Logo UAB
2020/2021

Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris

Codi: 103609 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 3 0
2502442 Medicina OT 4 0
2502442 Medicina OT 5 0
2502442 Medicina OT 6 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Vicent Fonollosa Pla
Correu electrònic:
Vicent.Fonollosa@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Manuel Monreal Bosch
Maria Rosa Bella Cueto
Olga Herminia Torres Bonafonte

Prerequisits

Competències bàsiques en Biologia Cel·lular, Bioquímica i Biologia Molecular, Anatomia i Fisiologia, és convenient un coneixement suficient sobre les bases psicològiques dels estats de salut i malaltia, així com un nivell adequat de coneixements en comunicació interpersonal.

Objectius

Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del tercer curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real, incorporat a les activitats d'un servei hospitalari, o un laboratori assistencial o equip de recerca, realitzant tasques pròpies de forma supervisada. Les estades de pràctiques s'han de realitzar en l'àmbit de la Unitat Docent on l´alumne estigui matriculat.

Competències

  Medicina
 • Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 • Demostrar que comprèn els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Demostrar que comprèn l'estructura i funció de l'organisme humà en situació de malaltia en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes.
 • Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica com a resultat d'un procés evolutiu, científic i sociocultural, incloent els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Reconèixer i actuar en les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que requereixen atenció immediata.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar la importància sobre els resultats de salut de les infeccions nosocomials en els pacients hospitalitzats.
 2. Categoritzar les situacions d'emergència d'acord amb els índexs de gravetat disponibles.
 3. Comprendre les manifestacions de les principals patologies sobre l'estructura i la funció del cos humà.
 4. Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació.
 5. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 6. Descriure els factors generals i locals que influeixen en el desenvolupament de les malalties.
 7. Descriure les característiques radiològiques i anatomopatològiques bàsiques de les infeccions i els aspectes que n'afavoreixen el desenvolupament.
 8. Establir una orientació diagnòstica i terapèutica en situacions d'emergència.
 9. Identificar els factors de risc cardiovascular i assumir les accions de prevenció primària i secundària.
 10. Identificar els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic amb rellevància en el diagnòstic per imatge: radiològic - anatomopatològic.
 11. Identificar les alteracions radiològiques i anatomopatològiques de les malalties més habituals dels diferents aparells i sistemes, en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes.
 12. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
 13. Valorar, èticament i legalment, l'impacte de les infeccions nosocomials.

Continguts

L'estudiant pot escollir en quin servei o laboratori es vol incorporar en funció de la disponibilitat. Es contemplen tres contextos:

 Area clínica

 Pràctiques en serveis hospitalaris de l'àrea de medicina o cirurgia. Durant la pràctica l'alumne observarà: 

- Aspectes generals de la relació clínica i dels conceptes de salut i malaltia.

- Metodologia assistencial.

 - Etiologia, fisiopatologia, semiologia i propedèutica clínica, grans síndromes i manifestacions de les malalties,

 - Procediments diagnòstics i terapèutics de les malalties més freqüents

 - Exploració Funcional dels diferents aparells i sistemes.

- Utilització de les tècniques propies del Centre o Servei 

 - Acte quirúrgic. Control de les conseqüències de la cirurgia. 

- Síndromes mèdiques i quirúrgiques.

La vivència clínica es pot completar amb l'assistència a sessions clíniques assistencials, sessions de tancament d'històries, de registre de casos, de mortalitat, clínico-patològiques, bibliogràfiques, sessions de formació continuada específiques, o d'altres que el servei tingui programades. 

Area de Laboratoris i d'altres Serveis Centrals 

Pràctiques en servei de laboratori clínic (bioquímica, hematologia, immunologia, microbiologia, anatomia patològica ofarmacologia) o de radiodiagnòstic o medicina nuclear. En el cas dels laboratoris clínics l'alumne rotarà pels diferents laboratoris i seccions ambl'objectiu de conèixer: quins són els biomarcadors més utilitzats en el diagnòstic clínic i en quines patologies o situacions son d'utilitat, les particularitats de les àrees de resposta ràpida i, finalment, els criteris d'interpretació dels resultats analítics per certificar la seva validesa. Durant l'estada l'alumne assistirà a les sessions científiques del servei en que s'integri. 

Integració en una línia de recerca

 L'alumne es podrà integrar en línies i equips de recerca per tal de familiaritzar-se en els sistemes de recuperació de la informació, les tasques de recerca de documents científics i mèdics i en el maneig de les bases de dades biomèdiques. 

Durant l'estada programada, l'alumne registrarà les vivències clíniques més significatives i resumirà el contingut de les sessions en les que ha participat. Aquesta documentació serà lliurada al final de la estada al tutor de la mateixa i constituirà la base de la seva avaluació.

Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc , continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries UDH, que ho explicitaran a través de les seves pàgines web, un dia programat o el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

 Per el curs actual, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH són:

Departament(s) responsable(s): Multidepartamental 

Responsable de Facultat: Vicent Fonollosa Pla

Responsables UDH  

UD Vall d'Hebron: Joan Morote Robles

UD Germans Trias i Pujol: Manuel Monreal Bosch

UD Sant Pau: Olga Torres (otorres@santpau.cat)

UD Parc Taulí: Maria Rosa Bella Cueto

Metodologia

Tipologia docent: Pràctiques clíniques i practicum assistencial sense directrius

 L'estudiant s'incorpora a les activitats d'un servei o laboratori durant una setmana (5 dies), 6 hores al dia, per observar i/o realitzar tasques assistencials, de formació o de recerca de forma supervisada. Durant l'estada registrarà l'activitat realitzada per poder completar el port foli resum de l'estada. Aquest resum, conjuntament amb l'opinió del tutor de l'estada programada, seran la base de l'avaluació. 

 

Funcionament

Per alumnes de les Unitats Docents Hospitalàries (3r curs o superior):

 1.  L'alumne interessat ha de buscar pels seus propis medis un tutor (ha de ser un professor de la UAB) i un servei de l´hospital mèdic, quirúrgic o de laboratori on desenvolupar l'activitat, que ha de tenir una duració mínima de 30 hores, estar fora d'horari lectiu i ser diferent a les pràctiques realitzades a les assignatures de pla d'estudis. Queden exclosos els serveis de psiquiatría, obstetrícia i ginecologia i pediatria.

2.  L'alumne lliurarà al tutor una proposta d'activitat (utilitzar el full específic) on es farà constar el contingut de la mateixa i el seu vist-i-plau. La sol·licitud omplerta s'ha de lliurar a la Gestió acadèmica i punt d'informació per tal que el responsable d'assignatura a la Unitat Docent doni el vist-i-plau a l'activitat.

3.  Una vegada autoritzada, la Gestió Acadèmica us farà arribar l'autorització i el full de resum de l'activitat i de qualificació.

4.  A la finalització del període d'estada l'alumne aconseguirà la qualificació de l'activitat que ha dut a terme, amb signatura del professor responsable.

5.  L'alumne ha de portar el document (proposta, resum i qualificació) a la Gestió acadèmica i punt d'informació per sol·licitar el reconeixement dels crèdits segons el procediment habitual. 

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES ASSISTENCIALS (PCAh) 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
PRÀCTICUM ASSISTENCIAL SENSE DIRECTRIUS (PEXT) 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12

Avaluació

Durant l'estada programada, l'alumne registrarà les vivències clíniques més significatives i resumirà el contingut de les sessions en les que ha participat. Aquesta documentació serà lliurada al final de la estada al tutor de la mateixa i constituirà la base de la seva avaluació. Els alumnes seran informats a l'inici de curs del procediment que hauran de seguir per lliurar la documentació. El registre d'activitats inclou el resum de la vivència clínica, de totes les tasques que ha realitzat i de les sessions en les que ha participat. El tutor responsable de l'alumne farà el seguiment diari del compliment dels objectius programats.

Per superar l'assignatura l'alumne ha d'haver assistit com a mínim a un 80% de les activitats programades, tenir una avaluació positiva del tutor i superat l'avaluació del document de registre d'activitats en el cas dels serveis hospitalaris.

Els estudiants que no realitzin les proves d’avaluació seran considerats com No avaluats exhaurint els drets a la matrícula de l’assignatura

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa en classe i seminaris 50% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Redacció d´un informe d´activitat 50% 0,5 0,02 4, 12

Bibliografia

Consultar la bibliografia específica de las guies docents de les diferents assignatures dels mòduls de formació clínica humana, procediments diagnòstics i terapèutics i medicina social, habilitats de comunicació i iniciació a la recerca.