Logo UAB
2020/2021

Història de la Llengua Francesa

Codi: 103358 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2502533 Estudis Francesos OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Blanco Escoda
Correu electrònic:
Xavier.Blanco@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
francès (fre)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No s’escau.

Objectius

- Dotar l'alumnat d'una visió global sobre els principals esdeveniments històrics i els principals processos socials i culturals que han marcat l'evolució i la difusió de la llengua francesa (història externa de la llengua francesa), especialment en les seves etapes inicials.

- Sensibilitzar l'alumnat respecte als canvis que s'han anat produint a la fonètica, morfologia, sintaxi, semàntica i lèxic de la llengua francesa tot al llarg de la seva història (història interna de la llengua francesa), amb especial atenció als estadis més allunyats de l'ús actual de la llengua.

- Capacitar l'alumnat perquè pugui relacionar els coneixements adquirits en història externa i interna de la llengua francesa amb les seves restants llengües de treball i amb el conjunt del seu bagatge cultural.

Competències

  Estudis d'Anglès i Francès
 • Aplicar les tècniques d'expressió oral i escrita en llengua francesa corresponents a diferents nivells de competència.
 • Demostrar que coneix les metodologies i la terminologia associada a l'anàlisi lingüística de la llengua francesa.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis Francesos
 • Demostrar que coneix i és capaç d'aplicar les tècniques d'expressió oral i escrita en llengua francesa.
 • Demostrar que coneix la història i la cultura de França i dels països de llengua francesa.
 • Demostrar que coneix les metodologies i la terminologia associada a l'anàlisi lingüística de la llengua francesa.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística del francès (variació històrica, geogràfica, social i pragmàtica).
 2. Analitzar un fet d'actualitat relacionant-lo amb els seus antecedents històrics.
 3. Analitzar, aplicar les metodologies i la terminologia específica de l'anàlisi lingüística de la llengua francesa.
 4. Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua francesa i relacionar-los amb fenòmens similars d'altres llengües romàniques.
 5. Exposar els conceptes propis de la llengua, la lingüística i la literatura franceses.
 6. Fer anàlisis i comentaris lingüístics en els diferents àmbits d'estudi (fonètica, fonologia, morfologia, lexicologia i semàntica) de la llengua francesa.
 7. Identificar el component de la gramàtica a què pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de la llengua francesa (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
 8. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 9. Interpretar el contingut de textos escrits en llengua francesa de diferent índole.
 10. Pronunciar correctament en llengua francesa.
 11. Relacionar els elements i els factors que intervenen en el desenvolupament dels processos científics.
 12. Resoldre problemes de manera autònoma.
 13. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.
 14. Treballar en equip respectant les diverses opinions.

Continguts

HISTÒRIA DE LA LLENGUA FRANCESA

 

1. DEL LLATÍ AL PROTO-FRANCÈS

1.1. Història externa del proto-francès

1.2. Història interna del proto-francès

 

2. EL FRANCÈS ANTIC

2.1. Història externa del francès antic

2.2. Història interna del francès antic

 

3. EL FRANCÈS MITJÀ

3.1. Història externa del francès mitjà

3.2. Història interna del francès mitjà

 

4. DEL FRANCÈS DEL RENAIXEMENT AL FRANCÈS CONTEMPORANI

 

N.B.: s'introduirà la perspectiva de gènere tant en història interna (p. ex.: evolució de les formes del masculí/femení) com en història externa (p. ex. rol de personalitats femenines destacades, com ara Elionor d'Aquitània o Christine de Pizan en el seu context creatiu i lingüístic).

 

Metodologia

La metodologia docent es basa principalment en :

-       Classes magistrals amb suport TIC i discussió col·lectiva.

-       Lectura crítica (llengua, datació, temàtica) de textos que han marcat una fita en la història de la llengua francesa.

-       Visualització i comentari de documents audiovisuals.

-       Exercicis de gramàtica històrica, canvi lingüístic i evolució del lèxic.

-       Exposicions orals dels estudiants.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb suport TIC 50 2
Tipus: Supervisades      
Tutories i exercicis entorn virtual 12 0,48
Tipus: Autònomes      
Estudi i lectures proposades 85 3,4

Avaluació

L’avaluació del curs serà contínua i inclourà tant les diverses proves com els treballs/exercicis/comentaris lliurats durant tot el semestre i la participació activa a les classes. Inclourà almenys dos exàmens, un d'ells parcial i un de síntesi.

Per participar a la recuperació, l’alumnat ha d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total. Només té dret a la recuperació l'alumnat que, havent suspès, tingui almenys una nota mitjana final de 3,5 sobre 10. La recuperació consistirà en un examen final de síntesi. Les presentacions orals i les tasques relacionades amb l’activitat docent diària queden excloses de la recuperació.

Es considerarà com a ‘NO AVALUABLE’ l'alumnat que hagi realitzat menys de 2/3 parts de les activitats d'avaluació.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, s'informarà l’alumnat del procediment i data de revisió de les qualificacions.

El plagi: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades, sigui una sola frase o més, fent-ho passar per producció pròpia. És una falta greu.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats proposades a classe (o via campus virtual) 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14
Examen 1 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13
Examen 2 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Bibliografia

Audisio, Gabriel et Rambaud, Isabelle (2003): Lire le français d’hier, Paris: Armand Colin.

Blanco, Xavier et Bogacki Krzysztof (2014): Introduction à l'histoire de la langue française, Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB.

Bruneau Charles (1969): Petite histoire de la langue française, 2 vols, Paris: A Colin.

Chaurand, Jacques (1972): Histoire de la langue française, Paris: PUF.

Chaurand, Jacques (1977): Introduction à l'histoire du vocabulaire français, Paris: Bordas.

Cohen, Marcel (1967): Histoire d’une langue : le français. Paris: Éditions sociales.

Hélix, Laurence (2011): Histoire de la langue française, Paris: Ellipses.

Huchon, Mireille (2002): Histoire de la langue française, Paris: Librairie Générale Française.

Marchello-Nizia, Christiane (1999): Le français en diachronie. Douze siècles d’évolution. Paris: Ophrys.

Perret, Michèle (2003): Introduction à l’histoire de la langue française, Paris: Armand Colin.

Picoche, Jacqueline et Christiane Marchello-Nizia (1989): Histoire de la langue française, Paris: Nathan.

Rey, Alain (1993) (dir.): Dictionnaire historique de la langue française, 2 vols, Paris: Le Robert.

Wartburg, Walther von (1969) : Évolution et structure de la langue française, Berne: Francke.