Logo UAB
2020/2021

Pràctiques Externes

Codi: 103509 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sebastià Giralt Soler
Correu electrònic:
Sebastia.Giralt@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

L'anglès serà la llengua vehicular per als estudiants que facin pràctiques en Llengua i Literatura Angleses.

Equip docent

Merce Coll Alfonso
Sebastià Giralt Soler

Prerequisits

Les Pràctiques Externes (PE) són una assignatura optativa. Per matricular-s'hi cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels tres primers cursos. A més, per assignar la plaça de PE es podran tenir en compte criteris com l'expedient acahdèmic, els interessos laborals futurs o els coneixements i les competències acreditats.

És imprescindible que l'estudiant es preinscrigui en aquesta assignatura de PE i sigui acceptat abans de matricular-s'hi. La inscripció seguirà aquest procediment:

 • Reunió informativa.
 • Preinscripció a través del web de la facultat.
 • Admissió de l’estudiant a les PE, assignació de plaça i acceptació.
 • Matrícula amb la resta d’assignatures.

L'estudiant ha d'haver formalitzat la matrícula en l'assignatura i haver signat el conveni abans d'iniciar la seva feina amb l'entitat col·laboradora (pràctiques fora de la UAB) o el plec de condicions (dins la UAB).

L'estudiant tindrà una tutoria acadèmica de la Universitat (a càrrec de la coordinació de les PE del grau) i una tutoria de l'entitat col·laboradora o projecte, amb experiència professional, els coneixements necessaris i la disponibilitat per guiar-lo en la realització correcta de les pràctiques.

La coordinació de les PE s'ocuparà de la negociació, formalització i gestió dels convenis que regulin les pràctiques externes amb institucions, organismes, ens i empreses. També orientarà l'estudiant tant en el procés d'assignació de plaça com durant la realització de les pràctiques. El professorat responsable presentarà l'estudiant al seu tutor o tutora dins de la institució en la qualha de realitzar les pràctiques professionals. Un cop realitzada l'estada de pràctiques, el professorat avaluarà el seu rendiment d'acord amb la memòria lliurada i l'informe de tutoria.

Els horaris de realització de les PE han de ser compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la Universitat. Així mateix els horaris s'establiran d'acord amb les característiques de les pràctiques i segons les disponibilitats de l'entitat col·laboradora.

En totes les pràctiques externes, incloses les que es fan a la UAB, és requisit indispensable que l'estudiant subscrigui una pòlissa d'assegurança i de responsabilitat civil, atès que l'assegurança escolar no és suficient. Així, l'estudiant haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula la pòlissa complementària contractada per la UAB (preu aproximat: 6€).

L'estudiant pot triar fer les Pràctiques Externes entre les opcions ofertes per la coordinació dels graus combinats (sebastia.giralt@uab.cat) o bé en un dels àmbits d'estudi del seu Grau Combinat (Llengua i Literatura Angleses o Estudis Clàssics). En aquest darrer cas s’ha d’adreçar a la coordinació respectiva (Merce.Coll@uab.cat o Sebastia.Giralt@uab.cat) per informar-se de les opcions i del procediment d’assignació de places establert en cada àmbit d’estudi.

L'alumnat matriculat en l'assignatura de Pràctiques Externes ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries de segon i tercer curs, haver adquirit les competències bàsiques, i haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit.

Prerequisits específics

Àmbit de Llengua i Literatura Angleses:

Cal un nivell inicial d'anglès C1 del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, segons el qual l'estudiant pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i enreconeix el sentit implícit; expressar-se ambfluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d'una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d'estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Objectius

La realització de les pràctiques externes i la seva superació garanteixen:

 • El contacte de l'estudiant, durant el seu període formatiu, amb un àmbit laboral d'interès;
 • El coneixement de les tasques d'aquest àmbit;
 • L'adquisició d'experiència laboral en un sector professional relacionat amb els estudis que realitza.

Competències

  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 2. Buscar, seleccionar i gestionar informació de forma autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 3. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 4. Organitzar el temps i els propis recursos per al treball: dissenyar plans amb establiment de prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.
 5. Reconèixer i posar en pràctica les següents habilitats per al treball en equip: compromís amb el mateix, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
 6. Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.
 7. Reflexionar sobre el treball propi i el de l'entorn immediat amb intenció de millorar-los de manera continuada.
 8. Usar eines informàtiques, tant bàsiques (per exemple, processador de textos o bases de dades), com a programes especialitzats necessaris en la pràctica professional.
 9. Utilitzar amb eficàcia i de manera autònoma les eines filològiques bàsiques.
 10. Utilitzar bases de dades i recursos web per cercar i localitzar textos antics.
 11. Utilitzar la informació d'acord amb l'ètica científica.

Continguts

Se subscriuran convenis específics de cooperació educativa per establir el marc regulador de les relacions entre cadascun dels estudiants matriculats, l'entitat col·laboradora i la UAB.

El marc de les pràctiques externes curriculars contempla dues modalitats:

A. Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa i la UAB. La UAB signa tants convenis específics de cooperació educativa com estudiants matriculats en aquesta modalitat.
B. Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB en el marc de Projectes d'Investigació vinculats als Departaments dels graus implicats. En aquest cas, les Pràctiques s’establiran mitjançant la signatura d'una Resolució per a la realització de practiques dins l’àmbit de la UAB i d’un Plec de condicions específiques, segons model oficial.

S'informa de l'oferta de places a través de la coordinació de PE.

Estudis Clàssics

En cursos anteriors el grau d'Estudis Clàssics ha ofert les places següents:

Modalitat A. Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa i la UAB.

 • Editorial Adesiara (1),
 • Col·lecció Bernat Metge (1),
 • Institució Milà i Fontanals (Filologia) (2),
 • Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1),
 • Institut Català d’Arqueologia Clàssica (1),
 • Museu d'Arqueologia de Catalunya (2),
 • Museu de Badalona (2),
 • Centre de secundària.

Modalitat B. Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB

 • Fontes Eurasiae Septentrionalis Antiquae et Medii Aevi (2),
 • Islamolatina (2),
 • Arnau DB (1),
 • Suport a la docència del grau d’Estudis Clàssics (2).

Atenció: l'oferta de les places pot variar segons la disponiblitat final de les institucions o dels projectes.

Estudis anglesos:

Al curs 2019-2020 es va oferir les places següents:

Modalitat A: Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa i la UAB

 • UAB Idiomes - Servei de Lengües Sant Pau: Teaching responsibilities /class observation /materials creation
 • Secció d’Institut de Parets del Vallès 2: Reading/Reinforcement/ Conversation Groups with students 1st -4th ESO
 • Yessi Language School (Cerdanyola):Teaching responsibilities, assistant teacher and help with practical sessions.
 • British House Language School (Rubí): Teaching responsibilities/ observation/ materials creation.
 • Connect Language School (Vic): Tutor for small groups /individual language reinforcement /class observation /materials
 • CIFE Languages (Santa Perpetua de Mogoda): Assistant Teacher, small group reinforcement activities, materials creation, special needs.
 • Escola Santa Clara (Sabadell): Teaching responsibilities
 • Talinga Centre Educatiu (Montcada i Reixac): Teaching Responsibilities, young learners
 • CEA Global Education (Barcelona): Collaborating in US students “Study Abroad” programme in Barcelona
 • SES Cerdanyola (Cerdanyola): Teaching responsibilities/materials creation/class observation/possibly some ESP teaching
 • Chaplin’s School (Rubí): Teaching at different levels
 • Espai Idiomes (Rubí): Teaching responsibilities
 • Meeting Point (Cerdanyola): Teaching Responsibilities
 • Escola La Sinia (Ajuntament) (Cerdanyola): Teaching assistant and reinforcement activities
 • INS Bitàcola (Barbarà del Vallès): Conversation Groupswith 3rdand 4th ESO students
 • Idiomes informàtica Llagosta S.L. (La Llagosta): Teaching responsibilities /class observation /materials creation
 • Worldmads Language School (Granollers): Teaching English at different levels
 • Monlau Centre d’Estudis, S.A. (Barcelona): Teaching assistant
 • Laboratorio SQ-Lingüistas Forenses (Barcelona): Data collection and analysis
 • Speak & Talk Aula d’Estudis (Barcelona): Teaching assistant
 • INS Llobregat (Sallent): Teaching assistant

Modalitat B: Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB: Departament de Filologia Anglesa

 • Group Tutor for Speaking Practice Sessions, Usos Basics and Ús de la Llengua
 • Research assistant in a project on Language Learning (EFLIC - English as a Foreign Language in Instruction Contexts - 2017SGR752)
 • Research assistant in a project on Phonetics
 • Group Tutor for Speaking Practice Sessions, Fonètica i Fonologia
 • Assistant in “The English Book Club”

La coordinació de les Pràctiques Externes assignarà les places segons el CV i l'expedient acadèmic de l'estudiant i les necessitats dels centres.

Metodologia

La formación específica depende de la actividad profesional de la entidad que acoja al estudiante.

De la misma manera, los resultados de aprendizaje varían en función de las habilidades específicas adquiridas durante las prácticas.

El tutor o la tutora de la entidad colaborada o proyecto de investigación se encargará de indicar y supervisar las actividades realizadas por el estudiante en el marco de las Prácticas Externas de acuerdo con el correspondiente proyecto formativo.

Las sesiones teóricas podrán contemplar clases presenciales, cursos especializados (p.ej., cursos de riesgos laborales) o la formación para la inserción laboral organizada por la Facultad en colaboración con el Servicio de Ocupabilidad.

El estudiante tendrá seguimiento de la coordinación (presencial o virtual) durante la realización de las prácticas y al final.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions teòriques 7,5 0,3 5, 6
Tipus: Supervisades      
Activitats de suport a la institució o al projecte que acull l'estudiant 125 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11
Seguiment de la coordinació de pràctiques 10 0,4 4, 6
Tipus: Autònomes      
Elaboració d'una memòria de síntesi de les activitats realitzades 7,5 0,3 6, 7

Avaluació

Els resultats d'aprenentatge avaluats en l'informe final poden variar en funció de les competències professionals requerides per l'empresa/institució/centre que ofereix les pràctiques.

En finalitzar les pràctiques es lliuraran a la tutoria acadèmica de l'àmbit d'estudis escollit els informes següents:

 • El tutor o la tutora de l'entitat col·laboradora realitzarà un informe final, amb el nombre d'hores realitzades i les valoracions dels aspectes referits a les competències genèriques i específiques que estableix el Projecte formatiu (en el termini màxim de 15 dies i segons el model establert).
 • L'estudiant elaborarà una memòria final (o autoinforme) amb la valoració de les tasques i els coneixements i competències adquirits, en relació amb els estudis universitaris. L'entrega d'aquesta memòria per part de l'estudiant és requisit imprescindible per a l'avaluació final.

Termini de lliurament de la memòria de PE 1r semestre: 29 de gener 2020.

Termini de lliurament de la memòria de PE 2n semestre: 25 de juny 2020.

A partir de l'informe de la tutoria de l'entitat, la memòria i el seguiment realitzat, la coordinació acadèmica de pràctiques de l’àmbit d'estudis escollit per l'estudiant avaluarà les pràctiques de cada estudiant, emplenarà el corresponent informe de valoració i qualificarà l'assignatura.

Donada l’heterogeneïtat de l’avaluació de les pràctiques externes, i el caràcter potestatiu d’aquesta qualificació, no s’atorgarà Matrícula d’Honor.

Es qualificarà amb un No avaluable l’estudiant que no hagi arribat a realitzar un10% de les hores presencials previstes al conveni. La nota serà Suspès quan l’estudiant hagi superat el 10% de presencialitat, però no hagi completat les hores previstes al conveni o bé sigui avaluat negativament.

Les pràctiques externes no tenen recuperació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe final del tutor 70 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
Memòria de síntesi de les activitats realitzades 20 0 0 6, 7
Seguiment de la coordinació de pràctiques 10 0 0 4, 5, 6, 7

Bibliografia

La bibliografia serà proporcionada pels tutors de les pràctiques en funció de la tasca que hagi de desenvolupar l'estudiant.