Logo UAB
2020/2021

Geografia Turística i Econòmica

Codi: 103749 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502904 Direcció Hotelera OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Esteve Dot Jutgla
Correu electrònic:
Esteve.Dot@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

A final de curs l’alumne/a haurà de/d’:

1. Comprendre el fenomen turístic des d'un punt de vista espacial i evolutiu. 

2. Conèixer què són els recursos turístics i quins són els factors de localització turística en el territori.

3. Conèixer l’evolució històrica que ha experimentat el turisme, des dels seus inicis fins a l’actualitat i quines són les característiques de les principals tipologies d’espais turístics.

4. Desenvolupar alguns models bàsics amb aplicació a casos concrets, per poder destacar les pautes de localització de les activitats turístiques actuals.

5. Analitzar quin és l'impacte del turisme sobre les destinacions, incentivant en l’alumne la capacitat crítica i analítica d’aquests impactes derivats de l’activitat turística.

6. Aprofundir en els conceptes de sostenibilitat i turisme sostenible.

7. Conèixer els instruments de planificació i gestió del territori turístic.

8. Conèixer i diferenciar els principals fluxos turístics i destinacions turístiques a nivell nacional i internacional.

9. Demostrar l’assoliment d’uns mínims coneixements de geografia mundial, d’Espanya i Catalunya.

Competències

 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics de l’allotjament i la restauració en totes les dimensions, departaments, activitats i àrees en el context del sector turístic.
 • Demostrar un comportament responsable amb l'entorn mediambiental, social i cultural.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Gestionar i organitzar el temps.
 • Identificar i aplicar els elements que regeixen l'activitat dels sectors de l'hoteleria i la restauració i la seva interacció amb l'entorn, així com l’impacte que tenen en els diferents subsistemes empresarials del sector.
 • Planificar i gestionar activitats sobre la base de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres negociant i gestionant conflictes.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar un comportament responsable amb l'entorn mediambiental, social i cultural.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 4. Gestionar i organitzar el temps.
 5. Identificar elements de la geografia turística del món, així com dels principals recursos territorials, patrimonials i culturals turístics.
 6. Identificar els principis bàsics de la indústria hotelera i de la restauració des de l’àmbit geogràfic.
 7. Planificar i gestionar activitats sobre la base de la qualitat i la sostenibilitat.
 8. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres negociant i gestionant conflictes.
 9. Treballar en equip.

Continguts

1.  Introducció: el turisme i el territori turístic

1.1. El turisme i el sistema turístic

1.2. Els factors de localització turística

1.3. Els recursos i l’oferta turística

1.4. Evolució històrica del turisme

 

2. Geografia de les destinacions i els espais turístics

2.1. Principals regions i destinacions turístiques mundials

2.2. El turisme a Espanya i Catalunya

2.3. La diversitat dels espais turístics: litoral, urbà, rural, i muntanya

 

3. La modelització de les activitats turístiques localitzades en el territori

3.1. La Teoria de Xarxes: connectivitat i accessibilitat entre àrees emissores i receptores

3.2. El Potencial de Població i altres models d'interacció per a la delimitació d’àrees d’influència

3.3. Localització territorial de diverses activitats i la creació de clústers turístics

 

4. Turisme i sostenibilitat

4.1. Impactes del turisme

4.2. Destinacions turístiques i sostenibilitat

4.3. Instruments normatius per a la planificació urbanística

4.4. Planificació territorial turística: l’Ordenació del Territori a Catalunya i altres àmbits de referència. Plans Sectorials

4.5. La gestió de les destinacions turístiques

4.6. Els espais naturals protegits

Metodologia

L’assignatura té tres dinàmiques de funcionament paral·lel:

 

a) Metodologia de la part teòrica de l’assignatura

Explicació a classe de les diferents parts del temari mitjançant classe magistral al llarg de les onze setmanes lectives de l’assignatura. Les classes comptaran amb suport audiovisual (presentacions en Power Point).

 

b) Metodologia de la part pràctica de l’assignatura

Al llarg del curs es proposarà la realització de pràctiques, relacionades amb la part teòrica de l’assignatura. Les pràctiques comporten el lliurament d’un document en paper o format digital per a avaluació. Ocasionalment es farà servir un programari especialitzat.

 

c) Metodologia del funcionament del Campus Virtual

La plataforma del Campus Virtual s’emprarà com a complement d’informació i mitjà de comunicació alternatiu a l’aula entre alumnes i professor. Al Campus Virtual hi haurà material complementari a la teoria en format digital, el programa de l’assignatura, així com els enunciats de les pràctiques.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats a l'aula 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Classe teòrica 37 1,48 1, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Tutories 2 0,08 2, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi i lectures 56 2,24 2, 5, 6
Treballs 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

A ) AVALUACIÓ CONTINUA

L’avaluació d’aquesta assignatura consta del següent sistema:

a) La realització de dos exàmens parcials, que inclouran la matèria teòrica exposada a les classes magistrals i valdran un 60% de la nota final.

b) La realització de pràctiques proposades al llarg del curs i lliurades dins del termini fixat, que valdran un 40% de la nota final.

Per tal de fer promig en la nota final cal obtenir (en totes les activitats incloses en "a" i "b") com a mínim un 4 sobre 10 en cadascuna de les dues parts objecte d’avaluació.

 

Es valorarà positivament la participació en les tasques a l’aula, afegint mig punt extra a la nota final.

 

B) AVALUACIÓ ÚNICA: Examen final (tota la matèria).

Dia i hora establerts, segons calendari acadèmic, a la Programació Oficial del Centre (EUTDH).

 

En qualsevol cas, l'avaluació serà només en anglès.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Primer examen parcial 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6
Segon examen parcial 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6
Treballs pràctics 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

- ANTON, S. i GONZÁLEZ, F. (coords.) (2007). A propósito del turismo: la construcción social del espacio turístico. Barcelona: Ed. UOC.

- BARRADO, A. i CALABUIG, J. (eds.) (2001). Geografía mundial del turismo. Madrid: Ed. Síntesis.

-  BLASCO, A. (2006). Tipologías turísticas. Girona: Xarxa d’Escoles de Turisme.

-  COOPER, C. et al. (2008). Tourism: Principles and Practice. London: Financial Times - Prentice Hall
- FRAGUELL, R.Mª. (coord.) (1998). Turisme sostenible a la Mediterrània. Girona: Brau Edicions–EcoMediterrània.

-  FULLANA, P.; AYUSO, S. (2001). Turisme sostenible. Barcelona: Rubes.

- HAGGET, P. et al. (1977). Locational analysis in human geography. Vol. I: Locational models. Vol. II: Locational methods. London: Edward Arnold.

- LÓPEZ PALOMEQUE, F. (dir.) (2009). Atles del turisme a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya (consultable a: www.atlesturismecatalunya.cat).

- LÓPEZ PALOMEQUE, F. i CÀNOVES, G. (eds.) (2014). Turismo y territorio. Innovación, renovación y desafíos. Valencia: Crónica.

-  MESPLIER, A. i BLOC-DURAFFOUR, P. (2000). Geografía del turismo en el Mundo. Madrid: Síntesis.

- PRIESTLEY, G.K. i LLURDÉS, J.C. (dirs.) (2007). Estrategia y gestión del turismo en el municipio. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB.

- ROBINSON, G.M. (1998). Methods and techniques in human geography. New York: Wiley.

- SEGUÍ, J.M. i PETRUS, J.M.. (1991). Geografía de redes y sistemas de transporte. Madrid: Síntesis.

- VERA, J.F. (coord.) (2011). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. València: Tirant Lo Blanch.

- WILLIAMS, S. (2009). Tourism geography: a new synthesis. London & New York: Routledge.

- WILLIAMS S. i LEW A.A. (2015). Tourism Geography: Critical Understandings of Place, Space and Experience. London & New York: Routledge.