Logo UAB
2020/2021

Parcs Temàtics d'Oci i Animació

Codi: 103755 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502904 Direcció Hotelera OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Blanca Par López-Pinto
Correu electrònic:
Blanca.Par@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquest curs no té prerequisits.

Objectius

L'assignatura té com a objectiu general conèixer les característiques i el funcionament de les empreses d'oci i d'animació turística i dels parcs temàtics.

L’assignatura presenta dues parts ben diferenciades:

 1. Teòrica: estudi del concepte i característiques de l’oci, l’animació i dels parcs temàtics (temes 1, 2 i 4).
 1. Pràctica: disseny i programació d’activitats i/o intervencions d’animació turística (tema 3).

 

Aquest curs guiarà els estudiants en:

1. Comprendre els conceptes d'oci, entreteniment i parcs temàtics.

2. Detectar, analitzar i avaluar el potencial d'entreteniment i d'oci per a les empreses del turisme i dels parcs temàtics.

3. Identificar i descriure cadascuna de les fases del procés de planificació, disseny i programació d'activitats de lleure.

4. Dissenyar i planificar programes d'oci innovadors per a negocis d'entreteniment turístic i parcs temàtics.

5. Elaborar i presentar un projecte d’oci demostrant un nivell suficient de comunicació i capturant i mantenint l'interès de l’audiència durant la presentació.

Competències

 • Demostrar que comprèn i aplica els principis del mètode científic a la recerca en el sector de l'hostaleria i la restauració.
 • Demostrar que coneix el caràcter dinàmic i evolutiu de la indústria hotelera i de restauració i la nova societat del lleure.
 • Demostrar un comportament ètic en les relacions socials, així com adaptar-se a diferents contextos interculturals.
 • Desenvolupar i aplicar les polítiques d'internacionalització i de creixement sostenible a les empreses del sector.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats sobre la base de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar que es coneix el caràcter dinàmic i evolutiu de la indústria hotelera i de restauració i la nova societat del lleure.
 2. Demostrar un comportament ètic en les relacions socials, així com adaptar-se a diferents contextos interculturals.
 3. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 4. Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 5. Identificar i aplicar els elements estratègics fonamentals en el procés d’internacionalització de les activitats i de les empreses del sector hoteler.
 6. Planificar i gestionar activitats sobre la base de la qualitat i la sostenibilitat.
 7. Treballar en equip.
 8. Utilitzar les tècniques i els mètodes de recerca en la ciència del turisme i de la direcció hotelera.

Continguts

Tema 1. L’oci

 • Evolució del concepte d’oci al llarg de la història.
 • L’oci i el mercat turístic.

Tema 2. L’animació

• Concepte i objectius.

• L'animador turístic: perfil professional.

 Tema 3. Parcs temàtics:

• Definició i característiques.

• Estructura i organització.

 Tema 4. Disseny i programació:

• Planificar, implementar i avaluar programes de lleure.

Metodologia

En impartir les sessions d’aquesta matèria es fusiona la teoria i la pràctica. Per tal que el curs es desenvolupi correctament cal que l’estudiant hi participi activament. Per aquesta raó fins i tot els temes més conceptuals es converteixen en experiència personal individual, ja que les metodologies didàctiques emprades estimulen i conviden l’estudiant a participar en el descobriment dels continguts de l’assignatura i el converteixen en protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

La plataforma del Campus Virtual -MOODLE- s'emprarà com a mitjà de comunicació fluid entre professora i alumnes i viceversa. Al Campus Virtual es publicarà el programa de l'assignatura, materials en format digital, enllaços a pàgines web, així com tot el material relatiu al Projecte Final i als treballs individuals periòdics a lliurar a través del Campus Virtual durant el curs.

Tots els estudiants inscrits en aquest curs han de consultar periòdicament les diferents alertes, materials  i altres continguts que es publiquin al Campus Virtual. Tant l'enviament de treballs com les consultes de tutoria s'han de dur a terme des de i en l'espai del curs del campus virtual -MOODLE.

Projecte Final i treballs individuals: els estudiants han de lliurar els treballs a la professora realitzant el corresponent lliurament a l’espai habilitat al MOODLE. En cap cas s’acceptaran treballs passat el termini límit preestablert. Els estudiants han de mantenir una còpia de seguretat de tots els treballs presentats.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Continguts teòrics 20 0,8 1, 4, 5
Estudi 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Presentació pública de treballs 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Resolució de casos pràctics 0,5 0,02 2, 3, 4, 5, 6, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 12 0,48 1, 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Resolució de casos pràctics 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

L'avaluació contínua es basarà en:

 1) Examen parcial i treballs individuals:

 • Treball individual (25%)
 • Examen parcial (30%)
 • exercicis voluntaris (5%)

2) Projecte Final:

 • Treball en grup: Projecte Final (40%)

Treball individual i examen parcial: els estudiants realitzaran un treball individual (lliurament a MODDLE) i presentar-lo oralment (si així es requereix). Aquest treball individual representa el 25% de la nota final. L'examen parcial representa el 30% de la nota final.

Projecte Final (treball en grup): un cop finalitzat el programa de l'assignatura, tots els alumnes realitzaran un projecte final que consistirà en el disseny d’una activitat d’animació innovadora per a un establiment o entitat real. Les pautes per a la seva elaboració i posterior presentació oral a classe s'establiran durant el curs i es publicaran al MOODLE. Aquest projecte serveix tant d'eina d'avaluació final com d'eina pedagògica de pràctica real integradora de tot el que s'ha treballat durant el curs. El Projecte Final representa el 40% de la nota final.

Condició sine qua non per a obtenir l'acreditació de l'assignatura: caldrà haver aprovat tant el treball en grup (Projecte Final per al disseny d'un programa d'oci / animació sociocultural) com l'examen parcial i el treball individual. Per fer mitjana en la nota final cal obtenir almenys un 5 sobre 10 en cadascuna de les dues parts objecte d'avaluació:

1) Examen parcial i treball individual i

2) Projecte Final

Exercicis voluntaris: els estudiants poden optar per realitzar els exercicis voluntaris que es proposaran durant el curs. La suma d’aquestes participacions voluntàries representa el 5% de la nota final.

 

L'avaluació d'aquesta assignatura consta del següent sistema:

TRES OPCIONS D'AVALUACIÓ:

 

A) AVALUACIÓ CONTÍNUA: Realització del Projecte Final (40%), del treball individual (25%), de l'examen parcial (30%) i dels exercicis voluntaris (5%), descrits anteriorment.

En el cas que els alumnes no superin l'assignatura mitjançant l'avaluació continuada, passaran a ser avaluats pel sistema d'avaluació única, sense tenir en compte cap de les notes obtingudes anteriorment.

 

B) AVALUACIÓ ÚNICA: Examen final (tota la matèria).

Dia i hora establerts, segons calendari acadèmic, a la Programació Oficial del Centre (EUTDH).

Hi haurà un únic tipus d’examen final, no havent diferència entre els alumnes que no hagin superat satisfactòriament l’avaluació continua i aquells que no l’hagin seguit. Per tal de poder-se presentar a l’examen final caldrà lliurar i aprovar un treball previ obligatori. La informació relativa als continguts a desenvolupar en el treball previ obligatori, així com la data i la forma de lliurament es publicaran a la plataforma del campus virtual oportunament.

 

C) RE-AVALUACIÓ:

Dia i hora establerts, segons calendari acadèmic, a la Programació Oficial del Centre (EUTDH).

Només per aquells alumnes que a l’avaluació única/final hagin obtingut una nota entre 3.5 i 4.9. La qualificació màxima d’aquesta re-avaluació no superarà el  5 com a nota final. Tipus de prova a determinar.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen parcial 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Exercicis voluntaris 5% 0 0 2, 3, 5, 6
Projecte Final 40% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Treball pràctic individual 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Bibliografia

 • O’Connell, Timothy S. & Cuthberston, Brent (Human Kinetics, 2009): Group dynamics in recreation and leisure (Temas 2 y 4)
 • Thyne, Maree & Laws, Eric (eds., 2004): Hospitality tourism and lifestyle concepts. Implications for quality management and customer satisfaction, New York: The Harworth Hospitality Press (Temas 1-4)