Logo UAB
2020/2021

Treball de Final de Grau

Codi: 103957 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500786 Dret OB 4 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sandra Camacho Clavijo
Correu electrònic:
Sandra.Camacho@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Per a matricular-se al TFG, de 12 crèdits ECTS al curs 2016-2017, cal complir dos requisits:
1r) Tenir superades totes les assignatures del primer curs del grau.
2n) Haver superat un mínim de 2/3 dels crèdits de la titulació (160 ECTS).

Objectius

D'acord amb l' article 12.7 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel que s'estableixen els ensenyaments universitaris oficials, el Treball de Fi de Grau ha d'estar orientat a l'avaluació de les competències associades al títol.

El TFG té uns elements propis basats en l'avaluació de les competències en les quals s'enmarca el Grau de Dret, sent el principal objectiu formatiu de l'assignatura que l'estudiant relacioni de manera transversal les diverses matèries del grau. Per altra banda, es tracta d'una assignatura que avalua en una part molt substancial la capacitat de treball autònoma per part de l'estudiant.

El gruix de les diferents activitats formatives del TFG s'agrupa sota 4 més específiques: Activitats dirigides, supervisades, autònomes i, finalment, activitats d'avaluació. El pés de l'activitat autònoma, com s'ha descrit abans, és determinant.

La Facultat de Dret concedeix la màxima importància acadèmica al TFG i estima que és un mitjà adequat per incrementar la qualitat i l'exigència en el graus que té assignats la Facultat. 

 

Competències

 • Adquirir els coneixements bàsics de les diferents dogmàtiques jurídiques i exposar-los en públic.
 • Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
 • Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
 • Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o persones.
 • Demostrar que es comprèn el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • Demostrar que es té una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i el desenvolupament de la dialèctica jurídica.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 • Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 • Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
 • Presentar en públic la problemàtica que comporta un determinat litigi, les normes jurídiques aplicables i les solucions més coherents.
 • Reconèixer i resoldre problemes.
 • Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictàmens.
 • Redactar textos jurídics (contractes, dictàmens, sentències, interlocutòries, providències, testaments, legislacions, etc.).
 • Respectar el secret professional.
 • Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 • Tenir habilitat per prendre decisions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, d'una manera crítica, les diferents branques de l'ordenament jurídic.
 2. Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o persones.
 3. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 4. Desenvolupar una dialèctica jurídica adequada.
 5. Elaborar d'una manera pràctica els conceptes teòrics apresos en les matèries del grau.
 6. Elaborar el treball de final de grau en el camp del dret.
 7. Elaborar el treball de final de grau partint de les matèries jurídiques que han estat presents en la formació teòrica del grau.
 8. Exposar públicament el treball de final de grau.
 9. Formular el treball de final de grau d'acord amb els coneixements jurídics adquirits en el grau.
 10. Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 11. Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 12. Identificar, analitzar i resoldre els problemes i les situacions complexes des d'una perspectiva interdisciplinària.
 13. Identificar, interpretar i resoldre la problemàtica jurídica, argumentant les diferents opcions.
 14. Presentar en públic el treball de grau, atenent la problemàtica subjacent, les normes aplicables i les solucions més coherents.
 15. Projectar, a partir dels fonaments teòrics de les diverses branques de l'ordenament jurídic, una idea o un concepte que servirà de base per al treball de final de grau.
 16. Reconèixer i resoldre problemes.
 17. Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictàmens.
 18. Respectar el secret professional.
 19. Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 20. Tenir habilitat per prendre decisions.

Continguts

Es tracta d'un treball en què l'alumnat ha de fer una investigació sobre un tema rellevant en l'àmbit del Dret, acordat amb el seu director/a. El treball ha de partir d'unes preguntes bàsiques sobre el tema acordat amb les que es fixi la hipòtesi, plantejar una metodologia apta per analitzar-la, sintetitzar els resultats de la recerca realitzada i finalitzar amb unes conclusions. 

El sistema d'assignació del TFG es concreta en 1) la reunió informativa que es realitza a principis de curs des de la coordinació acadèmica de l'assignatura i 2) el document amb les indicacions per a la realització del TFG, que es publica a través de la pàgina web de la Facultat i a l'aula moodle corresponent.

 

Metodologia

El director/a del TFG durà a terme 4 tutories obligatòries. A la tutoria inicial el director fixarà el tema amb l'alumne i sugerirà un mínim de bibliografia per començar a treballar. Les altres dues tutories de seguiment serviran per anar orientant el treball de l'alumne. Finalment, en la darrera tutoria, el/la director/a sugerirà les modificacions finals.  

Les tutories han de seguir el següent cronograma:  

1ª tutoria: octubre 

2ª tutoria: desembre

3ª tutoria: març

4ª tutoria: al maig, abans del lliurament definitiu 

La realització d’aquestes tutories en aquestes dates serà obligatòria per superar l’assignatura.  

S'establirà un mecanisme de control i de seguiment del TFG que s'indicarà al document guia de la realització del TFG.

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories 12 0,48 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 20
Tipus: Supervisades      
Preparació per la defensa oral del TFG 3 0,12 3, 8, 11, 14
Tipus: Autònomes      
Elaboració i redacció del TFG 285 11,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Avaluació

Dins del termini previst, l'alumnat haurà de presentar el seu TFG. També dins del termini previst, el director del TFG haurà de presentat un informe d'avaluació en el que es farà una valoració qualitativa del treball realitzat per l'alumne que s' inclourà en el full de seguiment.

El TFG és una assignatura d'avaluació continuada la qual cosa implica que un cop iniciat el procés que comença amb la primera tutoria d’octubre amb el professor/a tutor/a. En el supòsit que s'opti per deixar el TFG a partir d'aquell punt, la nota final serà de suspens. També la nota final serà de suspens si no es compleix el cronograma de tutories plantejat a l’apartat de metodologia.

Es considerarà no presentat l’alumne que no hagi fet l’elecció del director/a en el termini establert a l’efecte. 

En les dates previstes, aquells alumnes que hagin de defensar oralment el TFG davant del Tribunal disposaran  d'un temps màxim de 20 minuts. El Tribunal decidirà la nota final sobre la base de: l'informe del director, l'informe del ponent del Tribunal i la valoració de la presentació oral realitzada.

Avís: La còpia o el plagi en la realització del TFG (detectat en qualsevol moment del procés de realització del TFG)  comporta la qualificació de 0
(suspens) en la qualificació final de l’assignatura atès que desvirtua l’autoria del treball.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral del TFG amb nota superior al 8'5 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Elaboració del TFG 80% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17
Tutoria 5% 0 0 15, 18, 19, 20

Bibliografia

 

 

Bibliografía

 

 • M. Teresa Icart Isern y Anna M. Pulpón Segura (coords.), Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación, una tesina y una tesis, | Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2012.
 • Virginia Ferrer, Moisés Carmona y Vanessa Soria, El Trabajo de fin de grado : guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores /, McGraw Hill, 2013
 • Norman K. Denzin e Yvonna S. Lincoln (coords.), Manual de investigación cualitativa ;  Gedisa, 2012.
 • Eusebi Coromina, Xavier Casacuberta, Dolors Quintana , El Treball de recerca : procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos,  Universitat de Vic | 2000
 • Josep M. Mestres, Manual d'estil : la redacció i l'edició de textos / ...,Universitat Pompeu Fabra | 2007 | 3a ed. actualitzada i ampliada.  
 • Marta Estella Clota, Les Referències i les citacions bibliogràfiques, les notes i els índexs, Universitat Autònoma de Barcelona, Gabinet de Llengua Catalana, 1994
 • Maria Teresa Serafini,  Cómo redactar un tema : didáctica de la escritura, Paidós | 1989

 

Recursos disponibles a la Biblioteca

A més a més de les referències anteriors, la bibliografia del TFG és l'específica que recomani el/la tutor/tutora de cada treball.