Logo UAB
2020/2021

Pràctiques Externes

Codi: 103962 Crèdits: 18
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 0
2501573 Economia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Judith Panadés Martí
Correu electrònic:
Judith.Panades@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Félix Pedrosa Negrete

Prerequisits

Aquesta assignatura només està disponible pels estudiants dels graus d'ECONOMIA i ADE en anglès i també pels estudiants del doble grau d'ADE+DRET. 

ECONOMIA i ADE en anglès

Els prerequisits per poder sol·licitar una plaça a l'assignatura de pràctiques externes són tres:

1. Estar matriculat/da als graus d'ADE en anglès o ECONOMIA en anglès 

2. Tenir superades totes les assignatures de primer curs.

3. Haver superat un mínim de 150 ECTS del grau.

4. Tenir una nota d'expedient superior a 5.

ADE+DRET

Els prerequisits per poder sol·licitar una plaça a l'assignatura de pràctiques externes són:

1. Estar matriculat/da a la doble titulació d'ADE+DRET.

2. Tenir superats com a mínim 279 ECTS dels 4 primers cursos

Objectius

L'assignatura té dos objectius principals: 

1. Posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits en les diferents matèries cursades durant el grau i així poder complementar la  formació acadèmica rebuda.

2. Facilitar a l'estudiant un primer acostament directe al món professional i empresarial que li permeti identificar el perfil professional mes idoni a les seves habilitats i competències adquirides durant la seva formació acadèmica.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral, i aplicar les habilitats i competències adquirides al grau.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
  Economia
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral i aplicar les habilitats i competències adquirides al Grau
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 3. Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral i aplicar les habilitats i competències adquirides al Grau
 4. Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral, i aplicar les habilitats i competències adquirides al grau.
 5. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 6. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 7. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 8. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 9. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 10. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

 Les pràctiques curriculars per als estudiants matriculats en el doble grau d'ADE + DRET es realitzaran en diferents empreses de sectors que s'ajustin al perfil dels alumnes d'aquesta doble titulació.

Les pràctiques externes pels alumnes dels graus d'ADE i ECONOMIA en anglès es realitzaran bàsicament en diferents empreses vinculades a Barcelona Activa, entitat amb la que s’ha establert un conveni per a col·laborar en aquest àmbit. El contingut del practicum serà variable i dependrà del tarannà i perfil requerit per l’empresa receptora de l'estudiant, però en qualsevol cas tant el coodinador com el tutor acadèmic vetllaran per tal que l'estudiant realitzi tasques adients a la seva formació de grau i participi en activitats en les quals l'estudiant pugui aprendre de manera significativa. Les pràctiques requeriran que l’idioma anglès sigui emprat com mínim en un 30% de les hores de duració de l’estada de pràctiques. Totes les comunicacions i informes escrits hauran de ser necessàriament en anglès.

Metodologia

Les pràctiques curriculars pels estudiants matriculats al doble grau d'ADE+DRET: s'fertaran 15 places de pràctiques curriculars en funció de l'interès i necessitats de les empreses col·laboradores.

Estudiants d'ADE i ECONOMIA en anglès: la facultat d’Economia i Empresa a traves d’un conveni amb l’entitat Barcelona Activa oferirà un màxim de 20 places de pràctiques en funció de l'interès i necessitats de les empreses vinculades a l’entitat anterior.

El criteri de selecció estarà basat majoritàriament en la mitjana ponderada de l'expedient acadèmic de l'alumne.

De manera excepcional, també es pot tenir en compte l'encaix del perfil de l'estudiant amb les necessitats de l'empresa i la relació entre les assignatures cursades prèviament per l'alumne i les característiques i tarannà de les pràctiques.

En principi las prácticas previstas seran 100% presencials a l’empresa tot i així, aquesta situació pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Estada a l'empresa 420 16,8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Reunions coordinador 5 0,2 1, 8
Tutoria 10 0,4 1, 8
Tipus: Autònomes      
Preparació de l'informe 15 0,6 1, 5, 8

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura pels estudiants d'ADE i ECONOMIA en anglès i pels estudiants d'ADE+DRET es realitzarà en base als punts i a la ponderació que s'indiquen a continuació:

1.  Avaluació del tutor acadèmic basada en el seguiment efectuat pel ell mateix de l’estudiant durant el període de pràctiques i la valoració que faci l’estudiant sobre el seu aprenentatge a través d'un autoinforme. Aquesta valoració serà supervisada pel coordinador de les pràctiques.  Ponderació: 60%.

2. Avaluació del tutor de pràctiques a l'empresa sobre l’aprenentatge de l’estudiant durant el període de pràctiques. Ponderació 40%. 

L’estudiant haurà de realitzar un autoinforme sobre la seva estada de pràctiques detallant totes les tasques que ha realitzar i les competències que ha adquirit. També caldrà incloure una reflexió personal sobre la seva experiència a l’empresa. Així mateix el tutor de l’empresa haurà d’elaborar un informe final sobre l’estada de pràctiques de l’alumne a l’empresa, posant de relleu quines competències ha adquirit (i/o ha millorat) i realitzant una valoració quantitativa de l’aprenentatge assolit per l’alumne durant el període de pràctiques.

Per poder ser avaluat de l'assignatura, l'alume/a ha d'haver realitzat com a mínim una estada a l'empresa de 420 hores. En cas de que l'alumne/a estigui malalt/a o falti algun dia per motius personals, haurà de recuperar les hores que hagi deixat de fer. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació del tutor acadèmic 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Avaluació del tutor de l'empresa 40% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

A determinar en cada cas.