Logo UAB
2020/2021

Primera Llengua Estrangera I (Anglès)

Codi: 103760 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502904 Direcció Hotelera FB 1 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Roger Nicholson
Correu electrònic:
Roger.Nicholson@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

Objectius de coneixement

 L’estudiant adquireix un seguit de coneixements lingüístics i desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l’escrita, de manera que en acabar aquest segon curs és capaç de:

1. Expressar-se amb eficàcia, oralment i per escrit, sobre temes d’interès general.

2. Comprendre parlants nadius quan s’hi adrecin directament i poder mantenir-hi una conversa sobre temes d’interès mutu.

3. Comprendre el significat global d’una conversa entre parlants nadius i extreure’n els punts més importants.

4. Comprendre textos escrits, tant breus com llargs, sobre diversos temes, sobretot sobre temes relacionats amb el món hoteler.

5. Conèixer els components d’un text (paràgrafs, signes de puntuació, dixis, connectors i conjuncions, registre adequat, referència anafòrica, catafòrica i exofòrica).

6. Fer un resum de textos, extraient-ne els punts més significatius.

7. Entendre i utilitzar els diferents registres lingüístics.

8. Expressar-se oralment en situacions relacionades amb el sector de l’hoteleria utilitzant un llenguatge adient i un registre correcte.

9. Expressar-se amb eficàcia, oralment i per escrit, sobre temes d’interès general i turístic (no necessàriament sobre temes relacionats amb l’hoteleria).

10. Sol·licitar un lloc de treball relacionat amb el sector de l’hoteleria o la restauració (redactar CV, carta o correu electrònic, omplir formularis, expressar-se durant l’entrevista en anglès).

11. Presentar un tema relacionat amb un aspecte de la seva vida davant d’una audiència.

 

Objectius d’habilitats

En acabar el programa de quatre cursos d’anglès, els alumnes han d’haver aconseguit el següent: 

 1. Desenvolupar un grau de precisió (en gramàtica, pronúncia, ús del lèxic, registre, etc.) i fluïdesa (velocitat en la producció, habilitat per expressar idees i desenvolupar el discurs), tant en l’expressió escrita com en l’oral, equivalent al nivell C1.1 d’UAB Idiomes Barcelona.
 2. Desenvolupar estratègies i habilitats per comprendre textos escrits i orals reals.
 3. Desenvolupar estratègies per continuar aprenent de manera autònoma fora de l’aula.
 4. Desenvolupar la capacitat per funcionar lingüísticament de manera eficient i amb seguretat en l’àmbit del turisme i de les situacions quotidianes.
 5. Utilitzar material de consulta necessari per a l’aprenentatge de llengües: diccionaris, gramàtiques, llibres de text o d’exercicis, etc.
 6.  Desenvolupar-se oralment en qualsevol situació relacionada amb el sector de l’hoteleria utilitzant un llenguatge adient i un registre correcte.
 7. Ser capaç de sol·licitar un lloc de treball relacionat amb el sector de l’hoteleria i/o restauració en anglès (redactar CV, carta, omplir formularis, desenvolupar-se durant l’entrevista en anglès).
 8. Saber si cal cursar més cursos d’idiomes per mantenir o millorar el seu nivell actual.
 9. Desenvolupar estratègies i habilitats per explicar al client estranger el contingut de l’oferta gastronòmica per escrit i per via oral.

Competències

 • Comunicar-se oralment i per escrit en una primera, una segona i a una tercera llengües estrangeres en els àmbits de l'hoteleria i de la restauració, així com en diferents entorns relacionats amb els àmbits esmentats.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Gestionar i organitzar el temps.
 • Manejar tècniques de comunicació interna, externa i corporativa en les empreses d'hoteleria i de restauració.
 • Ser capaç d'autoavaluar els coneixements adquirits.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar una primera i una segona llengües estrangeres en contextos específics i situacions reals.
 2. Desenvolupar coneixements teoricopràctics en una primera i una segona llengües estrangeres amb temes relacionats amb l’àmbit de les empreses d’hoteleria i de restauració.
 3. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 4. Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 5. Gestionar i organitzar el temps.
 6. Identificar els lèxics per al maneig de la comunicació existents a les empreses en una primera i una segona llengües estrangeres.
 7. Identificar les formes gramaticals per al maneig de la comunicació existents a les empreses en una primera i una segona llengües estrangeres.
 8. Ser capaç d'autoavaluar els coneixements adquirits.
 9. Treballar en equip.
 10. Utilitzar les particularitats idiomàtiques que el sector hoteler i de restauració requereixin en una primera i una segona llengües estrangeres.

Continguts

Per la mateixa naturalesa del procés d’aprenentatge d’una llengua, en el qual totes les destreses i les habilitats estan contínuament relacionades, els continguts enumerats a continuació es treballaran de manera connectada. Els continguts lingüístics se subdivideixen en funcions lingüístiques i continguts lèxics i gramaticals.

Funcions lingüístiques

1. Mantenir una conversa amb el client utilitzant un registre formal i evitant l’ús d'expressions excessivament familiars, sense perdre la cortesia.
2. Comprendre textos escrits, tant breus com llargs, sobre diversos temes, sobretot sobre temes relacionats amb el món hoteler.
3. Confeccionar el currículum i una carta de presentació en anglès.

4. Donar informació sobre la disponibilitat de places d'allotjament, i descriure’n les instal·lacions i els equipaments.
5. Entendre i utilitzar el vocabulari vinculat als col·lectius amb necessitats especials (motius culturals, d’estat i de mobilitat reduïda) en situacions laborals reals.

Continguts lèxics i gramaticals

1. Repàs dels temps verbals bàsics (passat, present, futur) en forma afirmativa, negativa i interrogativa.

2. Modal verbs per expressar obligació, permís, prohibició, necessitat, consells i peticions.

3. L’ús del future progressive per suavitzar peticions i preguntes.

4. La diferència entre adjectius acabats en -ing o -ed.

5. Expressions no sexistes (room attendant, bell person, bartender, manager, spokesperson, flight attendant, etc.).

6. Expressió verbal d’existència (there is, there are, there was, there were, there will be, etc.).

7. Ús dels verbs auxiliars be, do i have.

8. Be used to, get used to i used to + infititive.

9. Expressions adverbials de freqüència.

10. Combinacions d’adjectius i preposicions.

11. Introducció a les tres formes bàsiques del condicional i als open conditionals i altres tipus de if-clause.

12. Oracions de relatiu.

13. Phrasal verbs i prepositional verbs més freqüents.

14. Temps verbals de narració (simple past, past continuous, past perfect continuous).

15. Conjuncions i altres paraules de connexió (raonament i contrast).

16. Els components d’un text (paràgrafs, signes de puntuació, dixis, connectors i conjuncions, registre i adequació, referència anafòrica, catafòrica i exofòrica).

17. El llenguatge diferencial de les converses telefòniques (this is, is that?, speaking, I’ll put you through, etc.).

18. Vocabulari bàsic de l’especialització (tipus d'allotjament, instal·lacions, equipaments i mobles, departaments d’un establiment hoteler i el seu organigrama, la nomenclatura del personal, etc.).

 

Metodologia

A les classes es fa servir una versió modificada del mètode comunicatiu; es treballa mitjançant la realització de tasques comunicatives en petits grups, amb un equilibri entre l’aprenentatge d’estructures gramaticals i el de funcions lingüístiques, i es presta una atenció equitativa a les quatre destreses lingüístiques, sense oblidar les peculiaritats d’un curs d’idiomes dissenyat per a alumnes de direcció hotelera.

Les activitats a l’aula inclouen debats, lectura d’articles del sector i d’interès general, exercicis de gramàtica i vocabulari, exercicis de comprensió oral, lectura de fulls de concordança (mètode basat en la lingüística del corpus), tasques d’escriptura, aprenentatge cooperatiu. treball en parelles (closed pairs), aprenentatge per descobriment i jocs de rol. Els dies previs a cada sessió presencial és obligatori consultar el Campus Virtual (l’apartat de Notícies seguit per Enllaços o Materials) per fer lectures prèvies d’articles sobre el sector o d’interès general i així contribuir oralment als debats a l’aula.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials 60 2,4 1, 2, 4, 6, 7, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories 2,5 0,1 8
Tipus: Autònomes      
Projectes i dossier 81 3,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Avaluació

Convocatòria d’avaluació continuada

1. Projectes. Es preparen durant el curs sota la supervisió del professorat i es presenten davant de la classe.

2. Dossier. El dossier conté entre 8 i 12 activitats, que poden avaluar les quatre destreses lingüístiques. Les activitats es poden fer a casa o a classe.

A continuació, es detallen activitats d’exemple que es poden incloure com a activitats del dossier:

Redaccions

Fitxes de lectura

Activitats de transformació

Miniproves

Fitxes d’autoavaluació

Recerca d’informació

Producció de documents

Es poden aprofitar els dies que dóna el centre per fer exàmens a mig curs per dur a terme activitats que formin part del dossier, com per exemple miniproves de comprensió oral o de comprensió escrita.

3. Proves parcials. A mitjan curs i aprofitant els dies que dóna el centre per fer exàmens, es fan dues proves parcials: una prova d’expressió escrita (dues tasques) i una prova d’expressió oral. Aquestes proves han de tenir un format semblant a les proves de l’examen final.

4. Prova final

Per a la convocatòria d’avaluació continuada es necessita acreditar una assistència mínima a les classes del 80 %.

 

Convocatòria d’examen final

Si l’estudiant no s’ha presentat a l’avaluació continuada o l’ha suspès, té dret a fer un examen final d’avaluació que incorpora les quatre destreses. Cal obtenir una nota mínima del 50 % en cada destresa (cada part de l’examen) i una nota mínima total del 65 % per superar l’examen i, per tant, l’assignatura.

Canvi de data de la prova

Els examinands que no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius mèdics, laborals (viatges o altres obligacions semblants) o humanitaris poden sol·licitar un canvi de data al seu professor o professora, aportant la documentació necessària i (excepte en casos extrems com ara accidents) amb un mínim de 7 dies naturals d’antelació. En cas de resolució positiva, les proves sempre es duen a terme en el termini establert per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.

Altres aspectes d’avaluació

En cap cas es permet que l’alumnat de la convocatòria d’avaluació continuada que hagi superat l’assignatura es presenti a la convocatòria d’examen final per apujar nota.

No hi ha cap tipus de certificació de nivell.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Dossier 20% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10
Projectes 20% 1 0,04 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Prova final 40% 3 0,12 2, 6, 7, 10
Proves parcials 20% 2,5 0,1 2, 6, 7, 10

Bibliografia

Llibres:

Redston, C. i Cunningham, G. (2013). Face2Face (Upper Intermediate Student’s Book Second Edition), Cambridge: Cambridge University Press.

Stott, T. i Pohl, A. (2010). Highly Recommended 2 (Student’s Book), Oxford: Oxford University Press.

Strutt, P. (2003). English For International Tourism (Intermediate Students’ Book), Harlow: Longman.

Wood, N. (2003). Tourism and Catering Workshop, Oxford: Oxford University Press.

Harding, K. i Henderson, P. (1992). High Season (English for the Hotel and Tourist Industry), Oxford: Oxford University Press.

Eastwood, J. i Mackin, R. (1984). A Basic English Grammar (Spanish Edition), Oxford: Oxford University Press.
Nota important: l’alumnat ha de comprar, obligatòriament, el primer llibre.

 

Pàgines web de referència:

http://news.bbc.co.uk/

http://wikitravel.org/en

www.thefreedictionary.com

www.caterer.com

www.wordreference.com

http://diccionario.reverso.net/

http://www.webcorp.org.uk/

www.tripadvisor.com 

www.breakingnewsenglish.com