Logo UAB
2020/2021

Regulació de les organitzacions

Codi: 104003 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
María del Carmen Medina Martínez
Correu electrònic:
MariaDelCarmen.Medina@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

Des de l’àmbit  teòric

1. Comprendre i poder sintetitzar la gestió de les organitzacions des d’un context jurídic-penal.

2. Conèixer la responsabilitat penal en la que poden incórrer a la feina.

3. Comprendre i poder sintetitzar un text jurídic-penal.

4. Profunditzar els seus coneixements en el Codi Penal Espanyol

 

Des de l’àmbit pràctic

1. Comunicar-se eficaçment tant de forma oral com escrita.

2. Poder donar informació jurídica sobre assumptes penals a infractors i víctimes.

3. Familiaritzar-se amb les bases de dades jurídiques i utilitzar-les.

4. Interpretar i comprendre una resolució judicial i les diferents eines del dret penal.

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar els fonaments d'estadística, d’economia i finances, de marc legal aplicable i d’informàtica necessaris per aplicar la prevenció i la seguretat integral.
 3. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 4. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 5. Identificar els elements clau dels processos de definició de les polítiques de seguretat de les organitzacions.
 6. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 7. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 8. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

BLOC I: Responsabilitat Penal en Seguretat Integral. Part General.

TEMA 1. EL SISTEMA PENAL I EL DRET PENAL COM A MARC NORMATIU DE LA SEGURETAT

Relació del sistema penal i el dret penal amb el sector de la seguretat: Sistema penal. Els operadores penals i les institucions que intervenen al sistema penal. El dret penal com a part del sistema penal.

Marc normatiu que afecta al sector de la seguretat. Dret Penal. El seu concepte i legitimació. Principis fonamentals del dret penal modern.

Les fonts del Dret Penal. La interpretació de la llei penal.

Delictes greus i delictes lleus.  Penes i mesures de seguretat.

TEMA 2. LIMITS DE LA RESPONSABILITAT PENAL EN SEGURETAT. PRINCIPIS CONSTITUCIONALS DE LES LLEIS PENALS.

Límits de la responsabilitat penal en seguretat. Principis constitucionals de les lleis penals.

El principi de legalitat i les seves garanties. El principi de mínima lesivitat. Principi de culpabilitat. La tutela judicial efectiva.

TEMA 3. EL DELICTE I LA RESPONSABILITAT PENAL EN SEGURETAT I

La infracció penal: definició i classes. Tipicitat. L'acció i l'omissió a la infracció penal. Responsabilitat penal subjectiva en seguretat: Dol e imprudència. Cas Fortuït.

TEMA 4. EL DELICTE I LA RESPONSABILITAT PENAL EN SEGURETAT II

La responsabilitat penal per omissió al sector de la seguretat. Omissió pròpia e impròpia. El camí del delicte i l'autoria al món de la seguretat. Graus d'execució de la infracció penal. Autoria i participació.

TEMA 5. EL DELICTE I LA RESPONSABILITAT PENAL EN SEGURETAT III

Circumstàncies eximents de la responsabilitat penal des de la perspectiva del sector de la seguretat

La responsabilitat penal. Antijuridicitat i Causes de Justificació. Culpabilitat i causes d'exclusió. Imputabilitat. Punibilitat en la infracció penal. Circumstàncies que eximeixen, modifiquen o extingeixen la responsabilitat criminal.

BLOC II: Responsabilitat Penal en Seguretat Integral. Part Especial.

TEMA 1. RESPONSABILITATS PENALS DERIVADES DE L´ EXERCICI DE LA PROFESSIÓ A L'ÀMBIT DE LA SEGURETAT.

Especial referència a la responsabilitat per mort, lesions i detencions il·legals.
Responsabilitat per omissió de funcions: omissió del deure de socors i denegació d'assistència sanitària

TEMA 2: FIGURES DELICTIVES MÉS HABITUALS DINS L'ÀMBIT PROFESSIONAL DE LA SEGURETAT.

Especial referència a l'àmbit de la responsabilitat patrimonial: furt, robatori i danys.

Especial referència a la responsabilitat penal a l'àmbit de la salut pública.

TEMA 3. ANÀLISI DE LA RESPONSABILITAT PENAL COM A SUBJECTE ACTIU I PASSIU DE DELICTES ESPECIALS A L'ÀMBIT DE LA SEGURETAT.

Especial referència als delictes d'Atemptat, Resistència i Desobediència

Delictes contra la Integritat moral: de la Tortura i altres delictes contra la integritat moral.

TEMA 4. RESPONSABILITAT PENAL A L'ÀMBIT LABORAL: DELS DELICTES CONTRA ELS DRETS DE LES TREBALLADORES

Anàlisis de diferents figures delictives relacionades amb l'àmbit de la seguretat laboral.

Imposició o manteniment de condicions il·legals de treball o de seguretat social.

Delicte d'ocupació col·lectiva il·legal o d'ocupació col·lectiva irregular.

Tràfic il·legal de mà d'obra. Emigració fraudulenta. Discriminació en l'ocupació.

Conductes atemptatòries a la llibertat sindical i al dret de vaga.

TEMA 5. RESPONSABILITAT PENAL A L'ÀMBIT DE LA SEGURETAT E HIGIENE AL TREBALL.

Introducció. Marc jurídic. Bé jurídic protegit.

Delicte contra la seguretat i higiene en el treball. Anàlisi dels elements normatius: el legalment obligat, normes de prevenció de riscos laborals.

Realització Dolosa i Imprudent. Concurs de delictes.

Metodologia

La metodología docent consistirà en la combinació de l´ estudi dels materials amb l´estudi del cas i del treball supervisat i autònom per part de l´ alumne per millorar l´adquisició de coneixements i competencias.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques amb soport TIC per resoldre dubtes 6 0,24 2, 5
Tipus: Supervisades      
Forums de debat, resolució de casos pràctics i proves. tutoriçes i sessions videoconferencie 20 0,8 1, 3, 4, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Resolució de casos pràctics. Realització de treballs. Estudi personal 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA

El sistema d’avaluació d’aquesta assignatura s’estructura en dos apartats clarament diferenciats:

1. Avaluació dels temes treballats a l´ aula moodle i avaluació continuada

Exercicis i problemes: entrega dels exercicis i problemes que es plantegin a l´aula moodle.

L´ alumne ha de realitzar dos exercicis, amb un valor de dos punts, cadascun, respecte la nota final.

La nota d’aquests exercicis (4 punts (nota màxima) respecte la nota final de l’assignatura) es sumarà a la mitjana obtinguda de les proves teòriques individuals sempre que aquestes hagin estat superades en les condicions que s’especifiquen a l’apartat següent*.

2. Proves teòriques individuals

Examen escrit: proves escrites que permeten valorar els coneixements adquirits per l´ estudiant.

L´ alumne ha de superar dues proves escrites tipus test. El valor de les mateixes serà de 3 punts, cadascuna, respecte de la nota final de l’assignatura. Sent el valor total de 6 sobre 10 punts.

*L’alumne que obtingui un 2,4 sobre 6 del conjunt de les proves teòriques se li podrà sumar la nota que hagi obtingut de la part pràctica.

3. Examen Final.

L’alumne que no superi l’assignatura, que no arribi a un 5 (total) sobre 10, o bé no haig pogut seguir l’avaluació continuada, podrà presentar-se a l’examen final del total de l’assignatura. Aquest examen consistirà en una prova d’avaluació a la que es revaluaran el conjunt dels continguts de l’assignatura. La nota obtinguda en aquest examen serà la nota de l’assignatura i com a màxim serà un 5.

4. Plagi.

Sense perjudici d’altres mesures disciplinàries que s’estimin oportunes, i d’acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar,..., una activitat d’avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d’avaluació amb un zero (0). Les activitats d’avaluació qualificades d’aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Dues Proves teòriques individuals: proves escrites que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant 60% (30% cada prova) 2 0,08 2, 5
Resolució de casos pràctics. Realització de treballs. Estudi personal 40% (20% cada prova) 2 0,08 1, 3, 4, 6, 7, 8

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MANUALS  RECOMANATS:

ENRIQUE ORTS BERENQUER; JOSE LUIS GONZÁLEZ CUSSAC .- Compendio de Derecho Penal, Ed. Tirant Lo Blanch, 7ª edición 2017.

MUÑOZ CONDE F. y GARCIA ARAN M. .- Derecho penal. Parte General, Valencia, ed. Tirant Lo Blanch, 9ª edición 2015.

MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal: parte especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

COBO DEL ROSAL, M., Derecho penal; parte especial, Dikinson, Madrid, 2005.

GÓMEZ RIVERO, MC., Casos prácticos de Derecho Penal parte especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

TEXTOS LEGALS:

Constitució, Codi Penal, Llei d´ Enjudiciament Criminal, Llei Orgànica del Poder Judicial, Llei Orgànica General Penitenciaria.