Logo UAB
2020/2021

Recursos per a l'Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Anglesa en Educació Infantil i Primària

Codi: 103579 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Dolors Masats Viladoms
Correu electrònic:
Dolors.Masats@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Maria Mont Algamasilla

Prerequisits

El requisit d'entrada a aquesta assignatura, atès que forma part de la Menció en Llengua Anglesa, és un nivell C1 en llengua anglesa. Els estudiants, a 3r curs, hauran de complir amb aquest requeriment com a màxim abans de la data indicada a la pàgina web de la Facultat de Ciències de l'Educació per poder cursar a 4t, el curs següent, la Menció en Llengua Anglesa. Per cursar aquesta assignatura com a optativa fora de la menció també cal acreditar un nivell C1. Per a més informació, adreceu-vos a Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l'Educació. 

 

Objectius

- Adquirir les bases teòriques i tècniques metodològiques per ensenyar anglès de manera efectiva.

- Adquirir els criteris pertinents per seleccionar, adaptar i/o crear materials per aprendre anglès en entorns multilingües i en grups heterogenis.

- Desenvolupar la pròpia sensibilitat, imaginació i creativitat literària.

- Conèixer el folklore i la literatura infantil per poder-lo emprar com a recurs per ensenyar anglès.

- Explorar el potencial de les TIC per a l’ensenyament de l’anglès a educació infantil i primària.

Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.
 • Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengues pròpies com en una tercera llengua.
 • Expresar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera.
 • Fomentar la lectura i animar a escriure.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar i redactar textos escolars escrits ajustats al nivell de desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels aprenents, en un anglès correcte i registre adequat.
 2. Analitzar de forma individual i amb companys i companyes la pròpia pràctica docent, identificar àrees de millora professional, i implementar estratègies per aconseguir l'esmentada millora.
 3. Analitzar experiències de bones pràctiques per poder abordar, elaborar i implementar processos de col·laboració i telecol·laboració entre diferents agents educatius.
 4. Analitzar les necessitats comunicatives i controlar el procés d'aprenentatge de LE dels estudiants.
 5. Analitzar les necessitats comunicatives i controlar el procés d'aprenentatge de la llengua anglesa dels estudiants.
 6. Aplicar el marc teòric sobre la pràctica comunicativa eficaç tant a nivell escrit com oral, i des d'una perspectiva contrastiva multilingüe.
 7. Autoavaluar el seu propi nivell de coneixement de l'anglès i analitzar les pròpies necessitats comunicatives establint un plan de millora.
 8. Conèixer el currículum escolar de la primera i segona llengua estrangera en l'educació primària.
 9. Conèixer els conceptes bàsics de la pragmàtica i la semàntica aplicada a l'ensenyament de l'anglès i saber analitzar els discurs oral a l'aula.
 10. Conèixer i saber utilitzar els principals recursos i eines de consulta lingüística.
 11. Demostrar competència receptiva suficient en altres llengües estrangeres per comprendre intervencions orals i llegir texts de tipus professional (material docent, articles de divulgació, etc.) amb l'ajuda d'instruments de recolzament a la comprensió.
 12. Demostrar pensament crític aplicat a la selecció de textos literaris i el disseny de tasques comunicatives basades en la manipulació d'aquests textos amb la doble finalitat de fomentar aprenentatges lingüístics i facilitar l'accés de l'alumnat d'infantil i primària a la cultura literaria en anglès.
 13. Demostrar un nivell de competència B2 (MCER) en l'ús de la llengua anglesa tant en situacions informals com en contextos professionals, en activitats de recepció, producció i interacció.
 14. Desenvolupar la competència lectora en anglès per ser capaç d'analitzar les implicacions pràctiques de portar a terme les propostes teòriques que es proposen des del camp de la didàctica de la llengua.
 15. Desenvolupar la competència lingüística i literaria utilitzant la llengua anglesa de manera lúdica i creativa.
 16. Desenvolupar tasques escolars que promoguin l'aprenentatge integrat de continguts acadèmics i anglès.
 17. Desenvolupar un pensament crític aplicat a la selecció d'eines i recursos digitals més adequats com a instruments d'aprenentatge dirigides a l'alumnat de primària.
 18. Desplegar habilitats i estratègies comunicatives avançades en llengua anglesa per adaptar-se al nivell de desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels interlocutors - aprenents i fer-se entendre en anglès utilitzant estratègies de bastida de forma eficient.
 19. Dissenyar tasques que fomentin el gust per la lectura i el desenvolupament del pensament crític en els alumnes de primària.
 20. Elaborar seqüències didàctiques destinades a l'ensenyament i a l'aprenentatge de la llengua anglesa en l'educació primària.
 21. Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències digitals i interculturals.
 22. Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències lingüística, audiovisual i digital.
 23. Establir relacions entre el currículum d'infantil i primària de llengües estrangeres i el de llengües primeres.
 24. Establir relacions entre el currículum de llengües estrangeres de l'educació infantil i primària, i entre ambdós i el d'educació secundària.
 25. Establir relacions entre el currículum de primària de llengües estrangeres i el de la resta d'àrees curriculars.
 26. Identificar els requeriments lingüístics i comunicatius que el context, el contingut i el tipus de tasca imposen sobre els parlants - aprenents ('content obligatory' i 'content compatible language') amb la finalitat de planificar seqüències didàctiques plenes de significat.
 27. Incorporar activitats de CMO apropiades pel desenvolupament d'unitats AICLE en el context de programes nacionals i internacionals (Comenius, etc.).
 28. Presentar productes (unitats didàctiques, anàlisi d’una sessió de classe, etc.) elaborats en equip amb persones de diferents graus i perfils d’expertesa.
 29. Reconèixer les llengües com un conjunt de varietats totes igualment respectables i demostrar els coneixements teòrics necessaris per descriure i explicar la variació en llengua francesa i els processos d'estandarització.
 30. Saber autoavaluar el nivell de coneixement de la llengua anglesa i establir un pla de millora per obtenir resultats encaminats a l'excel·lència de la competència comunicativa.
 31. Saber emprar les TIC per dissenyar tasques que promoguin el desenvolupament de competències comunicatives en anglès en l'alumnat d'educació infantil i primària.
 32. Saber expressar-se en llengua inglesa de forma oral i escrita a un nivell avançat (corresponent, com a mínim, a un B2 del MCERL).
 33. Ser capaç d'analitzar críticament els processos sociolingüístics, així com d'exposar les pròpies idees de forma coherent i raonada.
 34. Ser capaç d'autoavaluar-se i d'avaluar les produccions escrites i orals de companys en llengua anglesa de forma ben argumentada.
 35. Ser capaç d'autoavaluar-se i d'establir i executar un pla de millora de la competència comunicativa en llengua anglesa.
 36. Treballar en equip i individualment de forma eficient, tant en activitats de caràcter teòric com pràctic, buscant els recursos i estratègies adequades per a cada situació.
 37. Utilitzar els entorns virtuals com a eines de comunicació escrita que responen a una diversitat de funcions (lúdics, acadèmica, transaccional, etc.) entre aprenents.
 38. Utilitzar els recursos més punters i les eines de consulta més avançades en llengua anglesa.
 39. Utilitzar la llengua anglesa com a vehicle habitual de comunicació a l'aula universitària i a l'aula d'infantil i primària, així com en totes les tasques acadèmiques relacionades amb l'assignatura.
 40. Utilitzar les TIC/TAC en el disseny, desenvolupament i autoavaluació d'activitats d'aprenentatge en anglès.
 41. Utilitzar les plataformes virtuals com a eina de comunicació i de gestió de les activitats dirigides i supervisades.
 42. Utilitzar textos procedents de la literatura infantil en LE per al desenvolupament d'activitats d'aprenentatge de llengua anglesa en educació primària.
 43. Valorar tècniques i estratègies d'aprenentatge de LE adequades a l'educació primària.

Continguts

1.      La comunicació oral, escrita i multimodal a les aules de llengua anglesa.

2.      L'articulació del currículum d'anglès com a llengua estrangera: la planificació de continguts i el disseny de tasques i projectes per a les aules d'educació infantil i primària.

3.      El paper de la literatura, el folklore i la cultura en l'ensenyament de la llengua anglesa a l'educació infantil i primària.

4.      Les tècniques dramàtiques com a eina per aprendre llengües.

5.      Recursos digitals útils per a la classe d'anglès.

Metodologia

Durant les 14 sessions d'aquesta assignatura es presentaran els coneixements teòrics necessaris per poder desenvolupar docència en anglès a l'educació infantil i primària a Catalunya. Paral·lelament s'analitzaran exemples reals d'aula, es compartiran estratègies, es categoritzaran recursos digitals, s'observaran diferents exemples de material didàctic, es facilitaran eines per poder redactar textos amb el desplegament del curriculum de l'àrea de llengua anglesa a educació primària, etc. Tot això amb la finalitat de poder anar creant diferents situacions i propostes educatives (individualment, en parelles o en grups). 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presentació dels conceptes teòrics, comentari crític i debat sobre les lectures assignades i elaboració i correcció de tasques pràctiques 45 1,8 1, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 26, 31, 36, 42
Tipus: Supervisades      
Discussió en grups reduïts d'aspectes teòrics i pràctics del temari 30 1,2 1, 4, 15, 19, 26, 42
Tipus: Autònomes      
Consulta de bibliografia, estudi personal, elaboració dels treballs 75 3 1, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 31, 36, 39, 42, 43

Avaluació

Criteris a tenir en compte:

1) Tots els treballs són OBLIGATORIS, així com l'assistència al 80% de les classes.

2) La nota mínima de cada treball per fer mitjana amb la resta és de 5.

3) Es tindrà en compte el nivell d'anglès en la correcció dels treballs orals i escrits. 

4) El plagi, total o parcial, en un dels treballs comporta automàticament l'anul·lació de tots els treballs presentats i la qualificació final de SUSPÈS (0) en aquesta assignatura. 

5) És obligatori que en els treballs les referències bibliogràfiques es citin correctament fent servir les directrius APA.

 

Data de recuperació: Dilluns 28 de juny de 2021 de 16h a 19:30h.

Només els estudiants que hagin superat 3 de les 4 tasques d’avaluació podran participar a la sessió de recuperació.

A la sessió de recuperació, els estudiants només poden obtenir una nota màxima de 5 sobre 10 en la tasca a recuperar. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1 text expositiu i reflexiu basat en les lectures i els temes treballats a classe relacionats amb el desplegament del curriculum de l'àrea de llengua anglesa a educació primària. (Treball individual) 20% 0 0 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 33, 34, 35, 39, 41, 43
Creació d'una pàgina web de manera cooperativa per tal de categoritzar els diferents recursos a compartir. (mínim 1 recurs digital i un altre de lliure elecció) (aportació individual) 15% 0 0 2, 10, 15, 17, 31, 36, 37, 38, 40, 41, 43
Elaboració escrita i presentació oral a classe d'una activitat per treballar la competència comunicativa a primària o infantil (treball en grup) 40% 0 0 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 39, 43
Selecció i narració d'un conte a classe. Fitxa del conte (treball individual) 25% 0 0 7, 12, 13, 15, 18, 19, 30, 32, 39, 41, 42, 43

Bibliografia

A+ Project (2020). StandAPP and Speak up: the game is about to start. APAC ELT Journal, 92, 20-32.

Cameron, Lynne (2001). Teaching languages to young learners. Cambridge: Cambridge University Press. Disponible a: https://didactics-a.wikispaces.com/file/view/lynne+cameron.pdf

Dooly, Melinda, & Dolors Masats (2015). A Critical Appraisal of Foreign Language Research in CLIL, YLL and TELL in Spain (2003-2012). Language teaching: surveys and studies, 48(3): 1-30.

Dooly, Melinda, Maria Mont, & Dolors Masats (2014). Becoming little scientists: A case study of technologically-enhanced project-based language learning. APAC Journal, 78: 34-40.

Masats, Dolors (2016). Recursos y materiales para aprender lenguas. En D. Masats y L. Nussbaum (Ed.), Enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en educación secundaria obligatoria (pp. 225-251). Madrid: Síntesis.

Masats, Dolors Mont, Maria & Gonzalez-Acevedo, Nathaly (Eds). (2019). Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century. Rothersthorpe: Paragon Publishing. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3064130

Mont, Maria & Dolors Masats (2018). Tips and suggestions to implement telecollaborative projects with young learners. A Melinda Dooly & Robert O’Dowd (Dirs.) In this together: Teachers’ experiences with transnational, telecollaborativelanguage learning projects (pp. 92-122). New York/Bern: Peter Lang. Gold open access.

Mont, Maria, & Masats, Dolors (2019). Training teachers for a new era. A EUSER (Ed.), New studies and research in education (pp. 115-123). Rome: EUSER & MCSER.

 

A classe es donarà bibliografia addicional lligada a les activitats d’avaluació, a mesura que es vagin presentant.