Logo UAB
2020/2021

Pràctiques Externes

Codi: 103983 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2502441 Enginyeria Informàtica OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Pons Aróztegui
Correu electrònic:
Jordi.Pons@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Els definits al règim de permanència, dins l'apartat de progressió de matrícula. Al tractar-se d'una assignatura de quart curs cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels tres primers cursos.

Tot i això, com l'objectiu principal és poder posar en pràctica els coneixements adquirits durant el grau és recomanable que l'estudiant estigui acabant el grau (que hagi cursat els tres primers cursos), així com que disposi de temps per poder compaginar l’estada a l’empresa amb la resta d’assignatures.

No es pot començar l'estada de pràctiques fins que no s'estigui matriculat, s'hagi pagat la pòlissa d'assegurança complementària i es tingui el conveni de cooperació universitat/empresa signat.

Objectius

Els objectius formatius de les pràctiques acadèmiques externes són:

 • Permetre que l'estudiant apliqui i complementi les capacitats i els coneixements, teòrics i pràctics, adquirits al llarg de la seva formació acadèmica.
 • Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en que els estudiants hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits al llarg dels estudis.
 • Afavorir la consolidació de competències personals com la capacitat de treball en equip, l'esperit emprenedor, la resolució de problemes en entorns nous, la creativitat i les habilitats de comunicació.
 • Afavorir l'adquisició de competències tècniques, metodològiques i participatives que preparin l'estudiant per a l'exercici en alguna de les activitats professionals relacionades amb l'Enginyeria Informàtica.
 • Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball i millori la seva empleabilitat futura.

Competències

 • Adquirir hàbits de treball personal.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Comunicació.
 • Tenir una actitud personal adequada.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a entorns multidisciplinaris i internacionals.
 2. Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, així com els diferents nivells de dependència de l'equip.
 3. Avaluar de manera crítica el treball dut a terme.
 4. Buscar informació sobre problemes similars, demostrant que s'han consultat les fonts contrastades de referència en el camp d'estudi.
 5. Comunicar eficientment, oralment o per escrit, coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
 6. Descriure clara i concisament els aspectes més importants d'un problema.
 7. Explicar idees i conceptes de forma comprensible, adaptant el vocabulari als coneixements de l'interlocutor.
 8. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.
 9. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 10. Mantenir una actitud proactiva i dinàmica respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional, el creixement personal i la formació continuada. Tenir esperit de superació.
 11. Planificar les tasques que s'han de realitzar per a resoldre un problema.
 12. Prendre decisions pròpies.
 13. Prendre decisions, sospesant riscos i oportunitats.
 14. Prevenir i solucionar problemes.
 15. Treballar cooperativament.
 16. Treballar de manera autònoma.

Continguts

Cadascuna de les empreses o institucions externes on es poden realitzar les pràctiques tenen àmbits de treball diferents i, per tant, els continguts de les pràctiques dependran de les feines que s'hi porten a terme. Abans d'iniciar l'estada caldrà definir el projecte formatiu (que s'inclou en el conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques), acordat amb l'empresa o centre, on es detallaran les tasques i els continguts de les feines que es realitzaran, i es concretaran els objectius educatius. Aquest projecte formatiu serà validat pel responsable de l'assignatura.

Els continguts de l'assignatura, per tant, es desenvoluparan mitjançant la formalització, per a cada estudiant, del projecte formatiu, on s'establirà:

 • Les dates d'inici i acabament, l'horari, el lloc de realització de l'estada, el nom del tutor o tutora de l'empresa i la seva informació de contacte.
 • Descripció de les competències específiques, transversals o generals a desenvolupar, amb els resultats d'aprenentatge corresponents.
 • El contingut detallat de les pràctiques definint les tasques a realitzar.
 • El procediment de seguiment per part de la persona tutora designada per l'entitat col·laboradora.

Metodologia

L’estudiant ha de desenvolupar una estada de treball en una empresa o institució externa de 300 hores de durada. El rol de l'estudiant a l'empresa i les tasques a realitzar estaran especificades en el projecte formatiu, que ha de conèixer abans de la seva incorporació.

És responsabilitat de l'estudiant ser seleccionat en alguna de les ofertes. Haurà d'enviar el seu currículum a la persona de contacte especificada a l'oferta i passar el procés de selecció que determini l'empresa.

Hi ha tres orígens d'ofertes diferents:

 1. Ofertes de pràctiques proposades per l'Escola d'Enginyeria, en empreses o centres col·laboradors. Les ofertes es publiquen a l'espai docent de l'assignatura del Campus Virtual.
 2. Ofertes de pràctiques no curriculars del Servei d'Ocupabilitat de la UAB. Des de la coordinació de pràctiques s'ha de validar el projecte formatiu per veure si s'adequa a les competències i característiques previstes a l'assignatura. Caldrà parlar amb l'empresa per signar un conveni de pràctiques curriculars des de l'Escola.
 3. Propostes promogudes pel propi estudiant a través del contacte directe amb alguna empresa o d'alguna oferta trobada a plataformes virtuals o xarxes socials. Abans de signar el conveni i començar l'estada, la coordinació de pràctiques, haurà de validar el projecte formatiu i que es compleixin la resta de requisits de l'assignatura.

En tots el casos l'estudiant comptarà amb la supervisió d'un/a tutor/a acadèmic/a i d'un/a tutor/a extern/a:

 • La persona tutora externa serà la persona de l'empresa o centre que acollirà l'estudiant, li assignarà la feina segons el projecte formatiu definit, en farà el seguiment i emetrà els informes d'avaluació pertinents.
 • La persona tutora acadèmica serà un professor o professora de la universitat que realitzarà el seguiment del treball, vetllant perquè es compleixin els objectius de l'assignatura, i també emetrà un informe final d'avaluació.

L'estada a l'entitat col·laboradora ha de ser de 300 hores. El calendari i els horaris han de ser compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa, de representació i participació de l'estudiant a la universitat, i s'establiran per a cada estudiant, d'acord amb les característiques de les pràctiques i segons les disponibilitats de l'entitat col·laboradora.

Un cop finalitzada l'estada, l'alumne redactarà una memòria, que s'haurà de presentar segons el format i dins els terminis que estableixi la coordinació. Trobareu el model de memòria al Campus Virtual, dins l'espai docent de l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Estada a l'empresa o institució 290 11,6 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Elaboració de la memòria 10 0,4 3, 4, 5, 6, 7, 10, 16

Avaluació

Al finalizar la estancia del estudiante, la coordinación de estudios evaluará la estancia de prácticas, mediante los informes emitidos por el tutor académico que evaluará el proceso de seguimiento y la memoria de prácticas presentada por el estudiante (evaluación tutor académico, 40% de la nota) y por el tutor de la entidad colaboradora (informe evaluación tutor externo, 60% de la nota).

El incumplimiento, sin causa justificada, por parte del estudiante de los acuerdos establecidos en el convenio, que él mismo habrá suscrito a través de su firma, será causa de rescisión del convenio así como una calificación de Suspenso (nota numérica 0) en la asignatura. Una vez iniciadas las prácticas ya no se puede obtener una nota de "No evaluable".

El estudiante no podrá cambiar de empresa una vez firmado el convenio por alguna de las partes (empresa, estudiante, universidad).

El tutor de prácticas de la empresa valorará el grado de satisfacción sobre las prácticas realizadas mediante un documento preparado para la coordinación, que deberá remitir al tutor académico de la Escuela en el plazo máximo de diez días desde la finalización de la estancia. Este informe debe recoger el número de horas finales realizadas por el estudiante y la valoración de la consecución de las competencias genéricas, específicas y transversales previstas en el proyecto formativo correspondiente.

El estudiante deberá entregar la memoria de prácticas a su tutor académico en un plazo máximo de diez días desde la finalización de la estancia. La entrega se hará a través de correo electrónico, solicitando confirmaciónde recepción. El estudiante debe mantener el secreto profesional sobre cualquier información confidencial de la entidad colaboradora que conozca como consecuencia de la realización de las prácticas. La memoria ocupará entre 9 y 12 páginas, y se debe seguir el formato y contenido propuestos por la coordinación.

El tutor académico enviará al responsable de la asignatura su informe de evaluación (seguimiento y memoria) en el plazo de cinco días, contando a partir de la recepción del informe del tutor de la empresa y de la memoria de prácticas del estudiante.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe valoració estada (Tutor extern) 60% 0 0 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Valoració memòria i seguiment de l'estada (Tutor acadèmic) 40% 0 0 3, 4, 5, 6, 7, 10, 16

Bibliografia

La bibliografia es referirà a la tasca concreta que desenvoluparà cada estudiant durant la seva estada i a la que necessiti per a l'elaboració de la memòria final.