Logo UAB
2020/2021

Fonètica Anglesa Avançada

Codi: 103987 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
María José Solé Sabater
Correu electrònic:
MariaJosep.Sole@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

 • Per cursar aquesta assignatura cal haver cursat les assignatures Fonètica i Fonologia Anglesa 1 i Fonètica i Fonologia Anglesa 2. Els requisits específics relatius als seus continguts són el coneixement de transcripció fonètica i termes descriptius bàsics de l’assignatura Fonètica i Fonologia Anglesa 1 i 2.
 • Cal un nivell inicial d’anglès entre C1 (advanced) i C2 (Proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment o superior. 

 

Objectius

Aquesta assignatura es cursa el tercer o quart any, després d’haver cursat Fonètica i Fonologia Angleses 1 i 2.

S’estudien els principis i tècniques d’estudi acústic, articulatori i perceptiu dels sons de l’anglès.  Es descriuen els indicis acústico-auditius per indicar els contrastos fonològics en anglès vs en català/castellà, així com els factors prosòdics. Es presentarà la metodologia experimental en fonètica i fonologia.

 

En completar l’assignatura, l’estudiant podrà:

 • Gravar, analitzar i mesurar els sons de l’anglès instrumentalment.
 • Analitzar acústicament la variació fonètica de les categories fonològiques utilitzant Praat.
 • Presentar resultats experimentals.
 • Descriure els aspectes fonètics i prosòdics de l’anglès, català i castellà.
 • Descriure el canvi lingüístic, les variacions dialectals, patologies del llenguatge i altres àrees relacionades.
 • Utilitzar transcripció fonètica i fonològica.
 • Quantificar dades i relacionar-les a fets fonològics.
 • Interpretar articles de recerca.
 • Descriure errors de pronunciació de parlants no natius d'anglès, en particular parlants de català i castellà com a llengua materna. 

Competències

  Estudis Anglesos
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.
 • Utilitzar els coneixements adquirits per resoldre problemes relacionats amb qualsevol activitat professional en l'àmbit de la llengua anglesa, en especial amb la docència.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar a la feina en un entorn en llengua anglesa les metodologies de planificació del treball adquirides.
 2. Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball adquirides.
 3. Aplicar aquestes tècniques instrumentals a l'anàlisi dels fenòmens fonètics que conformen la substància dels fets fonològics de l'anglès.
 4. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 5. Caracteritzar els sons de l'anglès des d'un punt de vista articulatori, acústic i auditiu.
 6. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 7. Demostrar un domini dels coneixements avançats i de les metodologies científiques relacionats amb la lingüística, la literatura, la història i la cultura que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 8. Demostrar un domini dels mètodes propis del treball acadèmic individual que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 9. Descriure el funcionament de l'activitat muscular de la respiració, la fonació i l'articulació, així com els principis aerodinàmics que intervenen en la producció de la parla.
 10. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 11. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 12. Realitzar anàlisis acústiques de la parla (ones sonores, espectrogrames, etc.), reconèixer i explicar els principis de l'acústica que intervenen en la transmissió dels sons de la parla, i reconèixer els correlats acústics de la producció i la percepció.
 13. Relacionar la variació fonètica de l'anglès amb el concepte de categoria fonològica.

Continguts

 

 • Fonètica general i fonètica anglesa. 
  •  Producció de la parla: els processos respiratori, articulatori i de fonació. El sistema fonològic de l'anglès: fonemes i variants al·lofòniques. Tècniques d'anàlisi articulatori.
 • Introducció a la fonètica acústica.
  • La teoria del "source-filter". Formants i harmònics. Ona sonora, espectres i espectrogrames. Característiques acústiques de les vocals i consonants de l'anglès. Anàlisi suprasegmental. Lectura d'espectrogrames. Edició i síntesi.
 • Introducció a la percepció de la parla.
  • Indicis acústics de les consonants i vocals de l'anglès. Percepció categòrica. Tasques de percepció.
 •  Principis del canvi fonètic.  Variació dialectal en anglès.

 • Introducció a la fonologia de segones llengües (L2).
  • Models de fonologia de L2. Tipologia d'errors de la parla en L2. Problemes específics per parlants de català/castellà aprenent anglès com a L2. 
 

Metodologia

 

Introducció de cada tema per part del professor. Lectures i discussió a classe de la bibliografia. 

Exercicis pràctics a casa i a classe, i elaboració dels assignments (anàlisi acústica de la parla; quantificació de dades; transcripció fonètica i fonològica; anàlisi perceptiva dels sons de la parla; aprenentatge dels trets fonètics i fonològics d’una L2).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 30 1,2 6, 10
Realització de lectures i d'exercicis pràctics 20 0,8
Tipus: Supervisades      
Assignments individuals 20 0,8 2, 6, 7, 8
Discussions en grup 5 0,2 2, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 30 1,2 1, 2
Realització d'exercicis i lectures 20 0,8 1, 2, 5, 9, 10, 11

Avaluació

Avaluació

 • El 60% de la nota final es calcularà a través de la realització de dues proves escrites (30% cadascuna) a mitjans i finals de semestre. La nota mínima per fer mitjana en els proves és 5.
 • 
Un 33% de la nota final provindrà de la realització de diversos "assignments" que els alumnes duran a terme fora de les hores de classe. 
 • El 7% restant es calcularà mitjançant la realització i correcció d'exercicis pràctics a classe. 
 Observacions

1.Les proves i els "assignments" són obligatoris. 


2.La nota mínima per fer mitjana en els "assignments" i en els exàmens és 5. 


3.El lliurament d'un examen i un "assignment" o de dos "assignments" exclou la possibilitat d'obtenir la 
qualificació de No avaluable com a nota final del curs. 


4.El nivell d'anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en els exàmens en la mesura 
que afecten a la comprensió dels continguts que exposa l'estudiant. 


5.  En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

6. MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament 
un SUSPENS (0) de tota l'assignatura i no només de l'exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d'un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D'INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l'originalitat i autenticitat del text propi. 


7. En cas d'absència justificada en un dia d'examen o de lliurament de treball (per exemple una malaltia) caldrà que l’estudiant justifiqui l’absència amb documentació pertinent per tal d’optar a realitzar la prova un altre dia, prèvia autorització del coordinador/a de l’assignatura.

8. En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (mitjançant Moodle) del procediment, la data i lloc de revisió de les qualificacions

Recuperació

Només poden anar a la recuperació aquells estudiants que hagin superat com a mínim el 50% de l'avaluació del curs. Algunes tasques no es poden recuperar (participació a classe, exercicis de deures i fets a classe). La nota màxima que es pot aconseguir en la recuperació és un aprovat. Les dates de recuperació les fixa la Facultat amb antelació i per tant no es contemplaran dates alternatives.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
2 proves escrites 30 % cada una 4 0,16 5, 6, 9, 10, 11
Deures i exercicis a classe 7% 10 0,4 1, 2, 5
treballs individuals ("assignments") 33% 11 0,44 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

Lectures principals

Ladefoged, Peter. 2001. A Course in Phonetics (4th edition) New York: Hartcourt. (2005. 5thEd. Thomson/ Wadsworth Publishers / Ladefoged, Peter & Johnson, Keith. 2011. 6thedition. Cenage.) 

Rogers, Hank. 2000. The Sounds of Language. London: Longman. 

 

Bibliografia addicional 

Borden, Gloria .J., Harris, Katherine .S. & Raphael, Lawrence J. 1994. Speech Science Primer. Baltimore, London: Williams and Wilkins. 3rd edition. 

Clark, J. and Yallop, C. 1990. An introduction to phonetics and phonology. 2nd ed. Oxford: Blackwell. 

Gick, Bryan, Wilson, Ian & Derrick, Donald. 2013. Articulatory Phonetics. Wiley-Blackwell.  

Johnson, Keith. (1997). Acoustic and Auditory Phonetics. Oxford: Wiley-Blackwell (2nd ed. 2002, 2rd ed. 2012). 

Kent, Raymond D. & Read, Charles. 2002. The Acoustic Analysis of Speech. Singular/Thomson Learning

Ladefoged, Peter. 2001. Vowels and Consonants. Oxford: Blackwell. (2nd ed. 2004) 

Ladefoged, Peter. 2003. Phonetic Data Analysis: An introduction to phonetic fieldwork and instrumental techniques. Wiley-Blackwell,

Strange, Winifred (Ed.). 1995. Speech Perception and Linguistic Experience: Issues in Cross-language Research. York Press. 

 

Es proposarà bibliografia especialitzada addicional al llarg del curs.