Logo UAB
2020/2021

Gestió per Processos

Codi: 104609 Crčdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitąries.

Professor/a de contacte

Nom:
Laura Pellicer Guardia
Correu electrņnic:
Laura.Pellicer@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritąria:
catalą (cat)
Grup ķntegre en anglčs:
No
Grup ķntegre en catalą:
Grup ķntegre en espanyol:
No

Equip docent

Daniel Blabia Girau
Laura Pellicer Guardia

Prerequisits

El desenvolupament de l’assignatura no contempla cap prerequisit de coneixements previs per poder-la cursar.

Objectius

L'objectiu principal de l'assignatura és determinar les causes de la utilització de la tecnologia en les organitzacions, com s'adopta en els processos i les avantatges de digitalitzar els processos clau en les organitzacions. Al mateix temps, entendre com controlar de forma digital el desplegament i la coherència entre processos, permetent donar pas a aspectes clau com el desplegament tecnològic, la gestió del coneixement i la gestió de la innovació.

Competčncies

 • Comunicar-se a nivell tčcnic oralment i per escrit en catalą, castellą i en una tercera llengua, preferentment l'anglčs.
 • Demostrar capacitat d'adaptació a situacions noves i a nous coneixements que comportin una nova anąlisi i una posició diferent.
 • Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i en el desenvolupament del treball.
 • Demostrar que coneix la naturalesa dinąmica de la tecnologia i la innovació i la seva incidčncia en el canvi de les organitzacions.
 • Demostrar que coneix on i per quč les organitzacions utilitzen tecnologia, amb especial čmfasi en el rol integrador de la tecnologia a les organitzacions.
 • Fer presentacions orals adaptades a diferents audičncies.
 • Ser capaē d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 • Ser capaē de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.

Resultats d'aprenentatge

 1. Apreciar la naturalesa multidimensional de les relacions entre la tecnologia, els processos i les ąrees funcionals de l'empresa.
 2. Comunicar-se a nivell tčcnic oralment i per escrit en catalą, castellą i en una tercera llengua, preferentment l'anglčs.
 3. Demostrar capacitat d'adaptació a situacions noves i a nous coneixements que comportin una nova anąlisi i una posició diferent.
 4. Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i en el desenvolupament del treball.
 5. Demostrar que coneix on i per quč les organitzacions utilitzen tecnologia, amb especial čmfasi en el rol integrador de la tecnologia a les organitzacions.
 6. Fer presentacions orals adaptades a diferents audičncies.
 7. Ser capaē d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 8. Ser capaē de buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses.

Continguts

 

1. Introducció als Processos Empresarials

Definició de procés

Elements bàsics d'un procés

Situació actual de l'empresa

Identificació de processos

Utilització real de la tecnologia

Relació organigrama - procés: assignació de responsabilitats

Exemples de processos, externs, interns, de gestió

Processos clau i cadena de valor de Michael Porter

 

2. Enfocament de Processos

Organitzacions funcionals

Jerarquitzades

Basada en processos

Com enfocar una organització a processos?

Etapes de la metodologia

Eines

Diagrames de flux, conceptes Mesura dels processos

Millora contínua

Reenginyeria

 

3. Fonament de la Gestió BPM (Business Process Management)

Marc teòric de la gestió BPM

Reptes actuals de gestió

Per què BPM?

Què és BPM?

Àrees funcionals del BPM

Millora contínua

Classificacions dels processos

Cicle de Vida de procés

Organització BPM

 

4. Introducció a l'Arquitecture Empresarial

Bases de l'arquitectura empresarial.

Principals marcs de l’Arquitectura Empresarial

 

5. Mercat de Solucions BPM

Principals actors en el mercat de BPM. Exemples.

 

6. Metodologia Implantació BPM

Casos pràctics

Indicadors de seguiment

Aplicació pràctica en entorns de qualitat

Metodologia

Relació professors-alumnes

La informació general i rellevant de l'assignatura que detalli els continguts de la guia docent, com per exemple les condicions dels lliuraments de treballs, es publicarà al Campus Virtual i pot estar subjecte a canvis de programació per motius d'adaptació a possibles incidències. Sempre s'informarà al Campus Virtual sobre aquests canvis ja que s'entén que el Campus Virtual és el mecanisme habitual d'intercanvi d'informació entre professor i estudiant.

Idiomes

Les classes es faran majoritàriament en català o castellà tot i que és molt habitual l'aparició de termes en anglès. El material escrit o de suport a l'assignatura (apunts, bibliografia, referències o fins i tot enunciats de pràctiques, exercicis o casos) es pot facilitar tant en català o castellà com en anglès i en aquest cas l'ús de la llengua anglesa pot ser no excepcional sinó habitual.

Classes teòriques, casos, seminaris, i sessions de resolució de exercicis

En les sessions presencials és on es presenten els continguts bàsics que els estudiants han de menester per introduir-se en els temes que configuren el programa. Alhora, s'indiquen les vies possibles per completar o aprofundir la informació rebuda en aquestes sessions.

Durant les sessions es pot utilitzar també el mètode del cas com a eina docent. Aquestes sessions es poden complementar amb seminaris, tallers i conferències realitzades o supervisades per l’equip docent de l’assignatura

Pràctiques de Laboratori

En aquestes sessions es treballarà en equips i es fomentarà l’ús d’eines de BPM, recomenant Bizagi.

Durant el curs es fomentarà el treball en equip i l’intercanvi col·laboratiu d'informació id'eines per a la resolució de problemes. No obstant, el procés final d'aprenentatge ha de ser individual, posat de relleu per l'activitat autònoma de cada estudiant, que haurà de complementar i enriquir el treball iniciat a les sessions dirigides del curs. L'activitat supervisada, al voltant de tutories reglades i consultes esporàdiques efectuades durant el curs, és igualment una eina imprescindible en l'adquisició dels coneixements que proporciona l'assignatura.

Cal tenir en compte que la metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Tķtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teņriques i estudi de casos 29 1,16 3, 4, 5, 7, 8
Prąctiques d'aula i seminaris 8 0,32 2, 3, 4, 5
Prąctiques de laboratori 10 0,4 1, 3, 4, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutoria 15 0,6 2, 4, 5
Tipus: Autņnomes      
Estudi 40 1,6 2, 4, 5
Preparació de prąctiques i exercicis 45,5 1,82 2, 3, 4, 5, 7, 8

Avaluació

 

L'avaluació de l'assignatura es farà de forma continuada al llarg del semestre, i s'organitza en base a les següents evidències d'aprenentatge:

 1. Pràctiques de Laboratori programades durant el semestre: per a treballar a fons i en equip alguns casos específics. Els resultats s’hauran de presentar per escrit a través del Campus Virtual de l’assignatura, i es pot demanar també una presentació addicional oral.
 2. Seminaris organitzats durant el curs, que complementen l’activitat docent i permeten la intervenció d’altres actors en el procés d’aprenentatge,
 3. Participació a Classe i altres exercicis: es tracta d’afavorir no només l’assistència, sinó especialment la participació dels estudiants a les sessions de classe, a través d’exercicis, discussió de casos, etc. amb treball individual  i/o en grup. Per la seva naturalesa, només podran tenir-se en compte als estudiants presents, i no es podran recuperar o entregar amb posterioritat.
 4. Examen Final: per tal de consolidar individualment el conjunt de conceptes, tècniques i processos treballats durant tot el curs

 

La qualificació final de l’assignatura s'obtindrà de la suma ponderada de les notes de les diverses evidències, tenint en compte que cada una de les components citades té un pes específic diferent. S'utilitzarà el càlcul següent:

N = 45% (Pràctiques Laboratori) + 9% (Seminaris) + 6% (Participació) + 40% (Examen Final)

Serà condició necessària per efectuar aquest càlcul que l’estudiant hagirealitzat (i per tant tingui puntuació diferent de zero) activitats en cadascuna de les quatre components , i que la qualificació obtinguda a l’ Examen Final sigui igual o superior a 3,5.

Es podran acollir al procés de RECUPERACIÓ que es descriu més avall els i les estudiants que no hagin superat l'assignatura aplicant els criteris esmentats i que estiguin en una de les dues situacions següents:

 1. Compleixen les condicions per poder efectuar el càlcul anterior, però la qualificació total obtinguda és igual o superior a 3,5 i inferior a 5 (3,5<=N<5)
 2. Han obtingut una qualificació inferior a 3,5 en el conjunt de les proves escrites individuals, però si s'apliquessin les ponderacions descrites més amunt, la qualificació final de l'assignatura seria de 5 o superior

Es considera que un estudiant que realitzi almenys alguna de les components de l'avaluació continuada ja no pot ser considerat com a NO AVALUABLE

 

Calendari d'activitats d'avaluació

Les dates de les diferents activitats d'avaluació s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de la prova final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d'avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d'avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta alprofessorat i a l'estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent." Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d'avaluació (Normativa Acadèmica UAB)

Els i les estudiants de laFacultat d'Economia i Empresa que, d'acord amb elparàgraf anterior, necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova que trobaran a https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió de les mateixes d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

"Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul." Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants han haver obtingut una qualificació de l'assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d'aquesta prova està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitatsen actes d'avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independènciadel procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0". Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Nota addicional: L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats d'avaluació

Tķtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avalaució Continuada 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Exąmen 40% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 7

Bibliografia

Serà publicada en el Campus Virtual