Logo UAB
2020/2021

Pràctiques Clíniques Mèdiques II

Codi: 103624 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Vicent Fonollosa Pla
Correu electrònic:
Vicent.Fonollosa@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Miquel Sabria Leal
Rosa Corcoy Pla
Jorge Valles Daunis

Prerequisits

És aconsellable que l'estudiant hagi assolit les competències desenvolupades durant els cursos anteriors. És convenient un coneixement suficient sobre les bases dels estats de salut i malaltia, així com un nivell adequat de coneixements en comunicació interpersonal.

L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Objectius

Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del cinquè curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real.

Competències

  Medicina
 • Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 • Demostrar que comprèn els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Demostrar que comprèn els mecanismes de les alteracions de l'estructura i de la funció dels aparells i sistemes de l'organisme en situació de malaltia.
 • Demostrar que comprèn l'estructura i funció de l'organisme humà en situació de malaltia en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes.
 • Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics.
 • Realitzar els procediments pràctics fonamentals d'exploració i tractament.
 • Reconèixer i actuar en les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que requereixen atenció immediata.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Categoritzar les situacions d'emergència d'acord amb els índexs de gravetat disponibles.
 2. Comprendre les manifestacions de les principals patologies sobre l'estructura i la funció del cos humà.
 3. Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 4. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 5. Descriure els factors generals i locals que influeixen en el desenvolupament de les malalties.
 6. Descriure els mecanismes del dolor i altres símptomes freqüents en la fase terminal i establir un pla terapèutic.
 7. Establir una comunicació efectiva i clara amb el pacient i els seus familiars.
 8. Establir una orientació diagnòstica i terapèutica en situacions d'emergència.
 9. Fonamentar els mecanismes causants d'alteracions d'imatge radiològica i anatomopatològiques de les malalties més habituals dels diferents aparells i sistemes.
 10. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 11. Identificar els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic amb rellevància en el diagnòstic per imatge: radiològic - anatomopatològic.
 12. Identificar imatges que corresponen a variants de la normalitat.
 13. Identificar l'afectació per òrgans i sistemes de les malalties del sistema cardiovascular, respiratori, de la sang, de l'aparell digestiu, sistema nerviós, renal o locomotor.
 14. Identificar les alteracions radiològiques i anatomopatològiques de les malalties més habituals dels diferents aparells i sistemes, en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes.
 15. Interpretar les imatges més específiques en les patologies més comunes.
 16. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 17. Relacionar les troballes clíniques amb els obtinguts per les proves d'imatge.
 18. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Continguts

Àrea clínica mèdica

Estada en serveis de l'àrea de medicina durant la qual l'alumne observarà:

- Aspectes generals de la relació clínica i dels conceptes de salut i malaltia.

- Metodologia assistencial.

- Etiologia, fisiopatologia, semiologia i propedèutica clínica, grans síndromes i manifestacions de les malalties,

- Procediments diagnòstics i terapèutics de les malalties més freqüents

- Exploració Funcional dels diferents aparells i sistemes.

La vivència clínica es completarà amb l'assistència a sessions clíniques assistencials, de tancament d'històries, de registre de casos, de mortalitat, clínico-patològiques, bibliogràfiques, de formació continuada específiques, o d'altres que el servei tingui programades.

Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

Per el curs actual, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH són:

Departament(s) responsable(s): Medicina

Responsable de Facultat:  Vicent Fonollosa Pla  ( vfonollosa@vhebron.net)                     

Responsables UDH

Responsables UDHSP

Responsables UDHVH

Responsables UDGTiP

Responsables UDHPT

Rosa Corcoy Pla
rcorcoy@santpau.cat

Vicent Fonollosa Pla
vfonollosa@vhebron.net

Miquel Sabrià Leal
miquel.sabria@uab.cat

Emili Díaz

ediaz@tauli.cat

Metodologia docent general:

Tipologia docent: Pràcticum assistencial sense directrius

L'estudiant s'incorpora a les activitats d'un servei assistencial durant una setmana (5 dies), 6 hores al dia, per observar i/o realitzar tasques assistencials, de formació o de recerca de forma supervisada. Durant l'estada registrarà l'activitat realitzada per poder completar el port foli resum de l'estada. Aquest resum, conjuntament amb l'opinió del tutor de l'estada programada, seran la base de l'avaluació.

 

Funcionament

L'alumne interessat ha de buscar pels seus propis medis un tutor (ha de ser un professor de la UAB) i um servei clínic,o departament hospitalari de l´àrea mèdica on desenvolupar l'activitat, que ha de tenir una duració mínima de 30 hores, estar fora d'horari lectiu i ser diferent a les pràctiques realitzades a les assignatures de pla d'estudis.

L'alumne lliurarà al tutor una proposta d'activitat (utilitzar el full específic) on es farà constar el contingut de La mateixa i el seu vist-i-plau. La sol·licitud omplerta s'ha de lliurar a la gestió acadèmica i punt d'informació per tal que el responsable de l’assignatura doni el vist-i-plau a l'activitat. Uma vegada autoritzada, la Gestió Acadèmica citarà l'estudiant per recollir l'autorització i el full de resum de l'activitat i de qualificació.

Al finalitzar el període, l'estudiant aconseguirà la qualificació de l'activitat que ha dut a terme, amb signatura del professor o tutor responsable i segell del servei. L'alumne ha de portar el document (proposta, resum i qualificació) a la Gestió acadèmica i punt d'informació per sol·licitar el reconeixement dels crèdits segons el procediment habitual.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES ASSISTENCIALS (PCAh) 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 16, 18
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PEXT) 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 16, 18
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL 43 1,72 1, 3, 5, 8, 10

Avaluació

Durant l'estada programada, l'alumne registrarà les vivències clíniques més significatives i resumirà el contingut de les sessions en les que ha participat. Aquesta documentació serà lliurada al final de la estada al tutor de la mateixa i constituirà la base de la seva avaluació. El registre d'activitats inclou el resum dels aprenentatges, de totes les tasques que ha realitzat i de les sessions en les que ha participat.

El tutor responsable de l'alumne farà el seguiment diari del compliment dels objectius programats.

Per superar l'assignatura l'alumne ha d'haver assistit com a mínim a un 80% de les activitats programades i superat l'avaluació del document de registre d'activitats.

Els estudiants que no realitzin les proves d’avaluació tant teòrica com pràctica seran considerats com No avaluats exhaurint els drets a la matrícula de l’assignatura

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa en classe i seminaris 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Entrega d’ informes / treballs escrits 50% 0 0 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18

Bibliografia

Consultar la bibliografia específica de las guies docents de les diferents assignatures dels mòduls de formació

clínica humana, procediments diagnòstics i terapèutics i medicina social, habilitats de comunicació i iniciació a la recerca.