Logo UAB
2020/2021

Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (romanès)

Codi: 104095 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Ioana Alexandrescu
Correu electrònic:
Ioana.Alexandrescu@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

No existeixen prerequisits. 

Objectius

La funció d'aquesta assignatura és iniciar el desenvolupament de les competències comunicatives bàsiques de l'estudiant en Idioma C per preparar-lo per a la traducció directa.
En acabar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:
Comprendre textos escrits sobre temes quotidians (MCRE-FTI A2.2)
Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat (MCREFTI A1.2.)
Comprendre textos orals senzills i clars sobre temes quotidians (MCRE-FTI A2.1.)
Produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l'entorn concret i immediat (MCRE-FTI A.1.2.)
 

Competències

 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics i morfosintàctics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonológics, lèxics i morfosintàctics.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics i morfosintàctics.
 4. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics.
 5. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits sobre temes quotidians.
 6. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals senzills i clars sobre temes quotidians.
 7. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts.
 8. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes relatius a l?entorn concret i immediat.
 9. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret i immediat.
 10. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la informació essencial de textos escrits sobre temes quotidians.
 11. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre la informació de textos orals senzills i clars sobre temes quotidians.

Continguts

Continguts gramaticals:

1. Els pronoms personals nominatius. Alguns verbs usuals al indicatiu present.
2. L'article indefinit. El substantiu: terminacions indicadores del gènere.
3. El substantiu: formació del plural.
4. Alternances vocàliques i consonàntiques.
5. Els numerals.
6. L'article definit.
7. Els demostratius.
8. Els possessius.
9. L'adjectiu. Graus de comparació.
10. L'indicatiu present: verbs de la primera conjugació.
11. L'indicatiu present: verbs de la segona i tercera conjugació.
12. L'indicatiu present: verbs de la quarta conjugació.
13. El participi passat i el passat compost.
14. Preposicions. Conjuncions. Adverbis. Locucions.

A aquests s'afegiran continguts fonètics i ortogràfics, continguts lèxics organitzats principalment en camps semàntics (la familia, les professions etc), així com continguts comunicatius (saludar, presentar-se etc.) i de caire sociocultural (regions de Romania, tradicions etc.).

Metodologia

Les activitats formatives privilegiaran la participació activa de l'alumnat per poder assolir les competències previstes.

La metodologia docent combinarà diversos tipus de tècniques i accions, com per exemple la classe expositiva, les situacions simulades, l'aprenentatge cooperatiu, els debats etc.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats de comprensió lectora 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 10
Activitats de comprensió oral 10,5 0,42 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11
Activitats de producció escrita 15 0,6 2, 3, 4, 8
Activitats de producció oral 7 0,28 3, 9
Classe magistral 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Exercicis gramaticals i de vocabulari 17 0,68 1, 2, 3, 4
Tipus: Supervisades      
Supervisió i revisió d'activitats orals i escrites 9 0,36 1, 3, 4, 8, 9
Supervisió i revisió d'exercicis 9 0,36 2, 3, 4
Tutories programades 7 0,28 3, 4
Tipus: Autònomes      
Preparació d'activitats de comprensió lectora 30 1,2 3, 5, 10
Preparació d'activitats de producció escrita 50 2 8
Resolució d'exercicis 33 1,32 3, 4, 5

Avaluació

El sistema d'avaluació inclourà tasques de comprensió i producció oral, dues proves de comprensió lectora i d'ús de la gramàtica i del vocabulari i una prova d'expressió escrita.

La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitats d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol orientatiu. La professora responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la docent i l’estudiant.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. La docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Primera prova de comprensió lectora i d'ús de la gramàtica i del vocabulari 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Prova d'expressió escrita 25% 1,5 0,06 3, 4, 8
Segona prova de comprensió lectora i d'ús de la gramàtica i del vocabulari 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10
Tasques de comprensió i producció oral 25% 2 0,08 1, 3, 6, 7, 9, 11

Bibliografia

Avram, Mioara. Sala, Marius (2013). Les presentamos la lengua rumana. Alicante: Universidad de Alicante.
Dorobăţ, Ana. Fotea, Mircea (1999), Româna de bază, vol 1 și 2. Iasi: Institutul European.
González-Barros, José Damián (2015), Esquemas de rumano. Gramática y usos lingüísticos. Madrid: Centro de Lingüística Aplicada Atenea.
Kohn, Daniela (2009), Puls. Manual de limba română pentru străini. Iasi: Polirom.
Platon, Elena et alii (2012), Manual de limba română ca limba străină(RLS): A1-A2. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință.
Moldoveanu Pologea, Mona (2016), Learn Romanian. Bucuresti: Rolang Publishing House.
http://www.vorbitiromaneste.ro/