Logo UAB
2020/2021

Sistemes de Gestió dels Costos

Codi: 104608 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501232 Empresa i Tecnologia OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carme Casablancas Segura
Correu electrònic:
Carme.Casablancas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Eduardo Alejandro Rivera Vicencio

Prerequisits

No calen prerequisits per cursar aquesta assignatura.

Objectius

Context:

Aquesta assignatura figura contextualitzada dins de la matèria Comptabilitat junt amb l'assignatura Comptabilitat Bàsica, que s’imparteix en el segon quadrimestre del primer curs del Grau d’Empresa i Tecnologia.

Objectius:

 • Comprendre la relació entre la Comptabilitat Bàsica (externa) i la Comptabilitat de Costos (interna).
 • Conèixer el concepte de cost i la relació entre cost i despesa, així com la classificació dels costos.
 • Conèixer i saber utilitzar els sistemes d’acumulació de costos en les diferents tipologies d'industria.
 • Conèixer el concepte i aplicacions del cost estàndard com a eina bàsica de la Planificació i del Control Pressupostari.
 • Conèixer les eines bàsiques per a la presa de decisions.
 • Compendre el concepte de qualitat en els seus diferents àmbits (producte, empresa i entorn). Saber calcular els costos de qualitat del producte o servei.

Competències

 • Analitzar, diagnosticar, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa i gestió empresarial.
 • Demostrar capacitat de planificació en funció d'objectius i recursos disponibles.
 • Demostrar que coneixen els principis ètics de l'exercici professional, especialment en relació amb el tractament de la informació.
 • Demostrar que es comprenen els principis, l'estructura, l'organització i el funcionament intern de les empreses i organitzacions.
 • Demostrar sensibilitat cap a temes socials i mediambientals.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
 • Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 • Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i l'organització.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i determinar l'estructura comptable dels costos dels productes o serveis.
 2. Definir i poder discutir la privacitat de la informació financiero-contable.
 3. Demostrar capacitat de planificació en funció d'objectius i recursos disponibles.
 4. Demostrar sensibilitat cap a temes socials i mediambientals.
 5. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 6. Elaborar informes comptables sobre costos de qualitat i mediambientals per als gestors de l'empresa.
 7. Elaborar informes tecnicocomptables per als gestors de l'empresa, que els ajudin a prendre decisions de gestió.
 8. Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
 9. Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions.
 10. Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i l'organització.

Continguts

Tema 1  Concepte i Classificació dels Costos

 1. Diferències entre la Comptabilitat Externa i la Comptabilitat Interna.
 2. Concepte de Cost.
 3. Classificació dels Costos.
 4. Anàlisi dels Costos per Naturalesa.
  1. Els Costos de Materials.
  2. Els Costos de Personal. El concepte de cost de la Mà d'Obra.
  3. Altres costos.

Tema 2  Sistemes d'imputació dels Costos

 1. Direct Cost.
 2. Full Cost Industrial.
 3. Imputació Racional.
 4. Full Cost Total.

Tema 3  Les Seccions Homogènies

 1. El Procés d’assignació de Costos. Sistema orgànic versus sistema inorgànic.
 2. Seccions Principals i Seccions Auxiliars.
 3. L'Estadística de Costos.

Tema 4  Sistemes de Càlcul de Costos

 1. Els costos per ordres o comandes.
  1. Assignació dels costos.
  2. Valoració de les comandes en curs.
  3. El càlcul del resultat.
 2. El costos per processos.
  1. El quadre de Repartiment i el quadre Matricial.
  2. Valoració dels productes en curs i el càlcul del resultat.
  3. Estructura del cost unitari.

Tema 5  El Cost Estàndard i el Control Pressupostari

 1. El Cost Estàndard. Concepte i Càlcul.
 2. Elaboració del Pressupost.
 3. El Control Pressupostari.
  1. El Pressupost Flexible.
  2. L'Anàlisi de desviacions.

Tema 6 Gestió de sistemes de control i preus de transferencia

 1. La Descentralització.
 2. Els Preus de Transferència.

Tema 7  Els costos i la Gestió Empresarial

 1. Els Costos de Qualitat. Concepte i Classificació.
 2. Els Costos i la Presa de Decisions.
  1. Concepte de rellevància.
  2. Tipus de presa de decisions.
 3. El cas de la gestió de costos en projectes tecnològics.

Metodologia

La metodologia docent estarà basada en una combinació dels 4 tipus d’activitat següents:

 1. Activitat dirigida: classes teòriques i pràctiques basades en debats teòrics, desenvolupament del projecte en grup i resolució de casos pràctics.
 2. Activitat supervisada: consistent en l’assistència a tutories i la realització del projecte en grups amb seguiment pautat.
 3. Activitat autònoma individual: comprendrà la part d’estudi personal de l’alumne i la resolució i anàlisi de casos pràctics a nivell individual.
 4. Activitat autònoma en grup: elaboració d'un cas basat en un projecte.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques debat de casos i treball en grup 29,5 1,18 1, 6, 7
Classes de pràctiques i problemes 7 0,28 1, 3, 4, 6
Pràctiques de Laboratori 10 0,4 7, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Seguiment d'exercicis i casos 5 0,2 1, 6, 7
Tutories dels casos pràctics i dels treballs en grup 10 0,4 1, 3, 4, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi i recerca d'informació 40,5 1,62 1, 3, 4, 6, 7
Preparació i elaboració de treballs en grup 45 1,8 1, 3, 4, 6, 7

Avaluació

L’avaluació de l’estudiant es fonamentarà en les següents activitats:

1ª) Desenvolupament d'un projecte en grup (50% de la nota total).

 • 10% per realitzar les entregues a temps (si no s'entrega al menys el 80% de les mateixes es suspèn el projecte).
 • 30% el projecte. Es valorarà en funció d'una rúbrica.
  • 10% el primer prototip (nota de grup)
  • 20% la versió final (nota de grup)
 • 10% valoració individual final (mitjana ponderada de les notes dels companys). La nota no és computable si no es realitza aquesta activitat.

2ª) Prova parcial obligatòria de coneixements bàsics, temes 1 fins al 4 (20% de la nota total). La nota és computable si s'obté una qualificació superior a 4 punts sobre 10.

3ª) Treball individual (10% de la nota total) a les pràctiques de laboratori. La nota és computable si s'obté una qualificació superior a 4 punts sobre 10.

4ª) Examen Final, temes 5 fins el 7 (20% de la nota). La nota és computable si s'obté una qualificació superior a 4 punts sobre 10.

Per superar l'assignatura cal que l'alumne del seu còmput global obtingui una nota igual o superior a 5 punts sobre 10. La nota mínima requerida perquè la prova parcial segui computable és de 4 punts sobre 10.

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents activitats d'avaluació (exercicis, lliurament de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

Les dates de la prova parcial i final de l'assignatura estàn programades en el calendari d'exàmens de la Facultat.

 "La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar,tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els i les estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa que, d'acord amb el paràgraf anterior, necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el documentSol·licitud reprogramació provaque trobaran a https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió de les mateixes d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acted’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Projecte en grup 50% 0 0 1, 6, 7, 8, 9, 10
Proves de coneixements bàsics 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pràctiques de Laboratori 10% 0 0 1, 6, 7

Bibliografia

Amat, O. & Soldevila, P. (2010). Contabilidad y gestión de Costes. Profit Editorial. ACCID Barcelona.

Horngren, C.T.; Foster, G., Datar, S. (2014). Contabilidad de Costes: un enfoque gerencial. Prentice Hall internacional. (Edición original en inglés: Horngren CT, Foster G, Datar S. Cost Accounting; a Managerial Emphasis. Pearson Education)

Kaplan, R. S.; Norton, D.P.; Robert, S.K. & David, P.N. (2002). Cuadro de Mando Integral (the Balanced Scorecard). Gestión 2000.

Mallo, C.; Mallo, M.A.; Jiménez M.A.; Mallo, J. & Merlo, J. (2000). Contabilidad de Costes. Pirámide.

Ripoll Feliu, V. & Álvarez Lópes, J. (1994). Introducción a la contabilidad de gestión. Cáculo de costes. s. n/Madrid.

UAB: Material lliurat a l'Aula Moodle de l'assignatura.