Logo UAB
2020/2021

Pràctiques Externes

Codi: 103794 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500897 Enginyeria Química OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Teresa Vicent Huguet
Correu electrònic:
Teresa.Vicent@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Els generals de la Titulació per a poder cursar una assignatura de tercer-quart curs

Objectius

Donar la possibilitat als alumnes que estan a punt d’acabar la titulació d’entrar en contacte amb el món laboral. Aplicació dels coneixements propis a les tasques assignades en una empresa del sector químic (en el sentit ampli).

Competències

 • Actitud personal
 • Aplicar els coneixements propis a l'hora de dur a terme mesures, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes i altres feines anàlogues.
 • Comunicació
 • Hàbits de treball personal
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva ˆrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexi— sobre temes destacats d'’ndole social, cient’fica o tica.
 • Treball en equip

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a entorns multidisciplinaris i internacionals.
 2. Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, així com els diferents nivells de dependència de l'equip.
 3. Comunicar eficientment, oralment i per escrit, coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
 4. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i la transmissió d'idees i resultats.
 5. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
 6. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.
 7. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 8. Mantenir una actitud proactiva i dinàmica respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional, el creixement personal i la formació continuada. Tenir esperit de superació.
 9. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva ˆrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexi— sobre temes destacats d'’ndole social, cient’fica o tica.
 10. Ser capaç d'aplicar els coneixements propis a les tasques assignades en una empresa del sector químic (en el sentit ampli), com ara la realització de mesures, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de tasques i altres treballs anàlegs.
 11. Treballar cooperativament.
 12. Treballar de manera autònoma.
 13. Treballar en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats.

Continguts

Aquesta assignatura no té continguts teòrics propis

Metodologia

El protocol a seguir és el següent:

1) la professora publica, a lo llarg del curs, en l'espai de l'assignatura en la plataforma Virtual, una determinada oferta d'una empresa i especifica el termini per a que els alumnes manifesten el seu interes.

2) els alumnes interessats envien a la professora un correu-e acompanyat del seu expedient acadèmic i la seva priorització si hi ha mes d'una oferta

3) la professora fa l’adjudicació de les empreses entre els alumnes interessats en funció de la mitjana de l’expedient acadèmic i dels crèdits superats o altres requisits que demani específicament l’empresa en qüestió. La professora adjudica les pràctiques per a cada alumne en funció de la priorització anterior. La professora selecciona a 3 alumnes per a cada oferta, si així ho demana l'empresa.

4) els alumnes es posen en contacte amb l'empresa, seguint les indicacions de la professora, i si es el cas l'empresa fà la selecció final

5) l'alumne seleccionat per l'empresa redacta el document PROPOSTA D'ACTIVITAT que està publicat en la plataforma virtual i l'envia a la professora per correu-e

6) Un cop aprovat per la professora, especialment l'apartat TASQUES, aquesta l'envia a Gestió Acadèmica de l'Escola d'Enginyeria per a que redacten el conveni Universitat-Empresa. A partir d'aquest moment, l'alumne ja pot matricular-se de l'assignatura i començar la realització de les Pràctiques.

 

Un cop feta l’estada en empresa l’alumne elabora un treball escrit i fa una presentació oral a la resta de companys que han cursat l’assignatura. Si l'empresa demana confidencialitat de les dades aquesta presentació nomes es realitza a la professora i no és pública

Per més detalls respecte al procediment consultar la plataforma virtual o contactar amb elprofessor responsable.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Autònomes      
Realització d'un treball pràctic 225 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13

Avaluació

El tutor en l'empresa elaborarà un informe en el que es valore l'estudiant segons la seva actitud i compliment de les tasques assignades.

L'estudiant elaborarà un informe escrit i realitzarà una presentació pública davant dels seus companys. Aquests seran avaluats pel tutor acadèmic. Es preveuen 2 periodes d'avaluació: febrer i juliol.

La valoració del tutor en l'empresa i la del tutor acadèmic promediaran ponderadamente amb un 60% i un 40% respectivament, si es el cas. En cas de no existir qualificació o informe escrit per part del tutor en l'empresa, l'avaluació es farà en base a la valoració del tutor acadèmic.

Qualificacions

Un estudiant es considerarà no avaluable si no entrega l'informe escrit o si no realitza la presentació pública.

Recuperació

D'acord amb la coordinació del Grau i la direcció de l'Escola d'Enginyeria aquesta assignatura és no recuperable, pel seu caràcter eminentment pràctic.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Memoria escrita i presentació oral 40% 0 0 3, 4, 6, 9, 12
informe del tutor de l'empresa 60% 0 0 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

No hi ha un llistat convencional de llibres de referència. No obstant, es demana a l'alumne que consulti el campus virtual per a conèixer detalls del tipus de conveni, formulari de proposta d’activitat, i possibilitats de perllongar l’estada a l’empresa mitjançant pràctiques externes no curriculars (borsa de treball de la UAB, Treball Campus).

Tambe es posa a disposició de l'alumne en la plataforma Virtual, la presentació power-point que realitza la professora a principi de curs, o a principis de cada semestre.