Logo UAB
2020/2021

Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació C (Romanès)

Codi: 104660 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Ioana Alexandrescu
Correu electrònic:
Ioana.Alexandrescu@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

No existeixen prerequisits per a cursar aquesta assignatura.

Objectius

Oferir informació sobre diferents aspectes de Romania i de la societat i cultura romaneses amb la finalitat que l'alumnat adquireixi els recursos culturals necessaris per a traduir i interpretar.

Competències

 • Aplicar coneixements culturals per poder interpretar.
 • Aplicar coneixements culturals per poder traduir. 
 • Treballar en un context multicultural.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder interpretar: Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder interpretar.
 2. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder traduir.
 3. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir.
 4. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes d'interpretació: Integrar coneixements culturals per resoldre problemes d'interpretació.
 5. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció.
 6. Reconèixer la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder interpretar: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder interpretar.
 7. Tenir coneixements culturals per poder interpretar: Tenir coneixements culturals per poder interpretar.
 8. Tenir coneixements culturals per poder traduir: Tenir coneixements culturals bàsics per poder traduir.
 9. Treballar en un context multicultural: Intervenir eficaçment entre la cultura pròpia i la cultura estrangera.
 10. Treballar en un context multicultural: Reconèixer diverses estratègies per establir contacte amb persones d'una altra cultura.
 11. Treballar en un context multicultural: Reconèixer la diversitat cultural i social com un fenomen humà.

Continguts

Elements de geografia de Romania.
El romanès, llengua romànica.
Claus de la història dels romanesos.
La societat romanesa actual.
Entitats i institucions.
Dones romaneses.
Tradicions, rituals i costums.
Arts i literatura.

Metodologia

Les activitats formatives privilegiaran la participació activa de l'alumnat per poder assolir les competències previstes.

La metodologia docent combinarà diversos tipus de tècniques i accions, com per exemple la classe expositiva, l'aprenentatge cooperatiu, els debats etc. Es farà un ús significatiu dels recursos audiovisuals.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats autònomes 73 2,92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Activitats dirigides 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Activitats supervisades 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Les activitats d'avaluació inclouran una presentació oral, un treball escrit, tasques realitzades a l'aula o fora d'aquesta i un test amb preguntes d'opció múltiple.

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a  títol informatiu. La professora responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la docent i l’estudiant.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. La docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació oral 25% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tasques 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Test 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Treball escrit 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

 

Avram, Mioara. Sala, Marius (2013). Les presentamos la lengua rumana. Alicante: Universidad de Alicante.
Cărtărescu, Mircea (2012). Nostalgia. Madrid: Impedimenta.
Djuvara, Neagu (2014). A Brief Illustrated History of Romanians. Bucarest: Humanitas.
Husar, Alexandru (1999). Mioriţa, an Icon of Romanian Culture. Portland:Center for Romanian Studies.

Material realitzat per la professora.