Logo UAB
2020/2021

Organització i competència en seguretat pública

Codi: 104034 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Estela Gutierrez Rodriguez
Correu electrònic:
Estela.Gutierrez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits

Objectius

 • Conèixer el desenvolupament històric del concepte de seguretat dotant els alumnes dels coneixements sobre l'organització i l'evolució de les Administracions públiques i les seves competències en seguretat.
 • Donar a conèixer els sistemes de seguretat pública de l'estat espanyol i especialment el sistema de seguretat pública de Catalunya.
 • Analitzar i conèixer els diferents sistemes policials comparats.
 • Concretar la participació dels diferents cossos policials en el concepte de seguretat pública.
 • Entendre la importància de la coordinació en la seguretat pública. Conèixer els òrgans per desenvolupar la coordinació en aquest àmbit.
 • Entendre la importància i les conseqüències de traslladar un concepte ampli de seguretat pública a les diferents disciplines que impacten.
 • Transmetre habilitats per l'elaboració de plans preventius i la seva coordinació.
 • Promoure i implementar polítiques preventives de seguretat i participació ciutadana.

Competències

 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicació interna i externa de l'organització.
 2. Aplicar els diferents sistemes de gestió de la seguretat pública.
 3. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 4. Dissenyar els plans de protecció civil i de recuperació de desastres, aplicant criteris preventius.
 5. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 6. Gestionar col·laborativament els plans de seguretat privada.
 7. Prendre decisions relatives a les contingències pròpies de la gestió de riscos en sistemes públics.
 8. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 9. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

BLOC 1
Organització i l'evolució de les Administracions públiques i les seves competències en seguretat. Evolució històrica. Situació actual.
Principis de l'acció administrativa en matèria de seguretat. Sistemes de seguretat pública espanyola comparada.
Legislació reguladora.

BLOC 2
Els diferents sistemes policials i les seves competències en seguretat; estudi comparat dels mateixos.
Legislació reguladora.

BLOC 3
Models de Coordinació i d'integració vertical. Tipus de coordinació i òrgans de coordinació del sistema de seguretat pública a les diferents administracions.
Coordinació preventiva. Els impactes altres disciplines a la seguretat pública.

Metodologia

S'utilitzarà habitualment la plataforma de l'Aula Virtual (Moodle) de la UAB per contactes regulars amb els estudiants, aportar documentació, presentació i lliurament dels treballs d'avaluació contínua.

La metodologia docent s'adaptarà a les sessions organitzades a través de la plataforma de reunió virtual (Webex). Aquestes sessions tenen com a objectiu docent exposar les idees principals de l'assignatura i aclarir els dubtes sobre la matèria impartida.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes amb suport TIC 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Fòrums de debat, resolució de casos pràctics i proves. Tutories i sessions videoconferència 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Resolució de casos pràctics. Realització de treballs. Estudi personal 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

L'avaluació consistirà en:

2 Proves (Teòric / Pràctica) (PEC) individuals: online d'avaluació continuada.
Pes Nota Final: 40%.

1 Prova (Teòric / Pràctica) individual.
Pes Nota Final: 10%.

1 Prova Final d'Avaluació Continuada (Teòric / Pràctica) -
Pes Nota Final: 50%.

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament d'exercicis i treballs realitzats per l'alumnat. (PEC) 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Proves teoricopràctiques individuals: Exercicis i / o exàmens escrits i / o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per part de l'estudiant 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Constitució espanyola http://www.congreso.es/consti/

Ministeri de l'Interior. Espanya. http://www.interior.gob.es/es/web/interior/el-ministerio

Institut de Seguretat Pública de Catalunya: http://ispc.gencat.cat/ca/

Interpol http://www.interpol.int/es

Cooperació policial. Fitxes tècniques sobre la Unió Europea. Parlament Europeu

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/displayftu.html?ftuid=ftu_5.12.7.html

Estadístiques del departament d'Interior.

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_del_departament_d_interior/