Logo UAB
2020/2021

Dret de la Seguretat

Codi: 103991 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Roser Martínez Quirante
Correu electrònic:
Roser.Martinez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits

Objectius

Dret a la Seguretat és una assignatura que ofereix una visió general de les principals bases jurídiques de l'Estat administratiu que garanteixen de forma transversal a la Prevenció i la Seguretat Integral de la societat. Partint del dret administratiu i del dret constitucional es tracta d'exposar el paper de les diferents administracions públiques com a principals garants dels drets dels ciutadans i de la lluita per la prevenció dels perills que ens envolten. Cal conèixer els recursos jurídics que ens ofereix el nostre ordenament i l'entramat administratiu que ens governa per poder desenvolupar amb facilitat amb els nous drets i obligacions que neixen cada dia i que pretenen fer front als nous riscos que ens amenacen. Per això hem d'ensenyar a planificar la gestió de la prevenció d'acord amb la legislació i les potestats exorbitants de les diferents administracions públiques.

En definitiva:

• Conèixer els recursos jurídics i l'entramat administratiu per poder desenvolupar-se amb facilitat en les relacions amb les administracions públiques.

• Aplicar correctament el marc legal vigent per aplicar la prevenció i la seguretat integral a les diferents activitats privades o públiques.

• Planificar la gestió de la prevenció i la seguretat d'acord amb la legislació i les competències de les diferents administracions i els diferents òrgans administratius.

• L'estudiant ha de demostrar habilitat per a relacionar-se amb qualsevol òrgan administratiu i conèixer els seus drets i deures.

• L'estudiant ha de demostrar que sap aplicar correctament el marc legal vigent en matèria de prevenció i seguretat.

• L'estudiant ha de demostrar que sap planificar la gestió de la prevenció i seguretat iniciant els procediments administratius corresponents a l'activitat concreta.

Competències

 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els fonaments d'estadística, d’economia i finances, de marc legal aplicable i d’informàtica necessaris per aplicar la prevenció i la seguretat integral.
 2. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 3. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 4. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 5. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 6. Planificar la gestió de la prevenció i la seguretat d'acord amb la normativa legal aplicable al sector.
 7. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 8. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

TEMA 1. L'Administració pública com a garant de la seguretat i la prevenció. Ordre públic i seguretat en la Constitució. Organització territorial de l'estat espanyol d'acord amb les disposicions constitucionals. Òrgans de les administracions públiques. Principis generals i competència. La figura del defensor del poble en la Constitució

TEMA 2. El principi de legalitat i la jerarquia normativa. Constitució i documents jurídics supranacionals sobre els drets humans. La Constitució Principis bàsics que la inspiren. Especial referència a la igualtat de gènere com a dret fonamental. Noció i significat dins dels Estats Moderns. La divisió de poders en la Constitució.

TEMA 3. La potestat normativa. Disposicions generals de caràcter administratiu. Les reglamentacions tècniques.

TEMA 4. L'acte administratiu per a la prevenció de perills i riscos. L'activitat administrativa de prevenció de perills per a activitats privades o públiques.

TEMA 5. El procediment administratiu com a garantia per al ciutadà i com a procés per conèixer els riscos abans de autoritzar-los. La potestat sancionadora.

TEMA 6. Tutela jurídica i garanties constitucionals en relació amb els drets fonamentals. Revisió i defensa de la Constitució d'acord als seus propis mecanismes. Els recursos contra les decisions de les administracions en la seva tasca de prevenció de perills i riscos.

TEMA 7. Els drets dels ciutadans d'acord amb el model d'estat social i democràtic de dret configurat per la Constitució. Especial consideració als drets a la intimitat, al secret de les comunicacions ia la pròpia imatge com a límits a la investigació privada. Anàlisi de la jurisprudència constitucional i ordinària.

Metodologia

Els alumnes hauran de preparar-se els temes a partir dels manuals recomanats i dels resums bàsics elaborats per l'EPSI. Les PAC 's hauran de realitzar-se i hauran de ser enviades a la professora responsable amb respostes raonades i justificades sobre la base de la jurisprudència i legislació dins de la data establerta.

Cada unitat didàctica conté el resum del tema i unes caselles o espais que hauran de ser completats per part de l'alumne. Aquest vocabulari s'ha d'adjuntar a la PAC dels temes corresponents. Es poden utilitzar les fonts que l'alumne consideri convenients per a la seva resolució, i sempre s'han de fer constar en peus de pàgina.
Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Per plantejar i aclarir qualsevol dubte l'alumne pot posar-se en contacte amb la docent via electrònica.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 6 0,24 3, 6, 8
Tipus: Supervisades      
Discussions temàtiques als forums 24 0,96 1, 2, 5, 8
Tipus: Autònomes      
Prova d'avaluació continuada I 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prova d'avaluació continuada II 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

 

Serà necessari presentar i aprovar les dues Pràctiques d'Avaluació contínua per poder aprovar l'assignatura. En cas que no s'arribi al 5, les pràctiques seran objecte d'avaluació a l'examen final. 

L'examen final consistirà en una prova oral o escrita dels continguts de l'assignatura i correspondrà al 50% de la nota final. A aquesta nota se li sumarà el resultat de les pràctiques d'avaluació contínua.

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats, es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició justificada omplint el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

PLAGI

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procedimentno seran recuperables.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examens orals o escrits 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Prova d'avaluació continuada I 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prova d'avaluació continuada II 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

 

Parejo alfonso, L., Lecciones de Derecho Administrativo, Tirant lo Blanch, 2019.

Sánchez Morón, M., Derecho Administrativo. Parte General, Tecnos, 2019.

Trayter Jiménez, J.M., Derecho administrativo. Parte general, Atelier, 2017. 

HTTP://NOTICIAS.JURIDICAS.COM/

HTTP://WWW.MAP.ES/INDEX/ADMINISTRACIONES.HTML