Logo UAB
2020/2021

Segona Llengua Estrangera I (Alemany)

Codi: 103767 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502904 Direcció Hotelera FB 1 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Robert Fritsche
Correu electrònic:
Robert.Fritsche@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
alemany (ger)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Ute Prause
Eva Maria Auracher

Prerequisits

No hi ha cap prerequisits. 

Objectius

Objectius de coneixement 
L’estudiant adquireix un seguit de coneixements lingüístics reflectits en el punt "continguts" d’aquest document. A més, desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l’escrita, de manera que al final d’aquest primer curs ha de ser capaç de:

 1.  Reconèixer els signes ortogràfics propis de l’alemany i relacionar‐los amb els fonemes.
 2.  Reconèixer les lletres que es pronuncien i les que no es pronuncien.
 3.  Distingir els fonemes de l’alemany.
 4.  Comprendre missatges orals breus emesos a través de mitjans de comunicació, per telèfon, en llocs públics.
 5.  Comunicar-se en situacions senzilles relacionades amb la vida quotidiana.
 6.  Comprendre anuncis, notícies i informacions periodístiques breus i extreure informació d’un text escrit adreçat a un públic general (avisos, cartells, prospectes, notes, etc.).
 7.  Redactar textos breus i senzills en alemany (postals, notes, textos personals, etc.).
 8.  Omplir formularis i impresos en què es demani informació personal.

Objectius d’habilitats

Al final del curs, l’estudiant ha d’haver aconseguit el següent:

1. Començar a desenvolupar un grau de precisió (en gramàtica, pronunciació, ús del lèxic, registre, etc.) i fluïdesa (velocitat en la producció, habilitat per expressar idees i desenvolupar el discurs), tant en l’expressió escrita com en l’oral, equivalent a 2/3 parts del nivell A1 del Marc europeu comú de referència.

2. Aprendre estratègies i habilitats per comprendre textos escrits i orals reals senzills.

3. Aprendre estratègies per continuar aprenent de manera autònoma fora de l’aula.

a.    Desenvolupar la capacitat per funcionar lingüísticament de manera eficient en l’àmbit de les situacions quotidianes.

b.    Aprendre a utilitzar material de consulta necessari per a l’aprenentatge de llengües: diccionaris, gramàtiques, llibres de text o d’exercicis, etc.

Competències

 • Comunicar-se oralment i per escrit en una primera, una segona i a una tercera llengües estrangeres en els àmbits de l'hoteleria i de la restauració, així com en diferents entorns relacionats amb els àmbits esmentats.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Gestionar i organitzar el temps.
 • Manejar tècniques de comunicació interna, externa i corporativa en les empreses d'hoteleria i de restauració.
 • Ser capaç d'autoavaluar els coneixements adquirits.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar una primera i una segona llengües estrangeres en contextos específics i situacions reals.
 2. Desenvolupar coneixements teoricopràctics en una primera i una segona llengües estrangeres amb temes relacionats amb l’àmbit de les empreses d’hoteleria i de restauració.
 3. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 4. Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 5. Gestionar i organitzar el temps.
 6. Identificar els lèxics per al maneig de la comunicació existents a les empreses en una primera i una segona llengües estrangeres.
 7. Identificar les formes gramaticals per al maneig de la comunicació existents a les empreses en una primera i una segona llengües estrangeres.
 8. Ser capaç d'autoavaluar els coneixements adquirits.
 9. Treballar en equip.
 10. Utilitzar les particularitats idiomàtiques que el sector hoteler i de restauració requereixin en una primera i una segona llengües estrangeres.

Continguts

Per la mateixa naturalesa del procés d’aprenentatge d’una llengua, en el qual totes les destreses i les habilitats estan contínuament relacionades, els continguts enumerats a continuació es treballen de manera connectada. Els continguts lingüístics se subdivideixen en funcions lingüístiques, continguts gramaticals, continguts lèxics i continguts fonètics i prosòdics.

Funcions lingüístiques

Les activitats comunicatives enumerades tot seguit tenen funcions lingüístiques de caràcter general i també específiques dins el camp del turisme.

a)   Funció socialitzadora

— Establir contacte amb una persona: saludar i respondre a una salutació, donar la benvinguda.

— Acomiadar-se.

— Presentar‐se i presentar una altra persona.

— Demanar disculpes.

— Donar les gràcies.

b)   Funció informativa

— Identificar‐se i identificar una altra persona. Demanar i donar informació personal (nom, edat, professió, domicili, lloc de naixement, nacionalitat, estat civil, situació familiar, costums, gustos, vacances).

— Demanar i donar informació sobre llocs (situació, característiques, etc.).

— Demanar i donar informació temporal: hora, horaris, dates, durada d’una activitat.

— Demanar i donar informació sobre un fet present.

c)   Funció expressiva (sentiments i estats d’ànim)

— Expressar satisfacció o insatisfacció.

— Expressar preferència.

— Expressar un desig.

d)   Funció inductiva

— Fer preguntes i expressar la voluntat o el desig de fer alguna cosa.

— Manifestar la possibilitat o la impossibilitat de fer alguna cosa.

— Proposar una activitat.

e)   Funció metalingüística

— Preguntar i dir com es diu alguna cosa o com es pronuncia alguna paraula en alemany.

— Preguntar i dir com es lletreja una paraula i quins signes gràfics requereix una determinada expressió escrita (accent, apòstrof, coma, punt, guionet, etc.).

— Demanar el significat d’una paraula o d’una expressió.

Continguts gramaticals

L’alumnat ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els continguts gramaticals següents:

L’oració

— Components de l’oració.

— Tipus d’oració: enunciativa, interrogativa, exclamativa, afirmativa i negativa.

— Ordre dels components de l’oració senzilla (= no subordinada).

— Oracions coordinades.

Determinants

— Articles determinats: der, das, die.

— Articles indeterminats: ein, eine, einen.

— Articles negatius: keine, kein, keinen.

— Possessius: mein, meine; dein; sein...

— Declinació dels determinants: nominatiu, acusatiu.

— Numerals cardinals.

Pronoms

— Personals: er, sie, es, wir, ihr, sie.

— Indefinits: einer, eine, eins; jeder, jede, jedes.

— Demostratius: der, das, die; dieser, diese, dieses.

— Interrogatius: welcher, welche, welches; wer, was, wann, wo, woher, wohin, wie. 

Noms

— Flexió de gènere i nombre.

— Declinació del nom: nominatiu, acusatiu.

— Formació de noms compostos (nom + nom): die Hausfrau, das Weinglas.

Adjectius

— Com a complement predicatiu.

Verbs

— Conjugació dels verbs en present, imperatiu (formal: Sie) i passat (dels verbs haben i sein).

— Verbs amb prefix separable: einkaufen, aufstehen, anfangen...

— Verbs amb prefix no separable: beginnen, erzählen, verkaufen...

— Verbs modals: können, wollen, müssen, möchten.

Adverbis

— De quantitat: viel, wenig…

— De manera: gern, sehr, viel, gut…

— De temps: heute, bald, später…

— De lloc: hier, dort…

— D’afirmació o de negació: auch, nicht, nie.

Preposicions

— Que introdueixen significat local: in, aus, nach.

— Que introdueixen significat temporal: an, um, von... bis, ab.

— Preposicions amb significat modal: als.

— Altres preposicions: Wechselpräpositionen in, an, auf, neben... unter.

— Casos que regeixen les preposicions: datiu, acusatiu.

Connectors

und, oder, aber, denn, sondern.

Continguts lèxics

Els continguts lèxics s’emmarquen, bàsicament, dins els camps següents: compres (comerços i transaccions), menjars i begudes, temps meteorològic, oci i esports, activitats quotidianes i de lleure, allotjament i descripció de llocs i persones.

Continguts fonètics i prosòdics

L’alumnat ha de reconèixer i utilitzar adequadament els elements prosòdics (entonació, ritme, etc.) de la llengua. L’estudiant també ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els sons i les grafies bàsics de l’alemany, en relació amb els continguts enumerats a continuació:

Vocals llargues i curtes:

 1. Discriminació entre o/ö, u/ü, a/ä, ä/e.
 2. Diftongs: ei, ai, ay, eu, äu, au.
 3. Vocals no accentuades.
 4. La vocal e (discriminació).
 5. Nasals ng, nk.
 6. La consonant r.

Metodologia

Als cursos d’alemany s’intenta que l’alumnat utilitzi l’idioma activament durant la classe i les pràctiques que fa fora de l’aula per dur a terme tasques de comunicació que s’assemblin a allò que fem en la vida real, en una varietat de situacions i contextos diferents. El professorat motiva l’estudiant perquè utilitzi l’idioma activament, per tal d’aprendre; així, dissenya i promou activitats perquè l’alumnat participi a classe i sigui el protagonista del seu aprenentatge.

La metodologia és bàsicament interactiva. Els estudiants han de posar en pràctica tots els coneixements lingüístics per acomplir una sèrie de tasques (orals i escrites), tant en un context global com en l’àmbit del turisme. Dit d’una altra manera, l’èmfasi es posa en el procés d’aprenentatge, més que no pas en presentacions teòriques del professorat.

(1)     Les activitats dirigides inclouen la resolució de problemes, exercicis, expressions escrites, casos pràctics.

(2)     Les tutories en línia comprenen no sols les consultes entre professor i alumnat per correu electrònic sinó també la consulta obligatòria dels documents d’avaluació que el professor va penjant al Campus Virtual al llarg del semestre.

(3)     El treball autònom correspon a les hores necessàries per adquirir els coneixements teòrics de l’assignatura (teoria), i a les hores assignades al treball pràctic (activitats dirigides) relacionades amb la resolució de problemes, exercicis, casos pràctics o l’elaboració de treballs (cerca d’informació, redacció, presentació en públic).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
No presencial 56 2,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Presencial 56,5 2,26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
En línia 5 0,2 8
Tutories presencials 3 0,12 8
Tipus: Autònomes      
Activitats 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Teoria 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Avaluació

Convocatòria d’avaluació continuada

Per a la convocatòria d’avaluació continuada es necessita acreditar una assistència mínima a les classes del 80 %.

Activitats d’avaluació continuada

Redaccions. Es fan entre 2 i 5 redaccions. El professorat pot demanar reredaccions d’aquestes redaccions (la correcció de la redacció original per part de l’estudiant), si així ho desitja.

Dossier. El dossier conté entre 6 i 8 activitats, que poden avaluar les quatre destreses lingüístiques. Les activitats es poden fer a casa o a classe. A continuació, es detallen activitats d’exemple que es poden incloure com a activitats del dossier:

Fitxes de lectura

Activitats de transformació

Miniproves

Fitxes d’autoavaluació

Recerca d’informació

Producció de documents

Es poden aprofitar els dies que dona el centre per fer exàmens a mig curs per dur a terme activitats que formin part del dossier, com per exemple miniproves de comprensió oral o de comprensió escrita.

Activitats orals

Al llarg del curs, es fa com a mínim una activitat oral i com a màxim dues. Aquesta activitat pot ser individual o en grup, presencial o enregistrada. Les activitats orals, segons el nivell i el nombre d’estudiants per aula, poden ser monòlegs, diàlegs, presentacions, etc.

Proves parcials

A mitjan curs i aprofitant els dies que dona el centre per fer exàmens, es fan una o diverses proves parcials, que poden ser una prova d’expressió escrita (una o dues tasques) i/o una prova d’expressió oral. Aquestes proves han de tenir un format semblant a les proves de l’examen final.

Actitud i participació

S’avalua l’esforç, l’actitud i la participació de l’alumnat.

Prova final d’avaluació continuada

Avalua l’expressió escrita i l’oral. La prova final d’avaluació continuada es fa el mateix dia i hora que l’examen final.

Per superar l’assignatura cal obtenir una nota mínima global del 60 % (activitats i prova final).

Convocatòria d’examen final

Si l’estudiant no s’ha presentat a l’avaluació continuada, té dret a fer un examen final d’avaluació que incorpora les dues destreses productives (expressió escrita i expressió oral). Cal obtenir una nota mínima del 50 % en cada destresa (cada part de l’examen) i una nota mínima total del 60 % per superar l’examen i, per tant, l’assignatura.

Convocatòria de reavaluació

L’estudiant que obtingui entre un 3,5 i un 4,999 de mitjana en la convocatòria d’examen final o a la prova final d’avaluació continuada té dret a reavaluació.  

La reavaluació consisteix a repetir aquelles parts de l’examen que l’estudiant tingui per sota de la nota mitjana global, és a dir, aquelles parts que estiguin per sota del 60 %.

Canvi de data de la prova

Els examinands que no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius mèdics, laborals (viatges o altres obligacions semblants) o humanitaris poden sol·licitar un canvi dedata al professorat, aportant la documentació necessàriai (excepte en casos extrems com ara accidents) amb un mínimde set dies naturals d’antelació. En cas de resolució positiva, les proves sempre es duen a terme en el termini establert per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.

Altres aspectes d’avaluació

No hi ha cap tipus de certificació de nivell.

Per superar l’assignatura cal obtenir una nota mínima global del 60 %.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Actitud i participació 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Activitats d'expressió escrita 15% 1,5 0,06 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10
Activitats d'expressió oral 5 0,5 0,02 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10
Dossier 20% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Prova final 40% 1,5 0,06 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10
Proves parcials 10% 1 0,04 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10

Bibliografia

Gramàtica

Nivell A1 – B1

Andreu Castell, Brigitte Braucek: Gramática básica de la lengua alemana – con exercicios, Editorial Idiomas - Hueber

Nivell A1 – C2

Brigitte Corcoll, Roberto Corcoll: Programm – Gramática A1-C2. Alemán para hispanohablantes -  Herder

Brigitte Corcoll, Roberto Corcoll: Programm – Ejercicios A1-C2. Alemán para hispanohablantes -  Herder

Andreu Castell: Gramática Lengua Alemana – explicaciones -  Editorial Idiomas – Hueber

Andreu Castell, Brigitte Braucek: Gramática Lengua Alemana – ejercicios, Editorial Idiomas - Hueber

Diccionari

Langenscheidts Universalwörterbuch: Diccionario Moderno Alemán Spanisch-Deutsch/Deutsch-Spanisch – Langenscheidt

Langenscheidts Universalwörterbuch: Katalanisch: Katalanisch-Deutsch / Deutsch-Katalanisch - Langenscheidt

Xarxa

— Materials d’aprenentatge multimèdia en xarxa.

— Llocs web indicats pel professorat.

Gramàtica

Nivell A1 – B1

Andreu Castell, Brigitte Braucek: Gramática básica de la lengua alemana – con exercicios, Editorial Idiomas - Hueber

Nivell A1 – C2

Brigitte Corcoll, Roberto Corcoll: Programm – Gramática A1-C2. Alemán para hispanohablantes -  Herder

Brigitte Corcoll, Roberto Corcoll: Programm – Ejercicios A1-C2. Alemán para hispanohablantes -  Herder

Andreu Castell: Gramática Lengua Alemana – explicaciones -  Editorial Idiomas – Hueber

Andreu Castell, Brigitte Braucek: Gramática Lengua Alemana – ejercicios, Editorial Idiomas - Hueber

Diccionari

Langenscheidts Universalwörterbuch: Diccionario Moderno Alemán Spanisch-Deutsch/Deutsch-Spanisch – Langenscheidt

Langenscheidts Universalwörterbuch: Katalanisch: Katalanisch-Deutsch / Deutsch-Katalanisch - Langenscheidt

Xarxa

— Materials d’aprenentatge multimèdia en xarxa.

— Llocs web indicats pel professorat.