Logo UAB
2020/2021

Pràctiques Externes

Codi: 103399 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sebastià Giralt Soler
Correu electrònic:
Sebastia.Giralt@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

El francès o bé l'anglès seran les llengües vehiculars per als estudiants que facin pràctiques en Llengua i Literatura Franceses o Llengua i Literatura Angleses, respectivament.

Equip docent

Merce Coll Alfonso
Àngels Catena Rodulfo

Prerequisits

Les Pràctiques Externes (PE) són una assignatura optativa. Per matricular-s'hi cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels tres primers cursos. A més, per assignar la plaça de PE es podran tenir en compte criteris com l'expedient acadèmic, els interessos laborals futurs o els coneixements i les competències acreditats.

És imprescindible que l'estudiant es preinscrigui en aquesta assignatura de PE i sigui acceptat abans de matricular-s'hi. La inscripció seguirà aquest procediment:

 • Reunió informativa.
 • Preinscripció a través del web de la facultat.
 • Admissió de l’estudiant a les PE, assignació de plaça i acceptació.
 • Matrícula amb la resta d’assignatures.

L'estudiant ha d'haver formalitzat la matrícula en l'assignatura i haver signat el conveni abans d'iniciar la seva feina amb l'entitat col·laboradora (pràctiques fora de la UAB) o el plec de condicions (dins la UAB).

L'estudiant tindrà una tutoria acadèmica de la Universitat (a càrrec de la coordinació de les PE del grau) i una tutoria de l'entitat col·laboradora o projecte, amb experiència professional, els coneixements necessaris i la disponibilitat per guiar-lo en la realització correcta de les pràctiques.

La coordinació de les PE s'ocuparà de la negociació, formalització i gestió dels convenis que regulin les pràctiques externes amb institucions, organismes, ens i empreses. També orientarà l'estudiant tant en el procés d'assignació de plaça com durant la realització de les pràctiques. El professorat responsable presentarà l'estudiant al seu tutor o tutora dins de la institució en la qual ha de realitzar les pràctiques professionals, i, un cop realitzada l'estada de pràctiques, el professorat avaluarà el seu rendiment d'acord amb la memòria lliurada i l'informe de tutoria.

Els horaris de realització de les PE han de ser compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la Universitat. Així mateix els horaris s'establiran d'acord amb les característiques de les pràctiques i segons les disponibilitats de l'entitat col·laboradora.

En totes les pràctiques externes, incloses les que es fan a la UAB, és requisit indispensable que l'estudiant subscrigui una pòlissa d'assegurança i de responsabilitat civil, atès que l'assegurança escolar no és suficient. Així, l'estudiant haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula la pòlissa complementària contractada per la UAB (preu aproximat: 6€).

L'estudiant pot triar fer les Pràctiques Externes entre les opcions ofertes per la coordinació dels graus combinats (sebastia.giralt@uab.cat) o bé en un dels àmbits d'estudi del seu Grau Combinat (Llengua i Literatura Angleses o Llengua i literatura Franceses). En aquest darrer cas s’ha d’adreçar a la coordinació respectiva (Merce.Coll@uab.cat o Angels.Catena@uab.cat) per informar-se de les opcions i del procediment d’assignació de places establert en cada àmbit d’estudi.

L'alumne matriculat en l'assignatura de Pràctiques externes ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries de segon i tercer curs, haver adquirit les competències bàsiques, i haurà de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit.

Prerequisits específics:

Àmbit de Llengua i Literatura Angleses:

Cal un nivell inicial d'anglès C1 del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, segons el qual l'estudiant pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit; expressar-se ambfluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d'una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaçper a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d'estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Àmbit de Llengua i Literatura Franceses:

Cal un nivell inicial de francès de C1. Aquest nivell pot variar en funció de les necessitats de les empreses o institucions col·laboradores. Eventualment, es podrà demanar una prova de llengua per acreditar el nivell sol·licitat.

Objectius

La realització de les pràctiques externes i la seva superació garanteixen:

 • El contacte de l'estudiant, durant el seu període formatiu, amb un àmbit laboral d'interès;
 • El coneixement de les tasques d'aquest àmbit;
 • L'adquisició d'experiència laboral en un sector professional relacionat amb els estudis que realitza.

Competències

  Estudis d'Anglès i Francès
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 2. Buscar, seleccionar i gestionar informació de forma autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 3. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 4. Organitzar el temps i els propis recursos per al treball: dissenyar plans amb establiment de prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.
 5. Reconèixer i posar en pràctica les següents habilitats per al treball en equip: compromís amb el mateix, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
 6. Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.
 7. Reflexionar sobre el treball propi i el de l'entorn immediat amb intenció de millorar-los de manera continuada.
 8. Usar eines informàtiques, tant bàsiques (per exemple, processador de textos o bases de dades), com a programes especialitzats necessaris en la pràctica professional.
 9. Utilitzar amb eficàcia i de manera autònoma les eines filològiques bàsiques.
 10. Utilitzar la informació d'acord amb l'ètica científica.

Continguts

El marc de les pràctiques externes curriculars contempla dues modalitats:

A. Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa i la UAB. La UAB signa tants convenis específics de cooperació educativa com estudiants matriculats en aquesta modalitat.
B. Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB en el marc de Projectes d'Investigació vinculats als Departaments dels graus implicats. En aquest cas, les Pràctiques s’establiran mitjançant la signatura d'una Resolució per a la realització de practiques dins l’àmbit de la UAB i d’un Plec de condicions específiques, segons model oficial.

Estudis Francesos

La llista d'insitucions col·laboradores s'actualitzarà cada periode de realització de les practiques i caldrà demanar els diferents llistats a la coordinació de practiques de la titulació. A títol orientatiu, en anys anteriors s'han ofert les opcions següents:

Modalitat A: Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa i la UAB

 • Alliance Française
 • Centre de Formació d'Adults Maria Rúbies
 • Labdoo.org; Iglobal Translators
 • Red Link To Media SL
 • Inbenta Professional Services SL
 • Institut Doctor Puigvert.

Modalitat B: Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB

 • Departament de Filologia Francesa i Romànica

Els estudiants poden escollir l'orientació de les pràctiques i proposar centres o empreses del seu interès que no apareixen a l'oferta de places presentada per la titulació. Si la coordinació aprova la proposta, es procedirà a la signatura del conveni.

Estudis anglesos:

Al curs 2019-2020 es va oferir les següents places:

Modalitat A: Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa i la UAB

 • UAB Idiomes - Servei de Lengües Sant Pau: Teaching responsibilities /class observation /materials creation
 • Secció d’Institut de Parets del Vallès 2: Reading/Reinforcement/ Conversation Groups with students 1st -4th ESO
 • Yessi Language School (Cerdanyola):Teaching responsibilities, assistant teacher and help with practical sessions.
 • British House Language School (Rubí): Teaching responsibilities/ observation/ materials creation.
 • Connect Language School (Vic): Tutor for small groups /individual language reinforcement /class observation /materials
 • CIFE Languages (Santa Perpetua de Mogoda): Assistant Teacher, small group reinforcement activities, materials creation, special needs.
 • Escola Santa Clara (Sabadell): Teaching responsibilities
 • Talinga Centre Educatiu (Montcada i Reixac): Teaching Responsibilities, young learners
 • CEA Global Education (Barcelona): Collaborating in US students “Study Abroad” programme in Barcelona
 • SES Cerdanyola (Cerdanyola): Teaching responsibilities/materials creation/class observation/possibly some ESP teaching
 • Chaplin’s School (Rubí): Teaching at different levels
 • Espai Idiomes (Rubí): Teaching responsibilities
 • Meeting Point (Cerdanyola): Teaching Responsibilities
 • Escola La Sinia (Ajuntament) (Cerdanyola): Teaching assistant and reinforcement activities
 • INS Bitàcola (Barbarà del Vallès): Conversation Groupswith 3rd and 4th ESO students
 • Idiomes informàtica Llagosta S.L. (La Llagosta): Teaching responsibilities /class observation /materials creation
 • Worldmads Language School (Granollers): Teaching English at different levels
 • Monlau Centre d’Estudis, S.A. (Barcelona): Teaching assistant
 • Laboratorio SQ-Lingüistas Forenses (Barcelona): Data collection and analysis
 • Speak & Talk Aula d’Estudis (Barcelona): Teaching assistant
 • INS Llobregat (Sallent): Teaching assistant

Modalitat B: Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB: Departament de Filologia Anglesa

 • Group Tutor for Speaking Practice Sessions, Usos Basics and Ús de la Llengua
 • Research assistant in a project on Language Learning (EFLIC - English as a Foreign Language in Instruction Contexts - 2017SGR752)
 • Research assistant in a project on Phonetics
 • Group Tutor for Speaking Practice Sessions, Fonètica i Fonologia
 • Assistant in “The English Book Club”

La coordinació de les Pràctiques Externes assignarà les places segons el CV i l'expedient acadèmic de l'estudiant i les necessitats dels centres.

Metodologia

La formació específica oferta depèn de l'activitat professional de l'entitat que aculli l'estudiant.

De la mateixa manera, els resultats d'aprenentatge variaran depenent de les habilitats específiques adquirides durant les pràctiques.

El tutor o la tutora de l'entitat col·laboradora o projecte de recerca s'encarregarà d'indicar i supervisar les activitats realitzades per l'estudiant en el marc de les Pràctiques Externes d'acord amb el corresponent projecte formatiu.

Les sessions teòriques podran contemplar classes presencials, cursos especialitzats (ex. curs en riscos laborals) o la formació per a la inserció laboral organitzada per la Facultat amb la col·laboració del Servei d’Ocupabilitat.

L'estudiant tindrà seguiment de la coordinació (presencial o virtual), durant el període de realització de les pràctiques i al final.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seguiment del coordinador de pràctiques 10 0,4 4, 6
Sessions teòriques 7,5 0,3 5, 6
Tipus: Supervisades      
Activitats de suport a les institucions o als projectes que acullen els estudiants 125 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Elaboració d'una memòria de síntesi de les activitats realitzades 7,5 0,3 5, 6

Avaluació

Els resultats d'aprenentatge avaluats en l'informe final poden variar en funció de les competències professionals requerides per l'empresa/institució/centre que ofereix les pràctiques.

En finalitzar les pràctiques es lliuraran a la tutoria acadèmica de l'àmbit d'estudis escollit els informes següents:

 • El tutor de l'entitat col·laboradora realitzarà un informe final, amb el nombre d'hores realitzades i les valoracions dels aspectes referits a les competències genèriques i específiques que estableix el Projecte formatiu (en el termini màxim de 15 dies i segons el model establert).
 • L'estudiant elaborarà una memòria final (o autoinforme) amb la valoració de les tasques i els coneixements i competències adquirits, en relació amb els estudis universitaris. L'entrega d'aquesta memòria per part de l'estudiant és requisit imprescindible per a l'avaluació final.

Termini de lliurament de la memòria de PE 1r semestre: 29 de gener.

Termini de lliurament de la memòria de PE 2n semestre: 25 de juny.

A partir de l'informe de la tutoria de l'entitat, la memòria i el seguiment realitzat, la coordinació acadèmica de pràctiques de l’àmbit d'estudis escollit per l'estudiant avaluarà les pràctiques de cada estudiant, emplenarà el corresponent informe de valoració i qualificarà l'assignatura.

Donada l’heterogeneïtat de l’avaluació de les pràctiques externes, i el caràcter potestatiu d’aquesta qualificació, no s’atorgarà Matrícula d’Honor.

Es qualificarà amb un No avaluable l’estudiant que no hagi arribat a realitzar un10% de les hores presencials previstes al conveni. La nota serà Suspès quan l’estudiant hagi superat el 10% de presencialitat, però no hagi completat les hores previstes al conveni o bé sigui avaluat negativament.

Les pràctiques externes no tenen recuperació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboració d'una memòria de síntesi de les activitats realitzades 20 0 0 3, 6, 10
Informe final del tutor 70 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Seguiment de la coordinació de pràctiques 10 0 0 4, 5, 6, 7

Bibliografia

La bibliografia serà proporcionada pels tutors de les pràctiques en funció de la tasca que hagi de desenvolupar l'estudiant.