Logo UAB
2020/2021

Llengua Estrangera II (Anglès)

Codi: 103570 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502758 Humanitats FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Mayya Levkina Levkina
Correu electrònic:
Mayya.Levkina@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Olena Vasylets

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura els alumnes han de tenir un nivell d’anglès equivalent al nivell B2 (nivell llindar) del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Aquest nivell s’assoleix al final de l’etapa de l’educació secundària post-obligatòria, i serà el punt de partida de l’assignatura.

Objectius

Aquest curs posa un èmfasi especial en la comprensió i la expressió oral de la llengua anglesa. A partir de diversos TED Talks es tractaran diferents aspectes gramaticals i lèxics de la llengua anglesa corresponents al nivell del curs (com ara els condicionals o les maneres d'expressar el futur, entre d'altres). També es treballarà la redacció en llengua anglesa i la comprensió de textos escrits, així com la pronúncia.

Competències

 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Construir un text escrit amb la correcció gramatical i lèxica
 2. Construir un text oral amb correcció gramatical i lèxica
 3. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 4. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 5. Interpretar, a partir d'un text, el significat de les paraules desconegudes
 6. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 7. Realitzar prediccions i inferències sobre el contingut d'un text
 8. Realitzar presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmic adequat

Continguts

Unit 7: Experience

          Grammar: Present perfect - Present perfect and past simple - Present perfect continuous

          Vocabulary: Personal qualities

Unit 8: Seeing the futures

          Grammar: Predictions with will and might - Decisions with going to - Reported speech

          Vocabulary: Describing devices

Unit 9: Being effective

          Grammar: Zero and first conditional - Imperatives in conditionals

          Vocabulary: Being effective - Practical solutions (adverbial phrases)

Unit 10: The environment

          Grammar: The passive - Phrasal verbs

          Vocabulary: Phrasal verbs - Food adjectives

Unit 11: Leaders and thinkers

          Grammar: Modal verbs (1) - Modal verbs (2)

          Vocabulary: Make and do

Unit 12: Well-being

          Grammar: Second conditional - Extension: Third conditional

          Vocabulary: Well-being adjectives

Metodologia

Activitats dirigides:

En les activitats dirigides per la professora s’analitzaran i es practicaran els models de text oral i escrit que l’alumnat haurà de treballar i es potenciaran les estratègies d’aprenentatge que faciliten l’expressió i la comprensió oral i escrita. 

Activitats supervisades:

En les activitats de pràctica (supervisades per la professora) es practicaran les diverses formes d’expressió oral; es treballarà la lectura de diversos tipus de text; es resoldran dubtes lingüístics i es revisaran aspectes gramaticals, lèxics i de pronúncia. Es potenciarà l’escriptura i revisió de textos.

Les activitats tutoritzades permetran a la professora fer un seguiment més individualitzat del progrés i de les dificultats amb què es trobin l'alumnat, així com per resoldre dubtes o dificultats que se li puguin plantejar.

Activitats autònomes:

Les activitats autònomes que l’alumnat farà pel seu compte permetran realitzar els treballs i exercicis assignats al llarg del curs i aprofundir en els aspectes concrets amb els quals es tinguin més problemes.

En finalitzar el programa, els i les estudiants hauran de lliurar un portfoli prèviament auto-corregit que reculli tot el treball que hagni fet autònomament.   

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats dirigides 50 2 1, 3, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Activitats supervisades 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Activitats Autònomes 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Avaluació

La nota final es calcularà de la manera següent: 
 
- Examen parcial: 20%
- Examen final: 30%
- Examen sobre el llibre de lectura: 10%
- Carpeta docent: 35%
- Deures / Exercicis a classe: 5%
  Comprensió auditiva i lectora, escriptura, vocabulari i gramàtica + presentació oral  
 
IMPORTANT: 
 
 • Els exàmens, la carpeta docent i els deures són obligatoris.
 • L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.
 • Per tal de fer mitjana entre els exàmens escrits i l’avaluació continuada, els estudiants han d’obtenir una nota mínima de 4,5 a cada un dels exàmens.
 • Per aprovar l’assignatura, cal tenir com a mínim una nota de 5 de mitjana.

Procediment de revisió de les qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació

Només poden optar a la recuperació aquells estudiants que tinguin com a mínim 3,5 de nota mitjana. 

La recuperació consistirà en una prova escrita que inclourà tota la matèria del curs. 

La nota màxima que es pot obtenir a la recuperació és un 5.

 

Activitats avaluatives excloses de la recuperació

Les activitats següents no poden ser recuperades: exercicis fets a classe i carpeta docent. 

Calendari aproximat d'avaluació

 • Examen parcial: setmana 7-8
 • Examen del llibre: setmana 7-8
 • Examen final: última setmana del curs
 • Presentacions orals: al llarg del semestre
 • Lliurament de la carpeta docent: setmana 14
 
 
MOLT IMPORTANT:
 

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Portfoli 35% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prova comprensió lectora 10% 3 0,12 2, 4, 6, 7, 8
Proves escrites 50% 5 0,2 1, 3, 4, 5, 7
Treball a l'aula 5 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

 

Llibre de text

Lansford, Lewis, Dummett, Paul, and Helen Stephenson. (2017). Keynote Advanced for "Usos Bàsics" (UAB SPECIAL EDITION). Hampshire:National Geographic Learning.

 

Llibre de lectura

- Jerome David Salinger. The Catcher in the Rye. 

 

Diccionaris:

-   Cambridge Dictionaries Online www.dictionary.cambridge.org 

-   Collins Dictionary Spanish-English / English-Spanish