Logo UAB
2020/2021

Models integrats de gestió: qualitat i seguretat corporatives

Codi: 104016 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Armando Equeter Leva
Correu electrònic:
Armando.Equeter@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

El alumnado puede usar el idioma catalán para hacer consultas en el foro y en las webex

Equip docent extern a la UAB

Pilar Jiménez Tello

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius

 
En superar l'assignatura l'alumnat serà capaç de:
 
- Conèixer el marc teòric i organitzacional on va realitzar la seva activitat professional en el camp de la Qualitat.
 
- Conèixer la manera de planificar sistemes de gestió de la Qualitat i la seva implantació.
 
- Identificar els diferents processos existents en matèria d'assegurament de la qualitat dels productes i els serveis.
 
- Desenvolupar-se amb els diferents models de gestió existents relacionats amb la Qualitat i els Sistemes de Gestió Integrats.
 
- Conèixer el paper i competències del personal que treballa en un Sistema de Gestió de la Qualitat.
 
- Realitzar informes operatius en matèria de qualitat.
 
- Assumir reptes professionals com a tècnic o executiu en matèria de qualitat.
 
- Gestionar eficaçment un Sistema de Gestió de la Qualitat sostenible d'acord amb la norma ISO 9001: 2015.
 
- Analitzar els resultats i implantar millores reals i potencials en matèria Qualitat.
 
- Identificar i avaluar els riscos dels processos.
 
- Utilitzar tècniques de Qualitat Total

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Comunicar-se de manera eficaç en anglès, tant de manera oral com escrita.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 3. Comunicar-se de manera eficaç en anglès, tant de manera oral com escrita.
 4. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Elaborar propostes de gestió en seguretat i prevenció en una organització.
 7. Fer anàlisi d'intervencions preventives en matèria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure’n indicadors de risc.
 8. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 9. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 10. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 11. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 12. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 13. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

 
• Introducció a la gestió de qualitat: fonts, teories, conceptes i enfocaments.

• Seguretat del producte i sistemes de gestió de qualitat, les normes ISO: conceptes, marc normatiu, evolució i estructura.

• Procés d'implantació de les normes ISO: Norma ISO 9001: 2015.

• La gestió dels processos: Mapes de processos.

• Extensió dels sistemes normatius.

• Sistema integrat de Gestió: ISO 9001-ISO 14001- OHSAS 18001 / ISO 45001.

• Models per a la implantació de la gestió total: Abast

• Models per a la implantació de la gestió total: Tècniques CPK, AMFE, plans estratègics, ...

• Model EFQM.

• Interrelacions i diferències entre EFQM i les norma ISO 9001.

• Equips de treball en l'àmbit de la gestió de qualitat: "Cercles de Qualitat".

• La Seguretat Corporativa.

• La Gestió de la Qualitat en l'Administració Pública.

Metodologia

En el asignatura se compaginan conceptos teóricos y prácticos, así como lecturas complementarias. En las prácticas de la asignatura se realizarán ejercicios y supuestos prácticos en idioma castellano e inglés, con el fin de que el estudiante pueda demostrar sus conocimientos y la aplicación de los modelos y normas de Gestión de Calidad en el marco internacional

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
"Webex" per a la consulta de dubtes sobre els exercicis pràctics 4 0,16 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Resolució d'exercicis teòrics 2 0,08 1, 2, 8, 12
Tipus: Supervisades      
FÒRUMS per a la consulta i debat sobre de dubtes del temari i els exercicis pràctics 24 0,96 4, 6, 8, 9, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Exercicis pràctics (PEC's) 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Avaluació

Exercicis pràctics individuals (60% de la nota global)
 
  1r Exercici: Cada estudiant haurà de dissenyar el pla de gestió de la qualitat d'una situació empresarial concreta, a escollir per l'alumne, utilitzant els models i metodologies de gestió proposats en el Manual del curs. El treball haurà de ser realitzat en idioma anglès i el seu lliurament es farà a través de l'Aula Moodle.
 
2n Exercici: Cada estudiant haurà d'avaluar els riscos existents en l'exercici de l'activitat escollida utilitzant tècniques avançades d'anàlisi de riscos, així com definir els controls a dur a terme en els diferents processos del negoci i la metodologia "8D Problem Solving Sheet" per a l'anàlisi de problemes. El treball haurà de ser realitzat en idioma anglès i el seu lliurament es farà a través de l'Aula Moodle.
 
Si un o més treballs no són realitzats, es passaria de l'avaluació contínua a l'avaluació final. És a dir, el 100% de la nota serà la de l'examen final de juliol. La superació d'aquest examen de Juliol comportaria l'obtenció d'un 5 com a nota en l'expedient.
 
Examen final  (40% de la nota global)
 
El examen constará de preguntas cortas  y se basará en los contenidos de los  temas del manual y los modelos de gestión estudiados. Es necesario obtener un 4 como nota mínima para que cuente como parte de la evaluación continuada
 
Plagi:
 
"Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar ...... una activitat d'avaluació, implicarà suspendreaquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables. "
 
RECUPERACIÓ En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
2 Exercicis pràctics individuals (PEC's) 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Examen final 40% 0 0 1, 2, 8, 12

Bibliografia

- Jiménez  Tello, P. y Equeter Leva, A. , “Modelos integrados de gestión: Calidad  y Seguridad Corporativa”, Escuela de Prevención y Seguridad Integral- Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2019

- EN ISO 9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos

- ISO 45001-Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos

- Camisón, Cesar, “Gestión de la Calidad: Conceptos, Enfoques. Modelos y Sistemas, Madrid, Pearson Educación, 2007.

- Casadeus, M., “Calidad práctica. Una guía para no perderse en el mundo de la calidad”, Madrid, Prentice/Hall/Finantial Times, 2005.

- European Foundation for Quality Management, EFQM framework for corporate social responsability, Belgium, 2004.

- Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, Manual EFQM de Excelencia: pequeñas y medianas empresas (PYMES), 2003.

- Jiménez Tello, P., “Auditoria Universitaria de Calidad: La evaluación como conquista social ante la competencia universitaria global”, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken, Alemania, 2009.

- Membrado, J., “La gestión empresarial a través  del Modelo Europeo de Excelencia de la EFQM, Madrid, Díaz Santos, 1999.

- Pérez Fernández, J. A., “La gestión por procesos”, Madrid, ESIC, 1996.

- Senlle, A. y Stoll, G., Calidad Total y Normalización, Barcelona, Ediciones 2000, 1994.

- Velasco Sánchez, Juan, “Gestión de calidad: mejora continua y sistemas de gestión de calidad: teoría y práctica”, Madrid, Pirámide, 2010.

http://www.enac.es/web/enac/inicio

http://www.iso.org/iso/home.html

http://www.ivoox.com/podcast-plus-consulting-gestion-empresarial_sq_f191540_1.html

www.youtube.com/watch?v=5bkpbNDMiFU