’s Small Animal Dermatology (7th Ed.). Elsevier, 2013. Considered the classic and main reference in small animal dermatology. Contains all scientific information published on the field. Approximate price: 130 Euros.

2. Hnilica K and Patterson AP. (2017). Small Animal Dermatology. A color atlas and therapeutic guide. Elsevier-Saunders, ST Louis – Missouri. [There is also an e-book version at the library of the school]. Excellent images, well organized and very synthetic. Approximate price 120 Euros.

3. Jackson H & Marsella R (eds). BSAVA manual of canine and feline dermatology (3rd Ed). BSAVA, 2012. (3rd Ed.). First chapters are “problem oriented” and can be very useful to approach the clinical cases. Updated (2012). Approximate price 120 Euros.

4. Moriello K. Small Animal Dermatology. Clinical cases. Manson Publishing Ltd, London, 2011.

5. Moriello K & Diesel A. Small Animal Dermatology, Advanced Cases: Self-Assessment Color Review (Veterinary Self-Assessment Color Review Series). CRC Press, 2013. These two last books are, essentially, collections of clinical cases. They are very well documented and explained and in fact; they are a very useful complementary tool for this dermatology course.

Lectura addicional:

La revista bimensual Veterinary Dermatology publica articles molt interessant sobre la disciplina (http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-3164).