Logo UAB
2020/2021

Models de seguretat

Codi: 103998 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Iglesias Lucía
Correu electrònic:
Montserrat.Iglesias@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Pot haver-hi documentació en anglès

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius

L'assignatura "Modelos de seguretat" mostrarà els diferents models de seguretat existents, la seva evolució i les seves conseqüències pràctiques en la gestió de la seguretat.OBJETIUS FORMATIUS

Diferenciar els models de seguretat.
Accions de seguretat adequades en funció del model de seguretat concret.
Avaluar l’impacte de la seguretat en la societat.

Competències

 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els fonaments d'estadística, d’economia i finances, de marc legal aplicable i d’informàtica necessaris per aplicar la prevenció i la seguretat integral.
 2. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 3. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 4. Planificar la gestió de la prevenció i la seguretat d'acord amb la normativa legal aplicable al sector.
 5. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 6. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

1r. Bloc: Models de seguretat: Marc teòric

 En aquest primer bloc s'explicaran els diferents models de seguretat existents, destacant la diferència entre els models preventius i els models reactius de seguretat.

 

2n. Bloc: Models de seguretat: Experiències pràctiques

En aquest segon bloc s'analitzaran diferents accions i operatius de seguretat on s'han aplicat diferents perspectives d'intervenció en funció del model de seguretat emprat.

Metodologia

La metodologia d'aquesta assignatura es basarà en un model dinàmic i participatiu. Els alumnes hauran d'estudiar els temes mitjançant la lectura obligada dels materials que s'oferiran, hauran de participar en els fòrums de debat escrits i en les video classes.
 
Els alumnes hauran d'aportar reflexions i comentaris als textos d'obligatòria lectura així com investigar sobre jurisprudència, notícies, lectures o legislació que el docent demani en els fòrums de debat.
 
 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Pràctiques i exercicis pràctics. 24 0,96 3, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Estudi 98 3,92 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

1. Avaluació dels temes treballats a l'aula i avaluació continuada

Exercicis i problemes: lliurament dels exercicis, treballs i problemes que es plantegen a l'aula moodle.

Es plantejarà dos lliuraments pràctiques, amb un valor cadascuna d'elles de 2,5 punts sobre la nota final.

La nota d'aquests exercicis (5 punts (nota màxima) respecte a la nota final de l'assignatura) es sumarà a la mitjana obtinguda de les proves teòriques individuals sempre que aquestes hagin estat superades en les condicions que s'especifiquen a l'apartat següent *.

2. Proves teòriques individuals

Examen: proves individuals, escrites o orals, que permeten valorar els coneixements adquirits per l'estudiant.

Aquesta prova teòrica individual tindrà un valor de 5 punts.

Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri de l'professorat.

* L'alumne que obtingui un 2 sobre 5 de el conjunt de les proves teòriques se li podrà sumar la nota que hagi obtingut de la part pràctica.

examen Final

L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a un punt 5 (total) sobre 10, d'acord amb els criteris establerts en els dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats , el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura.

En el cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda en l'examen.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Altresconsideracions:

* Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència de l'procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

* Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examens orals o escrits 50% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6
Prova d'avaluación continuada I 25% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6
Prova d'avaluación continuada II 25% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

Al llarg de el curs es facilitaran diferents lectures a l'alumnat, destacant les lectures dutes a terme pel Dr. Manuel Ballbé, com són “El futuro del Derecho administrativo en la globalización: entre la americanización y la europeización”, RAP, núm.174, 2007, y  Orden público y militarismo en la España Constitucional (1812-1983), ed. Alianza Universidad, 1984, entre d'altres.